Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / Sunulan Ticaret Sicili Gazetelerinin Anılan Tüzel Kişiliğin Yönetimindeki Görevlilerin Tamamını Göstermemesi

Sunulan Ticaret Sicili Gazetelerinin Anılan Tüzel Kişiliğin Yönetimindeki Görevlilerin Tamamını Göstermemesi

Karar No              : 2020/MK-130

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/231508 İhale Kayıt Numaralı “Kemalpaşa Ayr- Salihli-Uşak-Devlet Yolu (Km:11+500 – 215+000 Arası ) Muhtelif Kesimlerde Bsk Kaplama Onarımı Ve Takviye Tabakası Yapılması İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2019/231508 İhale Kayıt Numaralı “Kemalpaşa Ayr- Salihli-Uşak-Devlet Yolu (Km:11+500 – 215+000 Arası) Muhtelif Kesimlerde Bsk Kaplama Onarımı ve Takviye Tabakası Yapılması İşi” ihalesine ilişkin olarak Evrensel Yol İnşaat A.Ş. tarafından itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuş ve Kurulca alınan 26.12.2019 tarih ve 2019/UY.II-1701 sayılı karar ile; “Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine”  karar verilmiştir.

Mau Yapı İnş. A.Ş – Mehmet Ali Ünal İnş. Taah. Mad. San. ve Tic. A.Ş İş Ortaklığı tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada Ankara 15. İdare Mahkemesi 22.04.2020 tarih ve E:2020/614, K:2020/597 sayılı kararı ile “…Davaya konu ihalede, davacı şirket tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında, ‘asfalt kazıma makinası (400 HP gücünde max 2.05m freze genişliğinde, 0.15 m freze derinliğinde, konveyörlü)’ girdisi için öngörülen fiyatın tevsiki amacıyla Öztaşlar Taahhüt ve Petrol Ürn. San. Tic. A.Ş.den alınan fiyat teklifinin sunulduğu, Kurul tarafından, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan söz konusu fiyat teklifleri ve maliyet tutarı tespit tutanakları hakkında inceleme yapılarak fiyat tekliflerinin alanında faaliyet gösteren kişilerden alındığı ve mevzuatta düzenlenen şekil kurallarına uygun olduğu belirtilerek kamu ihale mevzuatına aykırılık bulunmadığının tespit edildiği, ancak üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri ile amortisman girdisinin açıklanmasının mümkün bulunmadığı gerekçesiyle aşırı düşük teklif açıklamasının bu yönüyle uygun olmadığına karar verildiği görülmüştür.

Tebliğ’in 45. maddesinde isteklilerin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunacakları analizlere dayanak teşkil eden belgeler olarak ‘üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri’nin sayılmış olması karsısında Tebliğe uygun açıklama yaptığı anlaşılan davacı şirketin başvurusunun is makinelerinin edinim bedellerinin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınarak açıklanamayacağından bahisle reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmamaktadır.” gerekçesiyle “Dava konusu Kamu İhale Kurulu kararının; davacının aşırı düşük teklif açıklamasının uygun olmadığına ilişkin kısmının iptaline, MAU Yapı İnş. A.Ş.nin yönetimindeki görevlilerin tamamının gösterilmemesi sebebiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yönünden ise davanın reddine” karar verilmiştir. Aynı kararda, dava konusu Kurul kararının, MAU Yapı İnş. A.Ş.ye ilişkin sunulan Ticaret Sicili Gazetelerinin anılan tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlilerin tamamını göstermemesi sebebiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği hususunda yapılan inceleme neticesinde ise dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık görülmemiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Kamu İhale Kurulunun 26.12.2019 tarih ve 2019/UY.II-1701 sayılı kararının, Mau Yapı İnş. A.Ş. – Mehmet Ali Ünal İnş. Taah. Mad. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığının aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun görülmemesine ilişkin kısmının iptaline,

Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

İdarenin Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması Mevzuata Uygundur

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

Call Now ButtonBize ulaşın