Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / Teknik Görüş – Ameliyathane Sistemi İhalesi

Teknik Görüş – Ameliyathane Sistemi İhalesi

Teknik Görüş – Ameliyathane Sistemi İhalesi

Karar No              : 2020/MK-187

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/356131 İhale Kayıt Numaralı “Hibrit Ameliyathane Sistemi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi tarafından yapılan 2019/356131 ihale kayıt numaralı “Hibrit Ameliyathane Sistemi” ihalesine ilişkin olarak Vamet Med. Sağ. Ürün. ve Hiz. İth. İhr. San. ve Tic.  A.Ş. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 14.11.2019 tarihli ve 2019/UM.I-1489 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine ” karar verilmiştir.

Davacı Simeks Tıbbi Sis. San. ve Tic. A.Ş. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 14.İdare Mahkemesinin 24.01.2020 tarihli E:2019/2267, K: 2020/200 sayılı kararıyla davanın reddine karar verilmiş, davacı tarafından söz konusu mahkeme kararının temyizen incelenerek bozulması istemiyle açılan davada ise Danıştay Onüçüncü Dairesi tarafından verilen 13.07.2020 tarihli ve E:2020/1628 K:2020/1929 sayılı kararda yer alan “Bu itibarla;  teknik görüş istemine verilen cevabın açık ve net olmadığı, konunun teknik boyutunu ele alan gerekçeli bir değerlendirme içermediği, konuyla ilgili tereddütleri gidermediği ve Kurul tarafından verilecek karara esas alınabilecek nitelikte olmadığı dikkate alındığında, davalı Kurum tarafından, yukarıda anılan tereddütleri giderecek ek veya yeni bir teknik görüş alınmak suretiyle karar verilmesi gerektiğinden eksik incelemeye dayalı olarak tesis edilen, davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin düzeltici işlem belirlenmesine dair dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 14.11.2019 tarihli ve 2019/UM.I-1489 sayılı kararının 1-c iddiası ile ilgili kısmının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin 1-c iddiasının esasının yeniden incelenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

İdarenin Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması Mevzuata Uygundur

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

Call Now ButtonBize ulaşın