Basın duyuruları
xxxx
Home / Aşırı düşük teklif açıklama / Mesleki Ve Teknik Yeterliğin Belirlenmesi İçin İsteklinin Bünyesinde İlk İlan Veya Davet Tarihinden Geriye Doğru En Az Bir Yıl Boyunca Kesintisiz Şekilde Çalışma Şartı İle Başka Bir Gerçek Ve Tüzel Kişide Çalışılamayacağına İlişkin Şartın Aranamayacağı

Mesleki Ve Teknik Yeterliğin Belirlenmesi İçin İsteklinin Bünyesinde İlk İlan Veya Davet Tarihinden Geriye Doğru En Az Bir Yıl Boyunca Kesintisiz Şekilde Çalışma Şartı İle Başka Bir Gerçek Ve Tüzel Kişide Çalışılamayacağına İlişkin Şartın Aranamayacağı

Karar No              : 2019/MK-292

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2011/36980 İhale Kayıt Numaralı “HOTAMIŞ DEPOLAMASI İNŞAATI YAPIM İŞİ” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2011/36980 ihale kayıt numaralı “Hotamış Depolaması İnşaatı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Yöntaş İnşaat San. ve Tic. A.Ş. – Kolin İnşaat Turz. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 26.09.2011 tarihli ve 2011/UY.I-3258 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Davacı Ilgazlar İnş. Tic. ve San. A.Ş.- Öz İnş. San.ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 4. İdare Mahkemesinin 16.10.2012 tarihli E:2011/2214, K:2012/1357 sayılı kararı ile “davanın reddine” karar verilmiştir.

Davacı tarafından söz konusu karara ilişkin yapılan temyiz başvurusu üzerine Danıştay Onüçüncü Dairesinin 30.04.2019 tarihli ve E:2013/387, K:2019/1412 sayılı kararında “…Dairemizin 18/04/2013 tarih ve E:2012/3816 sayılı yürütmenin durdurulması kararıyla, anahtar teknik personelin, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru en az bir yıl boyunca gerçek veya tüzel kişiliğin ticari faaliyette bulunduğu yerde kesintisiz şekilde ve işin niteliğine uygun olarak idarece öngörülen sayıda mühendis veya mimar çalıştırılması ve bu durumun belgelendirilmesi şartını kurala bağlayan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğimin 40. maddesinin birinci fıkrası ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin 37.1.1. maddesi ile anahtar teknik personel olarak bildirilenlerin, aday veya isteklinin bünyesinde görev yaptıkları süre boyunca, başka bir gerçek veya tüzel kişide çalışamayacaklarına ilişkin kurala yer veren Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 40. maddesinin altıncı fıkrasının yürütmesi durdurulmuş, 31/12/2015 tarih ve E:2012/3816, K:2015/4884 sayılı kararıyla da söz konusu düzenleyici işlemler iptal edilmiştir.

Aktarılan mevzuat hükümleri ile Dairemizce verilen kararların birlikte değerlendirilmesinden, ihaleye katılacak isteklilerden mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için isteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için yeterli sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına ilişkin bilgi ve/veya belgelerin istenilebileceği, ancak mevzuatla belirlenen ve yargı kararıyla hukuka aykırılığı tespit edilerek iptal edilen isteklinin bünyesinde ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru en az bir yıl boyunca kesintisiz şekilde çalışma şartı ile başka bir gerçek ve tüzel kişide çalışılamayacağına ilişkin şartın aranamayacağı anlaşılmaktadır.

Bu itibarla, davacı şirketlerin oluşturduğu ortak girişimin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yönünde düzeltici işlem belirlenmesine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki temyize konu Mahkeme kararında hukuki isabet bulunmamaktadır…” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Kamu İhale Kurulunun 26.09.2011 tarihli ve 2011/UY.I-3258 sayılı kararının, üçüncü iddiasının Ilgazlar İnş. Tic. ve San. A.Ş.- Öz İnş. San.ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı ile ilgili kısmının iptaline,

Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın