xxxx
Home / İhale Danışmanı / Personelin İzin Kullanması Halinde Personel Eksikliğinin Tamamlatılmasının Talep Edilemeyeceği

Personelin İzin Kullanması Halinde Personel Eksikliğinin Tamamlatılmasının Talep Edilemeyeceği

Karar No              : 2020/MK-145

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/6113 İhale Kayıt Numaralı “10 Aylık Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım Ve Sonrası Hizmetleri Alımı (Hizmet Alımı), Toplam 495000 Öğün” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından yapılan 2020/6113 ihale kayıt numaralı “10 Aylık Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak, Elpa Temizlik Sosyal Hiz. Bilg. İnsan Kayn. Sağlık Hiz. İnş. Tarım San. ve Tic. Ltd. Şti. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 18.03.2020 tarihli ve 2020/UH.II-568 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Anılan Kurul kararının iptali istemiyle Elpa Temizlik Sosyal Hiz. Bilg. İnsan Kayn. Sağlık Hiz. İnş. Tarım San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından açılan davada, Ankara 13. İdare Mahkemesinin 20.05.2020 tarihli E:2020/747, K:2020/979 sayılı kararı ile “… Personelin izinli olduğu günler yönünden Teknik Şartname’de yer alan hükmün değerlendirmesine gelince,

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri gereğince, 4857 sayılı Kanun’un 55’inci maddesi uyarınca izne hak kazanan işçilerin fiilen çalışan işçi sayısına dahil edilmesi, izin kullanan işçilerin yerine başka işçilerin getirilerek sayının tamamlanmasının idarece talep edilmemesi ve idarece ihale konusu işte çalıştırılması istenen personel sayısının bu hususun dikkate alınması suretiyle belirlenmesi gerekmektedir.

Olayda, yukarıda aktarılan Tebliğ hükmünde personelin izin kullanması halinde personel eksikliğinin tamamlatılmasının talep edilemeyeceğinin düzenlenmesine rağmen, söz konusu mevzuat hükmüne aykırı olarak Teknik Şartname’nin 7.1. maddesinde, izinli olan personelin yerine yüklenici tarafından başka işçilerin çalıştırılmasının ve çalıştırılacak personelin öncesinde idareye yazılı olarak bildirilmesinin öngörüldüğü, yine anılan maddede ücretli yıllık izin, doğum izni, evlenme izni veya ölüm izni gibi izinlerin kullanılmasının istisna kapsamında tutulmadığı ve sayılan bu gibi hallerde de izin kullanacak personelin yerine personel çalıştırılmasının öngörüldüğü, izinli olan personelin yerine başka işçilerin çalıştırılmasının ise yüklenici için ek maliyete sebep olabileceği anlaşıldığından, dava konusu işlemin davacı şirketin altıncı iddiasının reddine yönelik kısmında mevzuata ve hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” şeklinde gerekçe belirtilerek dava konusu işlemin davacının altıncı iddiasına yönelik kısmının iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 18.03.2020 tarihli ve 2020/UH.II-568 sayılı kararının başvuru sahibinin altıncı iddiası ile ilgili kısmının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

Oybirliği ile karar verildi.

Check Also

İhaleye Konu Malzemelerin Tek Bir Markayı İşaret Ettiği İddiası

İhaleye Konu Malzemelerin Tek Bir Markayı İşaret Ettiği İddiası

Karar No              : 2022/UM.II-990 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2016/224348 İhale Kayıt Numaralı “Aydınlatma Malzemesi Alımı” İhalesi …

Call Now ButtonBize ulaşın