xxxx
Home / İhale Danışmanı / Şirket Ortağının T.C. Kimlik Numarası Tevsik Edilememişse De, Bu Durumun İhale Sonucu Açısından Teklifin Esasını Değiştirecek Nitelikte Olmayan Bir Bilgi Eksikliği Olduğu

Şirket Ortağının T.C. Kimlik Numarası Tevsik Edilememişse De, Bu Durumun İhale Sonucu Açısından Teklifin Esasını Değiştirecek Nitelikte Olmayan Bir Bilgi Eksikliği Olduğu

Karar No              : 2020/MK-127

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/654563 İhale Kayıt Numaralı “Belediye Sınırları Dahilinde İlçe Merkezleri Ve Kırsal Alanlarda Bsk Yol Yapım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan 2019/654563 ihale kayıt numaralı “Belediye Sınırları Dahilinde İlçe Merkezleri ve Kırsal Alanlarda Bsk Yol Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Deta Yol İnşaat Taahhüt Ticaret Anonim Şirketi itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 26.02.2020 tarihli ve 2020/UY.I-444 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Dmc Asfalt İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından açılan davada, Ankara 2. İdare Mahkemesinin 14.04.2020 tarihli E:2020/588 sayılı kararı ile “… Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 38.1.(b) maddesi ve İdari Şartnamenin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7. maddesi uyarınca tüzel kişi isteklilerin, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini teklif kapsamında sunması gerektiği, davacı şirket tarafından teklifi kapsamında 23.12.2019 tarih ve 9978 sayılı, 14.12.2017 tarih ve 9473 sayılı, 18.01.2017 tarih ve 9244 sayılı Ticaret Sicili Gazetelerinin beyan edildiği, 14.12.2017 tarih ve 9473 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde şirketin tek ortağının bulunduğu (Dursun Çiçek %100 oranında ortak) bilgisinin yer aldığı, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin internet adresi üzerinden yapılan sorgulamada da söz konusu bilgilerin teyit edildiği, söz konusu gazetelerde Dursun Çiçek’in T.C. kimlik numarası bilgisine ulaşılamadığı, söz konusu kişiye ait T.C. kimlik numarasının imza sirkülerinde gösterildiği, sunulan söz konusu belgelerin aday ve isteklinin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler arasında sayıldığı ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin internet adresi üzerinden yapılan sorgulamada da söz konusu hususların aykırılığını gösteren bir bilgi ve belge bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, aktarılan mevzuat ve uyuşmazlık konusu olayın birlikte değerlendirilmesinden, her ne kadar davacı şirket tarafından esasen yeterlik bilgileri tablosunun “Diğer belgeler kullanılarak tevsik ediliyorsa bu belgelerin tarih ve sayısı ile düzenleyen gerçek/tüzel kişi” bölümünün doldurulmaması nedeniyle davacı şirketin ortağı Dursun Çiçek’in T.C. kimlik numarası tevsik edilememişse de, bu durumun ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bir bilgi eksikliği olduğu, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde bu eksikliklerin idarelerce tamamlatılabileceği de göz önüne alındığında, ihaleyi yapan idarece bu kapsamda davacı şirket tarafından yeterlik bilgileri tablosunda belirtilen imza sirkülerinden T.C. kimlik numarasının teyidinin yapılabileceği anlaşıldığından, davacı şirketin teklifinin T.C. kimlik numarasının teyidinin Ticaret Sicili Gazetesi üzerinden yapılamaması nedeniyle değerlendirme dışında bırakılmasına ilişkin Kamu İhale Kurulunun 26.02.2020 tarih ve 2020/UY.I-444 sayılı kararında hukuka uygunluk görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan Kamu İhale Kurulunun 26.02.2020 tarih ve 2020/UY.I-444 sayılı kararının uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı Kanun’un 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, …” karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 26.02.2020 tarih ve 2020/UY.I-444 sayılı kararının A bölümünde yer alan 1’inci iddia ile ilgili kısmının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin ihale üzerinde bırakılan Dmc Asfalt İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.ne yönelik iddiaları bakımından 4734 sayılı Kanunun 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Check Also

İhaleye Konu Malzemelerin Tek Bir Markayı İşaret Ettiği İddiası

İhaleye Konu Malzemelerin Tek Bir Markayı İşaret Ettiği İddiası

Karar No              : 2022/UM.II-990 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2016/224348 İhale Kayıt Numaralı “Aydınlatma Malzemesi Alımı” İhalesi …

Call Now ButtonBize ulaşın