xxxx
Home / İhale Danışmanı / Yemekler Kalite Ve Gramaj Yönünden Doyurucu Olacak Ve Gramajlar Yataklı Tedavi Kurumlan İşletme Yönetmeliğinde Belirtilen Gramajdan Aşağı Olmayacaktır.” Düzenlemesi Yemek Gramajları Yönünden Asgari Sınırı İfade Etmekte Olduğundan Normal Yemek Öğünlerinde Bu Gramaj Tutarlarının Üzerinde Miktar Belirlenmesinin Teklif Hazırlamayı Ve İhaleye Katılımı Engelleyici Yönünün Bulunmaması

Yemekler Kalite Ve Gramaj Yönünden Doyurucu Olacak Ve Gramajlar Yataklı Tedavi Kurumlan İşletme Yönetmeliğinde Belirtilen Gramajdan Aşağı Olmayacaktır.” Düzenlemesi Yemek Gramajları Yönünden Asgari Sınırı İfade Etmekte Olduğundan Normal Yemek Öğünlerinde Bu Gramaj Tutarlarının Üzerinde Miktar Belirlenmesinin Teklif Hazırlamayı Ve İhaleye Katılımı Engelleyici Yönünün Bulunmaması

Karar No              : 2020/UH.II-789

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/66665 İhale Kayıt Numaralı “Müdürlüğümüze Bağlı Bölge Devlet Hastanesi İçin  8 Ay 30 Personel İle Malzemeli Yemek Yapımı Ve Sonrası Servis Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Batman İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 19.03.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Müdürlüğümüze Bağlı Bölge Devlet Hastanesi İçin  8 Ay 30 Personel İle Malzemeli Yemek Yapımı Ve Sonrası Servis Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak MVM Gıda İnşaat Turizm Petrol Nak. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.nin 13.03.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 18.02.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 25.03.2020 tarih ve 15364 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.03.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/567 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme sonucunda esas inceleme raporu düzenlenmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

İhalede doküman satın alarak istekli olabilecek sıfatı kazandıkları ancak aşağıda özetlenen aykırılıklar nedeniyle ihaleye katılamadıkları;

ç) Teknik Şartname’nin 6.3’üncü maddesinde, yemek gramajlarının Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’nde belirtilen gramajlardan az olmayacağı belirtilmesine rağmen normal yemek öğünlerindeki gramajların ilgili Yönetmelik’teki azami miktarların üzerinde olduğu,

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kanun’un 12’nci maddesinde, ihale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanmasının esas olduğu, ihale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik ölçütlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verileceği, belirlenecek teknik ölçütlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacağı, rekabeti engelleyici konular içermeyeceği ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacağı düzenlenmiştir. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 12’nci maddesinde ise ihale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartname, sözleşme tasarısı ve teknik şartname ile gerekli diğer belge ve bilgilerin bulunacağı, ihale veya ön yeterlik dokümanında yapılan düzenlemelerin birbirine aykırı olamayacağı kuralı yer almaktadır.

Yukarıda aktarılan düzenlemelerden ihale dokümanının gerek teklif hazırlanması gerekse sözleşmenin yürütülmesi aşamasında kullanılacak belgeler bütünü olduğu, bu belgelerde isteklilerin rekabet eşit muamele ilkelerine uygun biçimde ve sağlıklı teklif değerlendirmesini mümkün kılacak şekilde düzenleme yapılmasının gerektiği anlaşılmaktadır.

İncelenen ihalede başvuru sahibi tarafından ihale dokümanı edinilmiş ancak ihale dokümanındaki aykırılık bulunması iddiasıyla teklif verilmemiş ve bu aykırılık iddiaları itirazen şikayet başvurusuna konu edilmiştir.

Aşağıda başvuru sahibinin itirazen şikayet dilekçesinde yer alan her bir aykırılık konusu incelenmiştir.

ç) Teknik Şartname’nin 6.3’üncü maddesinde, yemek gramajlarının Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’nde belirtilen gramajlardan az olmayacağı belirtilmesine rağmen normal yemek öğünlerindeki gramajların ilgili Yönetmelik’teki azami miktarların üzerinde olduğu hakkında;

Teknik Şartname’nin 6.3’üncü maddesinde “Yemekler kalite ve gramaj yönünden doyurucu olacak ve gramajlar yataklı tedavi kurumlan işletme yönetmeliğinde belirtilen gramajdan aşağı olmayacaktır.” düzenlemesi bulunmaktadır. Anılan düzenleme yemek gramajları yönünden asgari sınırı ifade etmekte olduğundan normal yemek öğünlerinde bu gramaj tutarlarının üzerinde miktar belirlenmesinin teklif hazırlamayı ve ihaleye katılımı engelleyici yönü bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Check Also

İhaleye Konu Malzemelerin Tek Bir Markayı İşaret Ettiği İddiası

İhaleye Konu Malzemelerin Tek Bir Markayı İşaret Ettiği İddiası

Karar No              : 2022/UM.II-990 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2016/224348 İhale Kayıt Numaralı “Aydınlatma Malzemesi Alımı” İhalesi …

Call Now ButtonBize ulaşın