Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / Mutfaktan Düzenli Denetim İçin Numune Alınması Ve Tahlil Masrafının Yükleniciye Ücretilmesi İbaresi Basiretli Bir Tacir Tarafından Öngörülebilerek Teklif Yapılabilecek Bir Husustur

Mutfaktan Düzenli Denetim İçin Numune Alınması Ve Tahlil Masrafının Yükleniciye Ücretilmesi İbaresi Basiretli Bir Tacir Tarafından Öngörülebilerek Teklif Yapılabilecek Bir Husustur

Mutfaktan Düzenli Denetim İçin Numune Alınması Ve Tahlil Masrafının Yükleniciye Ücretilmesi İbaresi Basiretli Bir Tacir Tarafından Öngörülebilerek Teklif Yapılabilecek Bir Husustur

Karar No              : 2021/UH.I-933

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/141107 İhale Kayıt Numaralı “İl Sağlık Müdürlüğümüz ve Bağlı İkinci Basamak Sağlık Tesislerine 24 Aylık Malzeme Dahil Yemek Hazırlama ve Dağıtım Hizmeti” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 16.04.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “İl Sağlık Müdürlüğümüz ve Bağlı İkinci Basamak Sağlık Tesislerine 24 Aylık Malzeme Dahil Yemek Hazırlama ve Dağıtım Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Osmanlı Kurumsal Hizmetler Danışmanlık A.Ş.nin 12.04.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 16.04.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 21.04.2021 tarih ve 20505 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.04.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/735 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı İkinci Basamak Sağlık Tesislerine 24 aylık Malzeme Dahil Yemek Hazırlama ve Dağıtım Hizmet Alımı ihalesine iştirak etmek üzere 12.04.2021 tarihinde ihale dokümanı ve eklerinin indirildiği, ihale dokumanı ve eklerinde yürürlükteki mevzuata aykırı olduğu tespit edilen aşağıdaki hususlara itiraz edildiği, şöyle ki;

3) Teknik Şartname’nin 7.13’üncü maddesinde, yemeklerden numuneler alınacağı ve bu numunelerin idare talebi doğrultusunda resmi bir laboratuvara gönderilerek tetkik ve tahlillerin yaptırılacağı ve masraflarının yüklenici tarafından karşılanacağının belirtildiği, ancak hangi analizlerin yapılacağına dair bir düzenleme yapılmadığı, özellikle mikrobiyolojik analiz içeriğinde farklı analizler (Örn. Bacillus cereus, E.coli (EMS) vb.) bulunduğu, idarenin yemeklere ilişkin hangi analizlerin yapılacağını açıkça belirtmesi gerektiği,

3) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında İlgili mevzuat gereğince her türlü; vergi (KDV hariç), resim, harç, ulaşım ve benzeri giderler

25.3.1.

İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve sözleşme giderleri,  ihale konusu işte kullanılacak personel giyim gideri, eğitimi gideri, yaka kartı gideri, ambalaj, tahmil, tahliye, istif, tartı, muayeneye hazır hale getirme, gıda kontrol laboratuvar tahlil ücretleri, çalıştırılacak işçilerin her türlü işçilik giderleri vb. giderler, amortisman giderleri, ilaçlama gideri, Teknik şartnamede belirtilen araç ve gereç, demirbaş malzemeler ile yemeklerin hazırlanmasında her türlü gıda, temizlik, diğer malzemeler, işin ifası için gerekli olan her türlü sarf malzeme, Elektrik, Doğalgaz/LPG, Tüp, ve Su giderleri, Her türlü tesisat, sayaç, abonelik masrafları, kullanılan alanların yetkili firmalar tarafından ilaçlanması, yemeklerin bağlı birimlere taşınması, gerekli görüldüğünde gıda maddesi ve pişen yemeklerin laboratuvar tahlil masrafları, yemekleri tesisler arası taşıma, araç yakıt giderleri , Teknik Şartnamede tarif edilen tüm menülerin hazırlanması için gerekli malzeme giderleri teklif fiyata dahildir. Ayrıca yemek hizmetinde çalıştırılacak personellerin tüm özlük hakları ve SGK sorumlulukları 4857 sayılı iş kanununa göre yüklenici firmaya aittir….” düzenlemesi,

Teknik Şartname’nin  “Tarafların yükümlülükleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.13. Pişirilen yemeklerden alınan 200 gram numuneler tek kullanımlık steril numune poşetlerinde ağzı kapalı olarak soğuk hava deposu veya buzdolabında 72 saat bekletilecektir. Numunelerin alındığı tarih ve saat yemek isimleri ile birlikte etiketlere yazılacak ve bu etiketler numune kaplarının üzerine yapıştırılacaktır. Numuneler idare yetkilileri gözetiminde alınacaktır. Gerektiğinde numuneler Türkiye Halk Sağlığı Kurumu veya referans laboratuvarlarda tetkik ettirilebilecek ve bu kontrollerin masrafı yüklenici firma tarafından karşılanacaktır. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul Gıda Kontrol Laboratuvarı Müdürlüğü internet sitesinde yayınlanan tetkik listesinde mevcut tetkiklerden idarece şüphe ve ihtiyaç durumu göz önüne alınarak uygun bulunan tetkikler istenebilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır. 

Söz konusu düzenlemelerden idarece gerekli görüldüğünde gıda maddeleri ve pişen yemekler için yapılacak laboratuvar tahlil masraflarının teklif fiyatına dahil olduğu, idarece gerekli görüldüğünde ilgili numunelerin Türkiye Halk Sağlığı Kurumu veya referans laboratuvarlarda tetkik ettirilebileceği, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul Gıda Kontrol Laboratuvarı Müdürlüğü internet sitesinde yayınlanan tetkik listesinde mevcut tetkiklerden idarece şüphe ve ihtiyaç durumu göz önüne alınarak uygun bulunan tetkiklerin istenebileceği anlaşılmıştır.

Yapılan değerlendirme neticesinde, kuruluşların mutfağında yapılacak yemeklerin insan sağlığına uygun şartlarda hazırlanması, servis ve servis sonrası hizmetlerde hijyen koşullarına uyulmasındaki sorumluluğun yükleniciye ait olduğu, söz konusu sorumluluğun gereği olarak idare tarafından yemeklerde ortaya çıkabilecek olumsuzluklar için numune alınacağı, idarenin uygun göreceği durumlarda ise masrafları yükleniciden tahsil edilmek üzere numunelerin tahlillerinin yaptırılacağı, bu olumsuzlukların ne şekilde ortaya çıkacağı ve  tetkiklerin ne sıklıkla yapılacağının muhtemel durumlara ilişkin olduğu, değişkenlik gösterebileceği, işin doğası gereği bilinemeyeceği dikkate alındığında söz konusu hususun doküman kapsamında açıkça düzenlenmesinin mümkün olmadığı ve yemek hizmetleri alanında faaliyet gösteren basiretli bir tacirin söz konusu gider kalemini öngörerek teklif hazırlayabileceği anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna  varılmıştır.

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın