Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / Plentler Ve Konkasör Grubu İçin Kapasite Raporu Yerine Ekspertiz Raporu Verildiği Gerekçesiyle Davacıların Tekliflerinin Değerlendirme Dışı Bırakılmasında Hukuka Aykırıdır

Plentler Ve Konkasör Grubu İçin Kapasite Raporu Yerine Ekspertiz Raporu Verildiği Gerekçesiyle Davacıların Tekliflerinin Değerlendirme Dışı Bırakılmasında Hukuka Aykırıdır

Plentler Ve Konkasör Grubu İçin Kapasite Raporu Yerine Ekspertiz Raporu Verildiği Gerekçesiyle Davacıların Tekliflerinin Değerlendirme Dışı Bırakılması Hukuka Aykırıdır

 

Karar No             : 2020/MK-267

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/671375 İhale Kayıt Numaralı “İzmir Çeşme Ayr -Balıklıova-Mordoğan- Karaburun Yolu (Km:0+000-51+090) Arası Toprak Tesviye, Sanat Yapıları Ve Üst Yapı İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2019/671375 ihale kayıt numaralı “İzmir Çeşme Ayr-Balıklıova-Mordoğan-Karaburun Yolu (Km:0+000-51+090) Arası Toprak Tesviye, Sanat Yapıları ve Üst Yapı İşi ” ihalesine ilişkin olarak Seda İnş. Tic. Mad. ve San. A.Ş. – Simge-Yol İnş. A.Ş. – Söğüt İnş. Taah. Pet. Mad. Gıd. Nak. İç ve Dış Tic. A.Ş. İş Ortaklığı itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 22.05.2020 tarihli ve 2020/UY.I-922 sayılı karar ile “Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,” karar verilmiştir.

Davacı Seda İnş. Tic. Mad. ve San. A.Ş. – Simge-Yol İnş. A.Ş. – Söğüt İnş. Taah. Pet. Mad. Gıd.Nak. İç ve Dış Tic. A.Ş. İş Ortaklığı tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 23.İdare Mahkemesi tarafından verilen 07/10/2020 tarihli E:2020/967, K: 2020/1384 sayılı kararda yer alan “Bu durumda, “İzmir Çeşme Ayr-Balıklıova-Mordoğan-Karaburun Yolu (Km:0+000-51+090) Arası Toprak Tesviye, Sanat Yapılan ve Üst Yapı İşi” ihalesinde kabul edilen İdari Şartname ile isteklilerden ihaleye konu işte kullanılacak plentler ve konkasör grubu için Sanayi ve Ticaret Odalarının yetkililerince imzalanmış “kapasite raporunun” teklif dosyası kapsamında sunulmasının istenilmesine karşın, davacılardan Simge-Yol İnşaat A.Ş.’nin Adana Sanayi Odasından aldığı “Ekspertiz Raporu”nu sunduğu görülmekteyse de; yukarıda yer verilen TOBB ve Adana Sanayi Odasının yazılan dikkate alındığında, bahsi geçen ekspertiz raporunda kapasite raporu yapılması durumunda faydalanılan temel bilgilere paralel (aynı) olan bilgilerin kullanıldığı, ekspertiz raporunun kapasite raporunda yer alan bilgileri içerdiği ve plentler/konkasör grubu için belirlenen yeterliliği teşvik ettiği anlaşıldığından, plentler ve konkasör grubu için kapasite raporu yerine ekspertiz raporu verildiği gerekçesiyle davacıların tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasında hukuka uyarlık görülmemiştir.” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle; 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 22.05.2020 tarihli ve 2020/UY.I-922 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

İdarenin Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması Mevzuata Uygundur

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

Call Now ButtonBize ulaşın