Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı Ankara / Kompresör Girdisi – Montaj Ve Demontaj Yapım İşi İhalesi

Kompresör Girdisi – Montaj Ve Demontaj Yapım İşi İhalesi

Kompresör Girdisi – Montaj Ve Demontaj Yapım İşi İhalesi

Karar No              : 2020/UY.I-1323

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/207912 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 11 Bölge Müdürlüğü Sınırları Dahilinde Otokorkuluk Yapılması, Hasarlı Otokorkulukların Onarımı, Otokorkuluk Montaj ve Demontaj Yapım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Karayolları Genel Müdürlüğü 11. Bölge Müdürlüğü tarafından 18.05.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Karayolları 11 Bölge Müdürlüğü Sınırları Dahilinde Otokorkuluk Yapılması, Hasarlı Otokorkulukların Onarımı, Otokorkuluk Montaj ve Demontaj Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Çepaş Galvaniz Demirçelik Mad. İnş. Nak. Tic. ve San. A.Ş – Batu İnşaat Taah. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığının 01.07.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 03.07.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 10.07.2020 tarih ve 30788 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.07.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/1110 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, kesinleşen ihale komisyonu kararında aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun bulunmadığı, KGM/3782/12/A, KGM/3782/10/A, KGM/3782/20/A, KGM/3782/22/A ve KGM/3782/11/A poz numaralı iş kalemlerinin performansa dayalı otokorkuluk sistemleri ile alakalı olduğu, bu otokorkuluk sistemleri için de TSE EN 1317’ye göre CE belgesinin olma şartının 2011 yılından sonra zorunlu hale getirildiği, TSE EN 1317’ye göre istenen performans değerini elde etmek için çeşitli miktar ve kalitede hammadde ile çeşitli tasarımlar kullanılarak çarpma testi yapılmak suretiyle CE belgesinin elde edildiği, idarece bahsedilen iş kalemleri için Karayolları Genel Müdürlüğüne ait birim fiyat analizlerinin ve miktarlarının kullanıldığı, halbuki performans değeri için ihalenin üzerlerinde kalması durumunda uygulanması düşünülen otokorkuluğun CE belgesine göre teklif verildiği ve aşırı düşük teklif açıklamasının da bu çerçevede yapıldığı, ancak Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.4’üncü maddesi uyarınca bahsedilen iş kalemlerine ilişkin yapılan aşırı düşük teklif açıklamasında yer alan miktarların idarece istenilenden farklı olmasından dolayı tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, yapılan açıklamanın formata uygun olduğu, ayrıca performansa dayalı çelik otokorkuluk sistemlerinin analiz formatında miktarların belirtilmemesi gerektiği, çünkü idarece hangi dizaynın kullanıldığının ve bu dizayn için ne kadar işçilik ve malzeme miktarı kullanıldığının bilinmesinin mümkün olmadığı, dolayısıyla yapılan aşırı düşük teklif açıklamasının idarenin istediği formata uygun olduğu, ancak miktarların aynı olmamasından dolayı ilgili iş kalemleri için yapılan açıklamanın geçersiz sayılmasının uygun olmadığı, öte yandan anılan Tebliğ’in 45.1.4’üncü maddesinde açıklamada sunulacak olan analizlerin verilen formata uygun olması gerektiğinin belirtildiği, ancak miktar bakımından aynı olması gerektiğinin belirtilmediği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Karayolları Genel Müdürlüğü 11. Bölge Müdürlüğü tarafından “Karayolları 11 Bölge Müdürlüğü Sınırları Dâhilinde Otokorkuluk Yapılması, Hasarlı Otokorkulukların Onarımı, Otokorkuluk Montaj ve Demontaj Yapım” işinin ihalesinin açık ihale usulü ile 18.05.2020 tarihinde yapıldığı, 02.06.2020 tarihinde teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden aşırı düşük teklif açıklaması talep edildiği, başvuru sahibi Çepaş Galvaniz Demirçelik Mad. İnş. Nak. Tic. ve San. A.Ş – Batu İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı tarafından 19.06.2020 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçesi ile yaklaşık maliyetin hatalı hesaplandığı hususunda itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu, itirazen şikâyet başvurusu üzerine 16.07.2020 tarihli ve 2020/UY.I-1229 sayılı Kurul kararının alındığı, söz konusu Kurul kararında itirazen şikâyet başvurusunun reddine kararı verildiği görülmüştür.

 İhale komisyonunun 23.06.2020 tarihli kararı ile başvuru sahibi isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının “1- 3780/1-M/A, 3780/2-M/A ve 3780/1-S/A nolu iş kalemlerine ait analizlerde açıklama istenen girdilerden olan 10.120.1027 nolu ve birimi adet olan Kompresör girdisi için isteklinin kompresörün 1 saatlik birim fiyatını kullandığı yani bu girdi için hatalı birim fiyatın kullanıldığı anlaşılmıştır.

2-3780/1-S/A, 3780/1-K, KGM/3782/12/A, KGM/3782/10/A, KGM/3782/20/A, KGM/3782/22/A ve KGM/3782/11/A  Nolu iş kalemlerine ait analizlerin İdare tarafından sınır değerin altındaki isteklilere gönderilen analiz formatları ile uyumlu olmadığı, bu iş kalemlerinin analizlerindeki kimi analiz girdilerinin miktarlarının azaltıldığı tespit edilmiştir.” gerekçeleriyle reddedildiği, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak Kiraç Galvaniz Telekominikasyon Met. Mak. İnş. Elektrik San. ve Tic. A.Ş.nin belirlendiği, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak Yimtaş Mühendislik İnş. Taah. Tur. ve Met. ve Tic. A.Ş.nin belirlendiği, başvuru sahibi Çepaş Galvaniz Demirçelik Mad. İnş. Nak. Tic. ve San. A.Ş – Batu İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı tarafından 10.07.2020 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçesi ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu görülmüştür.

Anılan Şartname’nin “Üretim” başlıklı 2’nci maddesinde “2.2-Otokorkuluk sistemlerini oluşturan tüm elemanların üretileceği tüm malzemeler CE kalite belgeli olacaktır. Sözleşmede aksine bir hüküm yoksa, çelik otokorkuluk sistemlerini teşkil eden tüm elemanlar, TS EN 10027-1 standardında belirtilen kalitedeki çeliklerden ve minimum S235JR kalitesindeki çelikten üretilecektir. Çeliğin mekanik özellikleri (çekme dayanımı, akma dayanımı, kopmadan sonraki uzama yüzdesi) TS EN 10025-2 standardına uygun olacaktır. Sac malzemeler; 1. Sınıf veya A Sınıfı (kendi sınıfının mekanik özelliklerini her bölgesinde aynı şekilde sağlayan en yüksek kalitedeki çelik kastedilmektedir) Sertifikaya sahip çelik olacaktır. Sac malzemeler ile cıvata, somun ve rondela gibi bağlantı elemanlarına ait üretim kalite sertifikaları bir dilekçe ekinde İdareye teslim edilecektir.

2.3- Her bir otokorkuluk sistemini oluşturan tüm elemanlar; TS EN 1317-5+A1 kapsamındaki “Çarpışma Testleri Sonuç Raporları”ndaki teknik çizimlerinde belirtilen malzeme kalitesi ve ölçülere uygun olarak üretilecektir. Uygun olmayan eleman, dolayısıyla sistem kabul edilmeyecektir.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Çelik Otokorkuluk Elemanları” başlıklı 3’üncü maddesinde “3.1- Her bir otokorkuluk sistemini teşkil eden bütün elemanlar; ilgili sisteme ait TS EN 1317-5+A1 “EC Uygunluk Sertifikası” ile “Çarpışma Testleri Sonuç Raporları”ndaki teknik çizimlerde belirtilen ve İdarece belirlenen esaslar dahilinde imal edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

Başvuru sahibi istekli Çepaş Galvaniz Demirçelik Mad. İnş. Nak. Tic. ve San. A.Ş – Batu İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığına ait aşırı düşük teklif açıklamasına ilişkin yapılan inceleme neticesinde, istekli tarafından 3780/1-S/A, 3780/1-K, KGM/3782/12/A, KGM/3782/10/A, KGM/3782/20/A, KGM/3782/22/A ve KGM/3782/11/A poz numaralı iş kalemlerinde yer alan bazı analiz girdilerinde idarece aşırı düşük teklif açıklaması talep yazısı ekinde verilen miktarlardan farklı miktarların kullanıldığı, ayrıca başvuru sahibinin iddiasında belirtildiği gibi yapılan otokorkuluk üretimine ilişkin CE belgesine sahip olunmasının tek başına idarece verilen miktarların değiştirilmesine gerekçe olarak değerlendirilemeyeceği, dolayısıyla açıklamanın formata uygun olmadığı ve idarece aşırı düşük teklif açıklaması talep yazısı ekinde verilen miktarların değiştirilerek açıklama yapılmasının Kamu İhale Genel Tebliği açıklamalarına aykırı olduğu görülmektedir.

Öte yandan 23.06.2020 tarihinde EKAP üzerinden bildirilen ihale komisyonu kararında başvuru sahibi isteklinin teklifinin “1- 3780/1-M/A, 3780/2-M/A ve 3780/1-S/A nolu iş kalemlerine ait analizlerde açıklama istenen girdilerden olan 10.120.1027 nolu ve birimi adet olan Kompresör girdisi için isteklinin kompresörün 1 saatlik birim fiyatını kullandığı yani bu girdi için hatalı birim fiyatın kullanıldığı anlaşılmıştır.

2-3780/1-S/A, 3780/1-K, KGM/3782/12/A, KGM/3782/10/A, KGM/3782/20/A, KGM/3782/22/A ve KGM/3782/11/A  Nolu iş kalemlerine ait analizlerin İdare tarafından sınır değerin altındaki isteklilere gönderilen analiz formatları ile uyumlu olmadığı, bu iş kalemlerinin analizlerindeki kimi analiz girdilerinin miktarlarının azaltıldığı tespit edilmiştir.” gerekçelerinden dolayı reddedildiği görülmektedir.

 Başvuru sahibinin itirazen şikâyet dilekçesinde ise kompresör girdisinin fiyatının aykırılığına ilişkin herhangi bir iddiasının bulunmadığının görüldüğü, kaldı ki, 3780/1-M/A, 3780/2-M/A ve 3780/1-S/A poz numaralı iş kalemlerinin analizinde yer alan 10.120.1027 poz numaralı ve kompresör adlı analiz girdisinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan 2020 yılı birim fiyatının 100.000,00 TL olduğu, söz konusu analiz girdisine ilişkin istekli tarafından yapılan açıklamada verilen fiyatın 99,51 TL olduğu, ancak kompresörün 99,51 TL’lik fiyatına ilişkin kanıtlayıcı bilgi ve belgelerin aşırı düşük teklif açıklaması ekinde yer almadığı görüldüğünden idarece bu hususa ilişkin yapılan değerlendirmenin uygun olduğu, bu itibarla itirazen şikâyet başvurusunun reddedilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

İdarenin Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması Mevzuata Uygundur

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

Call Now ButtonBize ulaşın