Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / İsteklinin İşte Çalıştıracağı Tüm Personelini Aylık SGK Prim Ödeme Belgelerini İbraz Etmesi Gerektiği

İsteklinin İşte Çalıştıracağı Tüm Personelini Aylık SGK Prim Ödeme Belgelerini İbraz Etmesi Gerektiği

İsteklinin İşte Çalıştıracağı Tüm Personelini Aylık SGK Prim Ödeme Belgelerini İbraz Etmesi Gerektiği
Karar No : 2021/MK-45
BAŞVURUYA KONU İHALE:
2013/135357 İhale Kayıt Numaralı “01,01,2014 – 31,12,2014 Tarihleri Arasında Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü Merkez Ve Bağlı Birimleri Personeline Malzeme Dâhil Yemek Hazırlama, Dağıtım Ve Sonrası Sunumu” İhalesi
KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:
KARAR:
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 18.11.2013 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2013/135357 IKN’li “01.01.2014–31.12.2014 Tarihleri Arasında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Merkez ve Bağlı Birimleri Personeline Malzeme Dâhil Yemek Hazırlama, Dağıtım ve Sonrası Sunumu” ihalesine ilişkin olarak, Zal Gıda Yemek Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 26.02.2014 tarihli ve 2014/UH.II-1080 sayılı karar ile “…4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince, düzeltici işlem belirlenmesine…” karar verilmiştir.
Davacı Ay-Sal Grup Gıda İmalat Dağıtım Pazarlama Organizasyon Catering İnşaat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının yürütmenin durdurulması ve iptali istemiyle açılan davada, Ankara 2. İdare Mahkemesinin 30.04.2014 tarihli E:2014/515 sayılı yürütmenin durdurulması kararının uygulanmasını teminen 04.06.2014 tarihli ve 2014/MK-282 sayılı Kurul kararı ile 1- Kamu İhale Kurulunun 26.02.2014 tarihli ve 2014/UH.II-1080 sayılı kararında 1’inci iddia ile ilgili kısmın iptaline,
2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda başvuru sahibinin 1’inci iddiasının yeniden incelenmesine,” karar verilmiş olup, bu karar üzerine yeniden yapılan inceleme neticesinde de 02.07.2014 tarihli ve 2014/UH.II-2495 sayılı Kurul kararı ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine” karar verilmiştir. Anılan Mahkemece esastan alınan 30.04.2014 tarihli E:2014/515, K:20l4/1300 sayılı karar hukuki durumda değişiklik yaratmamıştır.
Ancak Mahkeme kararının Kurum tarafından temyiz edilmesi sonucunda ise Danıştay Onüçüncü Dairesinin 12.11.2020 tarihli ve E:2015/189, K:2020/3123 sayılı kararında “…İstekliler tarafından iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlar kapsamında olan özel sektöre iş gerçekleştirilmesi hâlinde, iş deneyimini belgelendirmek için sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak düzenlenen fatura örnekleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları veya bunların mevzuatta sayılan kişi ya da kurumlar tarafından onaylı suretlerinin, bu işlerde personel çalıştırılması hâlinde ise, sözleşme ve fatura/serbest meslek makbuzuna ek olarak, o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren belgelerin teklif dosyası kapsamında sunulması, deneyim konusu işin istekli tarafından üstlenilmiş ve gerçekleştirilmiş olduğu hususunun gerçekliğinde tereddüt oluşmaması bakımından da sunulan bu belgelerde yer alan bilgiler arasında herhangi bir uyumsuzluk veya çelişki bulunmaması gerekmektedir.
Uyuşmazlık konusu ihalede, davacı tarafından iş deneyimini tevsik için sunulan sözleşmede, davacı şirketin söz konusu işte çalıştıracağı tüm personelini aylık SGK prim ödeme belgelerini işverene ibraz edileceğinin belirtildiği, bu bağlamda, sözleşmeye konu işte personel çalıştırılacağının açık olduğu, buna karşın, davacı şirketin, iş deneyimini tevsiken sunduğu belgeler arasında Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 47’nci maddesinde sunulması zorunluluğu getirilen personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelerin sunulmadığı anlaşıldığından dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık görülmemiştir.
Bu itibarla, dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında hukukî isabet bulunmamaktadır…
Davalının temyiz isteminin kabulüne;
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca Ankara 2. İdare Mahkemesi’nin 20/11/2014 tarih ve E:2014/515, K:2014/1300 sayılı kararının BOZULMASINA,
3. DAVANIN REDDİNE…”karar verilmiştir.
Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.
Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.
Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.
Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,
1) Kamu İhale Kurulu’nun 04.06.2014 tarihli ve 2014/MK-282 sayılı kararının ve bu karar üzerine yeniden yapılan inceleme neticesinde alınan 02.07.2014 tarihli ve 2014/UH.II-2495 sayılı kararının iptaline,
2) Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, Kamu İhale Kurulu’nun 26.02.2014 tarihli ve 2014/UH.II-1080 sayılı kararının hukuken geçerliliğini koruduğuna,
Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın