Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / Kamu İhale Sözleşmesinin Genel Giderleri

Kamu İhale Sözleşmesinin Genel Giderleri

Karar No              : 2020/UH.II-789

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/66665 İhale Kayıt Numaralı “Müdürlüğümüze Bağlı Bölge Devlet Hastanesi İçin  8 Ay 30 Personel İle Malzemeli Yemek Yapımı Ve Sonrası Servis Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Batman İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 19.03.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Müdürlüğümüze Bağlı Bölge Devlet Hastanesi İçin  8 Ay 30 Personel İle Malzemeli Yemek Yapımı Ve Sonrası Servis Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak MVM Gıda İnşaat Turizm Petrol Nak. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.nin 13.03.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 18.02.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 25.03.2020 tarih ve 15364 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.03.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/567 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme sonucunda esas inceleme raporu düzenlenmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

İhalede doküman satın alarak istekli olabilecek sıfatı kazandıkları ancak aşağıda özetlenen aykırılıklar nedeniyle ihaleye katılamadıkları;

  1. a) Teknik Şartname’nin 6.29’uncu maddesinde yer alan laboratuvar analiz giderlerine ilişkin düzenlemede, yapılacak analiz sayısının belirtilmemesi nedeniyle sağlıklı teklif hazırlamanın mümkün olmadığı,

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kanun’un 12’nci maddesinde, ihale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanmasının esas olduğu, ihale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik ölçütlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verileceği, belirlenecek teknik ölçütlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacağı, rekabeti engelleyici konular içermeyeceği ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacağı düzenlenmiştir. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 12’nci maddesinde ise ihale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartname, sözleşme tasarısı ve teknik şartname ile gerekli diğer belge ve bilgilerin bulunacağı, ihale veya ön yeterlik dokümanında yapılan düzenlemelerin birbirine aykırı olamayacağı kuralı yer almaktadır.

Yukarıda aktarılan düzenlemelerden ihale dokümanının gerek teklif hazırlanması gerekse sözleşmenin yürütülmesi aşamasında kullanılacak belgeler bütünü olduğu, bu belgelerde isteklilerin rekabet eşit muamele ilkelerine uygun biçimde ve sağlıklı teklif değerlendirmesini mümkün kılacak şekilde düzenleme yapılmasının gerektiği anlaşılmaktadır.

İncelenen ihalede başvuru sahibi tarafından ihale dokümanı edinilmiş ancak ihale dokümanındaki aykırılık bulunması iddiasıyla teklif verilmemiş ve bu aykırılık iddiaları itirazen şikayet başvurusuna konu edilmiştir.

  1. a) Teknik Şartname’nin 6.29’uncu maddesinde yer alan laboratuvar analiz giderlerine ilişkin düzenlemede, yapılacak analiz sayısının belirtilmemesi nedeniyle sağlıklı teklif hazırlamanın mümkün olmadığı hakkında;

Teknik Şartname’nin 6.29’uncu maddesinde “Her öğün için yemeklerden hastanenin sorumlu aşçısı tarafından numuneler alınarak 72 saat süre ile uygun ortamda muhafaza edilmesi sağlanacak olup idare her zaman bu numunelerin Halk Sağlığı Laboratuvarlarında analiz edilmesini isteyebilecek buna ilişkin giderler firmaya ait olacaktır.” düzenlemesi bulunmaktadır. Aktarılan düzenlemede, idarenin yüklenicinin yürüttüğü hizmetin sözleşme ve şartname düzenlemelerine uygunluğunu laboratuvar analizi ile kontrol edeceği, ancak bu işlemin her zaman değil idarenin istediği durumlarda yapılacağı yer almaktadır. Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin 26’ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Malzemenin şartnamelere uygun olup olmadığını inceleyip gözden geçirmek için kontrol teşkilatı istediği şekilde deneyler yapabilir ve ister işyerinde, ister özel veya resmi laboratuvarlarda olsun, bu deneylerin giderleri sözleşmesinde başka bir hüküm yoksa yüklenici tarafından karşılanır.” kuralı çerçevesinde ele alındığında, bu durumun yürütülen kamu ihale sözleşmesinin genel giderleri arasında olduğunun kabulü gerekir. Bu haliyle, sözleşmenin yürütüm süresi boyunca yapılacak analiz giderlerine ilişkin düzenlemelerin teklif hazırlamayı ve ihaleye katılımı engelleyici yönü bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

İdarenin Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması Mevzuata Uygundur

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

Call Now ButtonBize ulaşın