xxxx
Home / Genel / Kamu İdarelerinin Taşınmaz Kiralamalarına İlişkin Genelge

Kamu İdarelerinin Taşınmaz Kiralamalarına İlişkin Genelge

Hazine ye Maliye Bakanligindan:

KAMU IDARELERININ TAŞINMAZ KIRALAMALARINA ILISKiN

GENELGE

Bilindigi uzere, 1 sayili Cumhurba§kanligi Teskilati Hakkinda Cumhurbaskanligi Kararnamesinin 217 nci maddesinin birinci fikrasinin (m) bendi ile “Kamu hareamalarinda etkinlik, etkililik, ekonomiklik ye verimlilik saglamak amaciyla gerekli standartlan tespit etmek ye sinirlamalar koymak; bu hususlarda turn kamu kurum ye kurulu§lan icin uyulmasi zorunlu dtizenlemeleri yapmak ve tedbirleri almak” gorev ye yetkisi Hazine ye Maliye Bakanligma verilmistir. Buna gore; Turk parasi cinsinden, gene/ yonetim kapsamindaki kamu idarelerinin daha Once 4/1/2002 tarihli ye 4734 sayili Kamu ‘hale Kanunu uyannca kiralarm§ oldugu tasinmazlann kira artis orannun belirlenmesinde ye bu idarelerce 4734 sayili Kanuna gore yeni yapilacak tasinmaz kira1amalannda asagida belirtilen esaslara uyulacaktir.

  1. Daha onceki yillarda kiralannu§ olup da sonraki yillarda kiralantnasina devam edilecek tasinmazlann kira bedeli, Ttirkiye Istatistik Kurumunca arti§m yapilacagi ayda yayimlanan Ttiketici Fiyatlan Endeksinin on iki ayhk ortalamalara gore ytizde degisim oramm ge9meyecek sekilde artinlacaktir. Ancak, soz konusu ytizde degisim oramnm kiralamanin yenilenecegi ayda negatif cikmast halinde kira bedelinde bir degisiklik yapilmayacaktr.
  2. Sozle§me veya protokollerinde artil yapilmayacagina dair htiktim bulunan kiralamalar ile kira baslangic tarihinden itibaren bir yak kullamm siiresi tamamlanmarnis kiralamalar icin kira artisi yapilmayacaktir.
  3. Yeni yapilacak ta§mmaz kiralamalarinda sozlesmelere;
  4. Yilhk kira bedelinin en fazla ucer ayhk (tercihen aylik) esit taksitler halinde ye &Them baslannda odenecegine,
  5. Bir yillik kullanim siiresi bittikten sonra kiralamaya devam edilmesi halinde kira bedelinde artis yapilacak ise bu artisin; Ttirkiye Istatistik Kurumunca arbsin yapilacagi ayda yayimlanan Ttiketici Fiyatlan Endeksinin on iki aylik ortalamalara gore ytizde degisim oranim asamayacagina,
  6. (b) bendinde belirtilen ytizde degisim orammn kiralamanin yenilenecegi ayda negatif cikmasi halinde kira bedelinde bir degisiklik yapilmayacagma, 9) Kiralama ile ilgili vergi, resim ye harclann kiraya verene ait olduguna,
  7. 31/12/1960 tarihli ye 193 sayili Gelir Vergisi Kanununa gore, kira bedelinden vergi tevkifati yapilmasi gereken hallerde; kira bedelinden gelir vergisi ve sair kanuni kesintiler yapildiktan sonra kalan kisminin kiraya verene odenecegine,
  8. Yakit bedelinin kira bedelinden ayri olaralc kiraci tarafindan kar§ilanacagina, 0 Odemelerin kiraya verenin belirtecegi banka hesabina makbuz kar§iligi yapilacagina, dair hiikiimler konulacaktir.
  9. Bu Genelge, yayimi tarihinde yururluge girer ye yeni bir dtizenleme yapilrncaya kadar yttriirltikte kahr.
  10. 8/10/2009 tarihli ye 27370 sayili Resmi Gazetede yayimlanan (2009-1) sayili Kamu idarelerinin Ta§mmaz Kiralamalanna tli§kin Genelge ytiritrItilcten kalchnlmistir. Bilgilerini ve geregini arz/rica ederim.

Dr. Berat ALBAYRAK Hazine ye Maliye Bakam

Check Also

Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının İhaleye Fesat Karıştırma Suçunun Zarar Göreni Olmaları

Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının İhaleye Fesat Karıştırma Suçunun Zarar Göreni Olmaları Ceza Dairesi 2016/8905 E. …

Call Now ButtonBize ulaşın