Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / Teknik Şartnamede Bulunan Özel Durumlarda Bir Kap Fazla Yemek İbaresinin Teklif Verilmede İsteklileri Tereddüte Düşürmeyeceği

Teknik Şartnamede Bulunan Özel Durumlarda Bir Kap Fazla Yemek İbaresinin Teklif Verilmede İsteklileri Tereddüte Düşürmeyeceği

Teknik Şartnamede Bulunan Özel Durumlarda Bir Kap Fazla Yemek İbaresinin Teklif Verilmede İsteklileri Tereddüte Düşürmeyeceği

Karar No              : 2021/UH.I-933

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/141107 İhale Kayıt Numaralı “İl Sağlık Müdürlüğümüz ve Bağlı İkinci Basamak Sağlık Tesislerine 24 Aylık Malzeme Dahil Yemek Hazırlama ve Dağıtım Hizmeti” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 16.04.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “İl Sağlık Müdürlüğümüz ve Bağlı İkinci Basamak Sağlık Tesislerine 24 Aylık Malzeme Dahil Yemek Hazırlama ve Dağıtım Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Osmanlı Kurumsal Hizmetler Danışmanlık A.Ş.nin 12.04.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 16.04.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 21.04.2021 tarih ve 20505 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.04.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/735 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı İkinci Basamak Sağlık Tesislerine 24 aylık Malzeme Dahil Yemek Hazırlama ve Dağıtım Hizmet Alımı ihalesine iştirak etmek üzere 12.04.2021 tarihinde ihale dokümanı ve eklerinin indirildiği, ihale dokumanı ve eklerinde yürürlükteki mevzuata aykırı olduğu tespit edilen aşağıdaki hususlara itiraz edildiği, şöyle ki;

2) Teknik Şartname’nin 3.5.8.2 ve 6.1.5.1’inci maddelerinde düzenlenen Ramazan ayında hazırlanacak iftar ve sahur yemekleri ve özel günlerde çıkarılacak özel gün menüleri için Birim Fiyat Teklif Cetvelinde ayrıca satır açılması ve hem isteklilerin sağlıklı teklif hazırlayabilmeleri hem de mevzuat gereği, asgari iki haftalık örnek menü düzenleyerek menüde bulunan yemeklerin içerik ve gramajlarına yer verilmesi gerektiği, idarece hazırlanan menüye ek olarak verilecek çeşitlerin yemek maliyetini doğrudan etkilediği, bahse konu ek olarak verilecek ürünlerin Ramazan ayı süresince tekrarlanacak olmasının isteklilerin sağlıklı maliyet oluşturmalarını ve teklif vermelerini imkansız hale getirdiği,

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

Teknik Şartname’nin “Hizmetin yeri ve şekli” başlıklı 3’üncü maddesinde “3.5.Ramazan ayında sahur yemeği verilecek olup normal yemek üzerinden ücretlendirilecektir. Normal yemek menüsü üzerinden hastane idaresi tarafından sahur menüsü ayrıca belirlenecektir.

3.8.5.2.Ramazan ayında personel ve refakatçi için iftar ve sahur yemeği verilecektir. İftar ve sahurda menüye ek olarak çorba, meyve, salata veya tatlı verilecektir. Ayrıca Özel durumlarda (bayram, yılbaşı, tıp bayramı vb.) diyetisyenler ve kontrol teşkilatı tarafından firmaya önceden haber verilmek koşulu ile menüde 1 çeşit kap ilavesi yapılabilir, çeşit değişikliği yapılabilir, bu durumda ek ücret ödenmeyecektir.” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “İşin kontrolü ve denetimi” başlıklı 6’ncı maddesinde “…6.1.5.1.Malzeme teminindeki güçlük veya teknik arıza nedeniyle oluşabilecek aksaklıkta menüde değişildik yapar. Ayrıca Özel durumlarda (bayram, yılbaşı, tıp bayramı vb.) diyetisyenler ve kontrol teşkilatı tarafından firmaya önceden haber verilmek koşulu ile menüde 1 çeşit kap ilavesi yapılabilir, çeşit değişikliği yapılabilir, bu durumda ek ücret ödenmeyecektir. İlave edilecek kap menüde yer alan 3.kap yemek niteliğinde olacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

İlgili düzenlemelerden, ramazan ayında personel ve refakatçi için iftar ve sahur yemeği verileceği, iftar ve sahurda menüye ek olarak çorba, meyve, salata veya tatlı verileceği, sahur yemeğinin normal yemek üzerinden ücretlendirileceği ve sahur menüsünün normal yemek menüsü üzerinden idarece belirleneceği, ayrıca özel durumlarda (bayram, yılbaşı, tıp bayramı vb.) diyetisyenler ve kontrol teşkilatı tarafından yükleniciye önceden haber verilmek koşulu ile menüde 1 çeşit kap  yemek ilavesi ve çeşit değişikliği yapılabileceği, bu durumda yükleniciye ek ücret ödenmeyeceği anlaşılmıştır.

Yukarıda yer verilen hususlar çerçevesinde; Ramazan ayı boyunca verilecek olan iftar ve sahur yemeği miktarının önceden bilinemeyeceği, bu miktarın sözleşmenin uygulanması aşamasında belirlenebileceği; bu makul seviyelerdeki belirsizliğin, ticari hayatın bir gereği olarak ve basiretli bir tacir olan isteklilerce göz önüne alınabileceği, kaldı ki İdari Şartname’nin “İşin yapılacağı yerin görülmesi” başlıklı 12’nci maddesindeki teklifi hazırlamak için gerekli bilgilerin temin edilmesi sorumluluğu kapsamında ilgililerce idareden daha önceki yıllara ilişkin iftar ve sahur yemeği miktarlarının ve menülerinin talep edilebileceği ve bu doğrultuda sağlıklı öngörülerde bulunulabileceği;

Öte yandan özel durumlarda (bayram, yılbaşı, tıp bayramı vb.) yükleniciye önceden haber verilmek koşulu ile menüde 1 çeşit kap  yemek ilavesi ve çeşit değişikliği yapılabileceği, bu durumda yükleniciye ek ücret ödenmeyeceğine ilişkin düzenlemenin de teklif hazırlanmasına engel teşkil etmediği, zira işin süresinin belli olduğu, söz konusu süre içinde yer alan özel günlerin basiretli tacir olan isteklilerce  göz önüne alınarak bu sürelerde idarece talep edilme ihtimali olan 1 kap ilave yemeğin  üçüncü kap yemek olduğu ve maliyetini hesaplayarak bu maliyeti teklif fiyatına dahil etme imkanının bulunduğu değerlendirildiğinden,  başvuru sahibinin söz konusu iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

İdarenin Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması Mevzuata Uygundur

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

Call Now ButtonBize ulaşın