xxxx
Home / İhale Danışmanı / Pilot Ortağa İlişkin Sunulan Ticaret Sicili Gazetelerinin Anılan Tüzel Kişiliğin Yönetimindeki Görevlilerin Tamamının Gösterilmemesi

Pilot Ortağa İlişkin Sunulan Ticaret Sicili Gazetelerinin Anılan Tüzel Kişiliğin Yönetimindeki Görevlilerin Tamamının Gösterilmemesi

Pilot Ortağa İlişkin Sunulan Ticaret Sicili Gazetelerinin Anılan Tüzel Kişiliğin Yönetimindeki Görevlilerin Tamamının Gösterilmemesi

Karar No              : 2020/MK-184

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/231870 İhale Kayıt Numaralı “Aydın-Denizli Devlet Yolu ( Aydın Çevre Yolu Ayr-Denizli Çevre Yolu Ayr Km:0+000 – 104+700 Arası) Muhtelif Kesimlerde Altyapı İyileştirmesi Ve Bsk Kaplama Onarımı Yapılması İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2019/231870 ihale kayıt numaralı “Aydın-Denizli Devlet Yolu (Aydın Çevre Yolu Ayr-Denizli Çevre Yolu Ayr Km:0+000 – 104+700 Arası) Muhtelif Kesimlerde Altyapı İyileştirmesi ve BSK Kaplama Onarımı Yapılması İşi” ihalesine ilişkin olarak Egecan Akaryakıt Temizlik Nakliyat İnşaat Turizm Sanayi Ticaret Anonim Şirketi itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 18.12.2019 tarihli ve 2019/UY.I-1655 sayılı karar ile “Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,” karar verilmiştir.

Davacı Mau Yapı İnşaat A.Ş.-Mehmet Ali Ünal İnş. Taah. Mad. San. ve Tic. A.Ş.  tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesinin 29.06.2020 tarihli ve E:2020/768, K:2020/1149 sayılı kararında “… Davacıların iddialarına ilişkin olarak yapılan incelemede aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

1-Pilot ortak olan MAU Yapı İnş. A.Ş.nin temsil ve yönetimine ilişkin olarak teklif dosyasında 06.12.2018 tarihli ve 9718 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi ile 29.03.2019 tarih ve 9798 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinin sunulmadığı, dolayısıyla pilot ortağa ilişkin sunulan Ticaret Sicili Gazetelerinin anılan tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlilerin tamamını göstermediği kısmı yönünden yapılan incelemede;

Bu durumda; yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri ve açıklamaları ile ihale dokümanında yer alan düzenlemelerin birlikte değerlendirilmesinden; istekliler tarafından teklif dosyasında tüzel kişi olmaları halinde, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi/gazetelerinin veya bu hususları gösteren belgelerin sunulmasının zorunlu olduğu, MAU Yapı İnş. A.Ş.nin temsil ve yönetimine ilişkin olarak teklif dosyasında 06.12.2018 tarihli ve 9718 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi ile 29.03.2019 tarihli ve 9798 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinin sunulmadığı, dolayısıyla pilot ortağa ilişkin sunulan Ticaret Sicili Gazetelerinin anılan tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlilerin tamamını göstermediği anlaşıldığından, Kamu İhale Kurulu kararının davacı şirketlerin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin kısım yönünden hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

2-Asfalt kazıma makinesine ilişkin üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri ile aşırı düşük teklif açıklamasının uygun olmadığına ilişkin kısmı yönünden;

Davaya konu ihalede, davacı şirketler tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında, “asfalt kazıma makinası (400 HP gücünde max 2.05m freze genişliğinde, 0.15 m freze derinliğinde, konveyörlü)” girdisi için öngörülen fiyatın tevsiki amacıyla Öztaşlar Taahhüt ve Petrol Ürn. San. Ti. A.Ş.den alınan fiyat teklifinin sunulduğu, Kurul tarafından, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan söz konusu fiyat teklifleri ve maliyet tutarı tespit tutanakları hakkında inceleme yapılarak fiyat tekliflerinin alanında faaliyet gösteren kişilerden alındığı ve mevzuatta düzenlenen şekil kurallarına uygun olduğu belirtilerek hukuka uygun olduğunun tespit edildiği, ancak üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri ile amortisman girdisinin açıklanmasının mümkün bulunmadığı gerekçesiyle aşırı düşük teklif açıklamasının bu yönüyle uygun olmadığına karar verildiği görülmüştür.

Olayda; Kamu İhale Genel Tebliğ’in 45. maddesinde isteklilerin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunacakları analizlere dayanak teşkil eden belgeler olarak “üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri”nin sayılmış olması karşısında Tebliğe uygun açıklama yapıldığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda; dosyadaki bilgi ve belgelerle yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden, davacı şirketlerin başvurusunun iş makinelerinin edinim bedellerinin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınarak açıklanamayacağından bahisle reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin; Asfalt kazıma makinesine ilişkin üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri ile aşırı düşük teklif açıklamasının uygun olmadığına ilişkin kısmı yönünden iptaline, pilot ortak olan Mau Yapı İnş. A.Ş.nin temsil ve yönetimine ilişkin olarak teklif dosyasında 06.12.2018 tarihli ve 9718 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi ile 29.03.2019 tarihli ve 9798 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinin sunulmadığı, dolayısıyla pilot ortağa ilişkin sunulan Ticaret Sicili Gazetelerinin anılan tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlilerin tamamını göstermediği yolunda yapılan itirazın reddine ilişkin Kamu İhale Kurulu kararının bu kısmı yönünden reddine” karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Kamu İhale Kurulunun 18.12.2019 tarihli ve 2019/UY.I-1655 sayılı kararının 8. iddia ile ilgili kısmındaki Mau Yapı İnşaat A.Ş.-Mehmet Ali Ünal İnş. Taah. Mad. San. ve Tic. A.Ş.  İş Ortaklığı’nın asfalt kazıma makinesinin fiyatını tevsik etmek üzere üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi sunduğu gerekçesiyle aşırı düşük teklif açıklamasının uygun görülmemesine ilişkin değerlendirmelerinin iptaline,

Oybirliği ile karar verildi.

Check Also

İhaleye Konu Malzemelerin Tek Bir Markayı İşaret Ettiği İddiası

İhaleye Konu Malzemelerin Tek Bir Markayı İşaret Ettiği İddiası

Karar No              : 2022/UM.II-990 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2016/224348 İhale Kayıt Numaralı “Aydınlatma Malzemesi Alımı” İhalesi …

Call Now ButtonBize ulaşın