Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / İtirazen Şikayet Başvurusunda Hangi Hususların Eksik Olduğunun Kurumun İnternet Adresinden Duyurulması Gerektiği

İtirazen Şikayet Başvurusunda Hangi Hususların Eksik Olduğunun Kurumun İnternet Adresinden Duyurulması Gerektiği

İtirazen Şikayet Başvurusunda Hangi Hususların Eksik Olduğunun Kurumun İnternet Adresinden Duyurulması Gerektiği

Karar No              : 2017/MK-505

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2013/147519 İhale Kayıt Numaralı “100 Kişi İle Hastanemiz Teknik Tesisat Bakım Onarım Ve İşletilmesi Hizmetleri” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği tarafından yapılan 2013/147519 İhale Kayıt Numaralı “100 Kişi ile Hastanemiz Teknik Tesisat Bakım Onarım ve İşletilmesi Hizmetleri” ihalesine ilişkin olarak Konya – Mini – Tur Turizm Taşımacılık ve Temizlik San. Tic. Ltd. Şti. tarafından itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 08.12.2014 tarihli ve 2014/UH.IV-3933 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun süre ve şekil yönünden reddine” karar verilmiştir.

Davacı Konya – Mini – Tur Turizm Taşımacılık ve Temizlik San. Tic. Ltd. Şti. tarafından anılan kararın iptali istemiyle açılan davada Ankara 13. İdare Mahkemesinin 27.03.2015 tarih ve E:2015/59, K:2015/562 sayılı kararı ile davanın reddine kararı verilmesi üzerine, bu karara karşı yapılan temyiz başvurusu sonucunda, Danıştay 13. Dairesinin 08.11.2017 tarih ve E:2015/3194, K:2017/2903 sayılı kararında; “…Bu durumda; davacının teklif sunduğu ihalede geçici teminatının gelir kaydedilmesine karar verildiğinin bildirilmesine ilişkin işlemde Anayasa’nın 40. maddesine uygun olarak bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmediği, bu haliyle başvurunun süresinde kabul edilmesi gerektiği, yukarıda anılan Tebliğ hükmüne göre de henüz başvuru süresi dolmamış olan söz konusu itirazen şikayet başvurusunda hangi hususların eksik olduğunun Kurumun internet adresinden duyurulması gerektiği anlaşıldığından, davacı şirket tarafından yapılan itirazen şikayet başvurusunun esası hakkında bir karar verilmesi gerekirken, başvurunun süre ve şekil yönünden reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk ve davanın reddi yönündeki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle; temyiz isteminin kabulü ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca Ankara 13. İdare Mahkemesinin 27.03.2015 tarih ve E:2015/59, K:2015/562 sayılı kararının bozulmasına, dava konusu işlemin iptaline, dosyanın anılan Mahkeme’ye gönderilmesine,” karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle;

1- Kamu İhale Kurulu’nun 08.12.2014 tarihli ve 2014/UH.IV-3933 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan mahkeme kararı gereği, ön inceleme konuları bakımından eksikliğin (başvuru bedelinin (11.123 TL) Kurum hesaplarına yatırıldığına ilişkin dekontun) tamamlatılması hususunda yazılı bildirim yapılarak başvuru sahibine 10 (on) gün süre verilmesine, başvuru sahibince eksikliğin süresi içinde giderilmesi halinde esasın incelenmesine geçilmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

İdarenin Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması Mevzuata Uygundur

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

Call Now ButtonBize ulaşın