Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / Benzer İş Olarak Belirlenen İşlerin Her Birinin Ayrı Ayrı Benzer İş Olarak Kabul Edilmek Suretiyle Değerlendirme Yapılması Gerektiği

Benzer İş Olarak Belirlenen İşlerin Her Birinin Ayrı Ayrı Benzer İş Olarak Kabul Edilmek Suretiyle Değerlendirme Yapılması Gerektiği

Benzer İş Olarak Belirlenen İşlerin Her Birinin Ayrı Ayrı Benzer İş Olarak Kabul Edilmek Suretiyle Değerlendirme Yapılması Gerektiği

Karar No              : 2020/UH.I-1330

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/255117 İhale Kayıt Numaralı “2020 Yılı Kurban Bayramı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Satın Alma Dairesi Başkanlığı tarafından 19.06.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2020 Yılı Kurban Bayramı” ihalesine ilişkin olarak Sel-Tem Temizlik İnş. Tur. Nak. Tic. ve San. Ltd. Şti.nin 03.07.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 06.07.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 13.07.2020 tarih ve 30950 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 13.07.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/1117 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) Teklif kapsamında sunulan İş Deneyim Belgesi’ne konu işin şikâyete konu ihaleye ait İdari Şartname’de belirtilen benzer iş tanımına uygun olmadığı gerekçesiyle tekliflerinin idare tarafından değerlendirme dışı bırakılmasının İdari Şartname’ye ve mevzuata aykırı olduğu, İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde; daha önce kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş her türlü kurban kesim hizmeti alımı ve personel temini hizmetlerinin benzer iş olarak kabul edileceğinin belirtildiği, dolayısıyla benzer iş tanımının “kurban kesim işi” ya da “personel temini işi” olarak birbirinden farklı iki hizmeti kapsadığı, İdari Şartname’de yapılan benzer iş tanımıyla sadece kurban kesimi işinde personel temini işinin kastedilmediği, bu çerçevede her türlü kurban kesimi ve personel temini işlerinin kabul edilmesi gerektiği, Teknik Şartname’nin “Yapılacak hizmetler ve yerler” başlıklı 2’nci maddesinde ise hizmetin 15 personel kullanılarak nasıl gerçekleştirileceğinin belirtildiği, ihale dokümanında yer alan düzenlemelerde ihale konusu hizmet kapsamında konteyner nakli ve montajı dışında yapılacak kurban kesimi ve temizlik işlerinin personel çalışmasına dayalı işler olduğu, idare tarafından hazırlanan birim fiyat teklif cetvelinde yer alan bakım, onarım, montaj, temizlik ve dezenfeksiyon hizmetinin de personel çalışmasına dayalı hizmet kapsamında olduğu, ihale dokümanı düzenlemelerinde ihale konusu işin ağırlıklı olarak personele dayalı olarak gerçekleştirileceğinin ifade edildiği dolayısıyla personel çalıştırmaya dayalı işlerin de benzer iş tanımı içerisinde değerlendirilmesi gerektiği, bu doğrultuda teklifleri kapsamında sunmuş oldukları Terme Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen ve iş tanımı olarak “Personele Dayalı Hizmet Alımı”nın belirtilmiş olduğu 2015/97862-1215113-1-1 sayılı iş bitirme belgesine konu işin benzer iş tanımına uygun olduğu,

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde “İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir:

 1. b) Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için;

2)  İstekli tarafından kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

 1. d) Son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan mal ve hizmet alımlarına ilişkin deneyimi gösteren belgeler…” hükmü yer almaktadır.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde “Bu Yönetmeliğin uygulanmasında 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki tanımlar yanında;

 1. a) Benzer iş: İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işleri,

ifade eder.” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde  “(1) İş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; teknolojik ürün deneyim belgesinin ve yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

 1. a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,
 2. b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işleriyle ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,
 3. c) Yapımla ilgili hizmet işleri dahil hizmet alımı ihalesiyle gerçekleştirilecek danışmanlık hizmetlerinde, Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 38 inci maddesinde düzenlenen iş deneyimini gösteren belgelerin,

istenilmesi zorunludur.

(2) İlk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında kabul işlemleri tamamlanan hizmet işleri, ilgisine göre birinci fıkranın (a) veya (b) bendi kapsamında değerlendirilir.

(3) İş deneyiminin belirlenmesi amacıyla;

 1. a) Açık ihale usulüyle yapılan ihaleler ile Kanunun 21 inci maddesinin (b), (c) ve (f) bentlerine göre yapılan ihalelerde, teklif edilen bedelin % 25’i ile % 50’si aralığında idarece belirlenecek bir orandan az olmamak üzere,
 2. b) Belli istekliler arasında ihale usulüyle ve Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılan ihalelerde, yaklaşık maliyetin %25’i ile % 50’si aralığında, idarece belirlenecek parasal tutardan az olmamak üzere,

ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler ile teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması istenir…” hükmü bulunmaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “İş deneyimini gösteren belgeler ve benzer işe ilişkin hususlar” başlıklı 72’nci maddesinde “72.3. Birden fazla işin benzer iş olarak belirlenmesi halinde bu işlerin birlikte mi yoksa ayrı ayrı mı benzer iş olarak kabul edileceğinin şartnamede belirtilmesi gerekmektedir. Şartnamede bu konuya ilişkin bir açıklık bulunmaması halinde, benzer iş olarak belirlenen işlerin her birinin ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilmek suretiyle değerlendirme yapılması zorunluluğu bulunmaktadır…” açıklaması yer almaktadır.

Başvuruya konu ihaleye ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde  “ 2.1. İhale konusu hizmetin;

 1. a) Adı: 2020 YILI KURBAN BAYRAMI
 2. b) Miktarı ve türü:

2020 YILI KURBAN BAYRAMI HİZMETİ ALIMI (2 HİZMET KALEMİ-3 GÜN)

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

 1. c) Yapılacağı yer: İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE AİT SEYREK DEPOLAMA ALANI İLE İDARECE BELİRLENEN YERLER.

ç) Bu bent boş bırakılmıştır. ” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:” başlıklı 7.5’inci maddesinde  “7.5.1. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

 1. a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya
 2. b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 25’den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Bu ihale benzer iş olarak daha önce kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş;

Her türlü Kurban Kesim Hizmeti Alımı ve Personel Temini Hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir…” düzenlemesi yer almaktadır.

Şikayete konu ihaleye ait Teknik Şartname’nin “Yapılacak Hizmetler ve Yerler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. Taşıma Hizmeti; (7 adet kurban kesim konteyneri)

 1. a) Belediyemize ait Seyrek Depolama alanında bulunan 6 adet büyükbaş ve 1 adet küçükbaş kesim konteynerlerinin kurban satış ve kesim alanlarında Mezbaha Şube Müdürlüğümüzce gösterilecek alanlara 29.07.2020 tarihinde taşınması.
 2. b) Arife günü, bayramın 1. ve 2. günü kurban kesim işlemlerinin tamamlanmasından sonra Mezbaha Şube Müdürlüğünün onayı ile 6 adet Büyükbaş ve 1 adet Küçükbaş kesim konteynerlerinin kurban satış ve kesim alanlarından alınarak en geç 03.08.2020 Tarihinde Belediyemiz Seyrek Depolama alanına taşınması.
 3. c) Kurban Kesim Konteynerlerinin Seyrek depolama alanından alınması, kurban satış ve kesim alanlarına taşınması, montaj ve demontaj yapılması ve ayrıca tekrar kurban kesim alanlarından alınarak Seyrek depolama alanına taşınması sırasında gerekli olan Vinç ve Tırlar Yüklenici tarafından1 sağlanacaktır.

2.2. Kurulum ve Kesime Hazır Hale Getirilmesi Hizmeti:

 1. a) Kurban satış ve kesim alanlarında konteynerlerin kurulacağı alanların zeminin düzeltilmesi gerekliği hallerde zeminin düzeltilmesi ve ayrıca atık ve temiz su bağlantıları ile elektrik bağlantıları için gerekli olan malzemeler Yüklenici tarafından karşılanacaktır.
 2. b) 7 adet Kurban Kesim Konteyneri, Belediyemiz taralından belirlenen kesim yerlerine en geç 29.07.2020 tarihinde kurulmuş ve kesime hazır hale getirilmiş olacaktır.
 3. c) Kurulumu tamamlanan kurban kesim konteynerlerinin temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri ve ayrıca gerekli bakım ve onarımları Yüklenici tarafından yapılacak, Kurban Kesimi süresince her türlü oluşabilecek teknik arızaya karşı teknik personel bulundurarak kesimin aksaması engellenecektir.
 4. d) Kurban kesim konteynerlerinin nakliye sırasında ve işin yürütülmesi sırasında oluşabilecek her türlü hasar yüklenici firma tarafından bedelsiz olarak karşılanacaktır
 5. e) Kesim konteynerlerinin su bağlantısı Belediyemizce sağlanacak olup, Elektrik bağlantısı veya Jeneratör temini yüklenici tarafından karşılanacaktır.

2.3. Kesim Hizmeti:

 1. a) Yüklenici, 30.07.2020 Arife günü adaklık kesimi ve 31.07.2020 – 01.08.2020 tarihine denk gelen Kurban Bayramının ilk iki günü büyükbaş ve küçükbaş kurban kesiminin yapılmasını ve karkasın Belediyemizce verilecek olan gıdaya uygun poşetler ile hemşerilerimize teslim edilmesi hizmetini sağlayacaktır.
 2. b) Kurban kesin konteynerlerinde günlük büyükbaş kurban 100 adet, küçükbaş kurban 300 adet kesilebilecek şekilde her bir konteynerde 15 adet personel çalıştırılacaktır.
 3. c) Her bir büyükbaş konteyner için (6 Adet Konteyner) gerekli olan Gövde ayırma testeresi veya mukabili olarak kullanılabilecek Kılçık testere Yüklenici tarafından sağlanacaktır.
 4. d) Personellerin giyeceği iş kıyafetleri Yüklenici tarafından sağlanacak ve Personelin her gün temiz iş kıyafeti ile işbaşı yapması sağlanacaktır. İş kıyafetlerinin renkleri Mezbaha Şube Müdürlüğünce belirlenecek ve kıyafetlerde İzmir Büyükşehir Belediyesi logosu ve yazısı bulunacaktır.
 5. e) Personelin her türlü donanımı (bıçak, çelik eldiven, çizme, kasap önlüğü, masat, bone, non steril eldiven ve maske) Yüklenici tarafından tedarik edilecektir.
 6. f) Kesim sırası; Belediyemiz personeli tarafından makbuz karşılığı yapılacak olan tahsilatın sırasına göre olacak ve tahsil edilen ücret Belediyemize ait olacaktır. Makbuzu kesilmeden hayvanların kesimi yapılmayacaktır.
 7. g) Kurban kesimi bittikten sonra her gün için temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri Yüklenici tarafından yaptırılacaktır.

2.4. Temizlik, Bakım ve Onarım Hizmeti:

 1. a) Kurban kesim konteynerlerinin kurulumun yapılması sonrası, arife günü ile bayramın 1. ve 2. günü kesim sonrası ve demontaj öncesi temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri Yüklenici tarafından yaptırılacaktır.
 2. b) Temizlik ve dezenfeksiyon için gerekli olan tüm malzemeler Yüklenici tarafından karşılanacaktır.
 3. c) Kurban Kesim Konteynerlerinin kesim öncesi bakimi, var ise arıza tamiri Yüklenici tarafından yapılacak ve kurban kesimi süresince her türlü teknik arızaya karşı Yüklenici tarafından teknik personel bulundurulacak olup, kesimin aksaması engellenecektir.
 4. d) Kurban Kesim Konteynerlerinin montajı ve demontajı teknik personel tarafından yapılacak olup, tüm sorumluluk Yükleniciye ait olacaktır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinden, isteklilerin iş deneyimini tevsik etmek üzere, ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri sunabileceği, bu kapsamda sunulan iş deneyim belgelerine konu işlerin ise ihale konusu iş veya benzer işe uygun olması gerektiği; benzer işin, ihale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işler olduğu; birden fazla işin benzer iş olarak belirlenmesi halinde bu işlerin birlikte mi yoksa ayrı ayrı mı benzer iş olarak kabul edileceğinin şartnamede belirtilmesi gerektiği, şartnamede bu konuya ilişkin bir açıklık bulunmaması halinde benzer iş olarak belirlenen işlerin her birinin ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilmek suretiyle değerlendirme yapılmasının zorunlu olduğu anlaşılmaktadır.

Benzer iş tanımına ilişkin olarak ihale konusu işe ait İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde “Bu ihale benzer iş olarak daha önce kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş; Her türlü Kurban Kesim Hizmeti Alımı ve Personel Temini Hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir” düzenlemesi yapılarak, kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen her türlü kurban kesim hizmeti alımı ve personel temini hizmetlerinin benzer iş olarak kabul edileceği belirtilmiştir.

 İdari Şartname’nin 2’nci maddesinde ihale konusu işe ilişkin bilgilere yer verilmiş, ihale konusu hizmetin türü ve miktarının “2020 Yılı Kurban Bayramı Hizmeti Alımı (2 Hizmet Kalemi-3 Gün)” olduğu belirtilmiştir. Anılan Şartname’nin ekinde ise “Kesim konteynerinin taşınması, yerleştirilmesi, bakım, onarım, montaj, temizlik ve dezenfeksiyon hizmeti” ile “Kesim hizmetinin verilmesi hizmeti (Kurban kesimi için 15 adet personelx7=105 personel)” olmak üzere iki iş kalemi belirlenmiş olup, Teknik Şartname’nin “Yapılacak Hizmetler ve Yerler” başlıklı 2’nci maddesinde ise kurban kesim konteynerlerinin taşınması, montajı, demontajı, kesime hazır hale getirilmesi, temizliği, bakım ve onarımı ile kurban kesimi için gerekli ekipman ve personel bilgilerine ilişkin düzenleme yapılmıştır.

İhale komisyonunun 22.06.2020 tarihli kararında, açık ihale usulüyle gerçekleştirilen “2020 Yılı Kurban Bayramı Hizmeti Alımı” ihalesine 3 isteklinin katıldığı, başvuru sahibi Sel-Tem Temizlik İnş. Tur. Nak. Tic. ve San. Ltd. Şti.ye ait teklifin, teklifi kapsamında sunmuş olduğu iş deneyim belgesine konu işin ihale konusu iş veya benzer iş tanımına uygun olmadığından değerlendirme dışı bırakıldığı, Heytur İnş. Tur. Nak. Teks. Tem. San. ve Tic. A.Ş. tarafından teşekkür mektubu sunulduğu ve ihalenin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olan Meztaş Makina İnşaat Gıda San. ve Tic. A.Ş. üzerinde bırakıldığı görülmüştür.

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyası üzerinden yapılan incelemede, başvuru sahibi Sel-Tem Temizlik İnş. Tur. Nak. Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından teklif dosyası kapsamında; Terme Belediye Başkanlığı tarafından Sel-Tem Temizlik İnş. Tur. Nak. Tic. ve San. Ltd. Şti. adına düzenlenen 16.06.2020 tarihli ve 2015/97862-1215113-1-1 sayılı iş bitirme belgesinin sunulduğu görülmüştür. Söz konusu iş bitirme belgesine konu işin adının “Personele Dayalı Hizmet Alımı” olduğu, anılan belgede yer alan iş tanımı kısmının ise “Terme Belediyesi Sınırları Dahilinde Muhtelif Hizmet Alımı” şeklinde belirtildiği tespit edilmiştir.

Başvuru sahibi istekli tarafından sunulan iş bitirme belgesine konu işin niteliğinin anlaşılabilmesi amacıyla anılan belgede yer alan iş tanımına bakıldığında, bahse konu işin “muhtelif hizmet alımı” olarak tanımlandığı görülmüştür. İhale işlem dosyasında gönderilen iş deneyim belgesine konu işe ilişkin Teknik Şartname’de ise personele dayalı hizmet işine ilişkin olarak A,B ve C grubu personellerin çalıştırılacağı ifade edilmiştir.

İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde yer alan “Her türlü Kurban Kesim Hizmeti Alımı ve Personel Temini Hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.” ifadeleri göz önünde bulundurulduğunda benzer iş tanımı yapılırken “kurban kesim hizmeti” ve “personel temini hizmeti” olarak iki ayrı hizmet tanımına yer verildiği görülmektedir. Bu çerçevede, idarece yapılan düzenlemede benzer iş tanımı olarak “kurban kesim hizmeti” ve “personel temini hizmeti” şeklinde iki ayrı hizmet tanımı yapıldığı, dolayısıyla benzer iş olarak birden fazla işin belirlendiği görülmüştür. Benzer iş olarak belirlenen bu iki işin birlikte yapılacağına ilişkin açık bir düzenlemeye yer verilmediği anlaşıldığından benzer iş olarak belirlenen işlerin her birinin ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilmesi gerekmektedir. Başvuru sahibi istekli tarafından sunulan iş bitirme belgesine konu işin adının  “Personele Dayalı Hizmet Alımı” olduğu, anılan belgede yer alan iş tanımı kısmının ise “Terme Belediyesi Sınırları Dahilinde Muhtelif Hizmet Alımı” şeklinde düzenlendiği dikkate alındığında söz konusu belgeye konu işin “personel temini hizmeti” kapsamında olduğu tespit edilmiştir.

Anılan Tebliğ’in 72.3’üncü maddesinde yer alan açıklamalar ışığında, birden fazla işin benzer iş olarak belirlenmesi ve bu işlerin birlikte mi yoksa ayrı ayrı mı benzer iş olarak kabul edileceği hususunda bir açıklık bulunmaması halinde, benzer iş olarak belirlenen işlerin her birinin ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilmek suretiyle değerlendirme yapılması gerektiği, bu anlamda başvuru sahibi tarafından sunulan iş deneyim belgesine konu işin benzer iş tanımına uygun olduğu anlaşılmış olup, idarece başvuru sahibinin teklifinin iş deneyim belgesinin benzer iş tanımına uygun olmadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın