xxxx
Home / İhale Danışmanı / TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/4/2005 tarihli ve 25796 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeofizik Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Askere gidiş ve dönüşlerini belgelendirmeleri kaydıyla askerlik süresince üyelik ödentilerinden muaf tutulurlar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinde yer alan “iki katından” ibaresi “toplamından” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 73 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin ilk cümlesinde yer alan “İşsiz üyeden;” ibaresinden sonra gelmek üzere “Odaya üye olduğu tarihten itibaren” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 76 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak; toplantının yapıldığı yıl hariç, önceki yıllara ait aidat borcu olan TMMOB Genel Kurulu Oda delegelerine, Oda Genel Kurulu delegelerine bu ödemeler yapılmaz.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeofizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

Check Also

İdarece Düzeltme İlanı Yapılmaksızın Zeyilname Yapılmak Suretiyle değiştirilmesi

İhale Sürecine Etki Eden Esaslı Unsurun İdarece Düzeltme İlanı Yapılmaksızın Zeyilname ile Değiştirilmesi Mevzuata Aykırıdır

Karar No              : 2022/UH.II-1605 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/952006 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Yemek Pişirme Servis …

Call Now ButtonBize ulaşın