xxxx
Home / İhale Danışmanı / Sağlık Hizmet Sunucularından Bayilik Kaydı İstenmesi Hususunun Yeterlilik Kriteri Olarak İstenmemesi Gerektiği

Sağlık Hizmet Sunucularından Bayilik Kaydı İstenmesi Hususunun Yeterlilik Kriteri Olarak İstenmemesi Gerektiği

Karar No              : 2020/MK-73

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/419467 İhale Kayıt Numaralı “Radyasyon Onkolojisi Hizmet Alımı 23500000 Puan” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Trakya Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından yapılan 2019/419467 ihale kayıt numaralı “Radyasyon Onkolojisi Hizmet Alımı 23500000 Puan” ihalesine ilişkin olarak Medko Mak. İth. İhr. Tic. ve San. A.Ş. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 18.12.2019 tarihli ve 2019/UH.I-1657 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Davacı Akhisar Tıbbi Gör. Sağ. Hiz. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 13. İdare Mahkemesinin 28.02.2020 tarihli E:2020/124 sayılı kararı ile “…Uyuşmazlık konusu olayda davacının “Medko A.Ş.nin bilanço bilgileri tablosunun yuvarlama yapılarak ve tabloda düzenleme tarihine yer verilmeyerek sunulduğu hususlarının Kamu İhale Kurumu tarafından da tespit edildiği ve İdari Şartname’nin 7.4.2.b maddesinde açıkça standart forma uygun düzenlenmiş belgelerin sunulması istenildiği halde Kamu İhale Kurumu tarafından yetki aşımı yapılarak bu belgenin kabul edilmeyeceğine” yönelik 1’inci iddiası yönünden yürütmenin durdurulması kararı verilebilmesi için yukarıda anılan Kanun hükmünde öngörülen şartların gerçekleşmediği anlaşıldığından yürütmenin durdurulması isteminin reddi gerekmektedir.

Davacının “ihale kapsamında teklif edilen lineer akselatör cihazı ile dozimetri sistemleri için Varinak Onkoloji Sistemleri Satış ve Servis A.Ş ile Epsilon Elektronik San. ve Tic. A.Ş’den alınmış bayilik yetkisini gösteren ÜTS kaydının sunulmadığının tespit edildiği belirtilse de bizzat kendilerinin sağlık hizmet sunucusu olarak ÜTS kaydı ve ÜTS envanteri kaydı olduğu, ÜTS’de aktif gözüktüğüne” yönelik ikinci iddiasının incelenmesinden;

Davacı şirketin sağlık hizmet sunucusu olarak kendi ÜTS kaydını sunduğu, ihale konusu iş kapsamında teklif ettiği Varian marka lineer hızlandırıcı sistem için Varinak AŞ’nin üretici/ithalatçı/bayi/ihracatçı ÜTS kaydını, Sun Nuclear marka dozimetrik ekipman için Epsilon AŞ’nin üretici/ithalatçı/bayi/ihracatçı ÜTS kaydını sunduğu, ancak her iki ekipman için de Varinak AŞ ve Epsilon AŞ’den alınmış bayiliğe ilişkin ÜTS kaydının sunulmadığı anlaşılmaktadır.

Kamu İhale Kurulu tarafından ihalede istekliler tarafından teklif edilecek ürünlere ilişkin olarak üretici/ithalatçı olunmaması durumunda bayi olarak ÜTS’ye kayıtlı olunduğunu gösteren belgelerin teklif dosyasında sunulmasının yeterlik kriteri olarak belirlendiği ihale dokümanlarına karşı herhangi bir şikâyet başvurusunda bulunulmaksızın ihale dokümanının kesinleştiği, dolayısıyla yeterlik kriteri olarak belirlenen ÜTS bayilik kayıtlarının istekliler tarafından teklif dosyasında sunulmasının zorunlu olduğu gerekçesiyle itirazen şikâyet başvurusu kabul edilerek davacı şirket değerlendirme dışı bırakılmış ise de, ihale konusu işte kullanılacak sağlık ekipmanları da dâhil olmak üzere ilaç, tıbbi cihaz, geleneksel bitkisel, destek ve ileri tedavi tıbbi ürünleri hakkında düzenleyici, denetleyici, yönlendirici kuruluş olarak faaliyet göstermekle ve görev alanına giren ilaç, tıbbî cihaz ve ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimini yapmak buna ilişkin takip sistemlerini kurmakla yetkili ve görevli kuruluş olan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca, ihaleyi yapan idarece ihale dokümanı hazırlanılarak ihaleye çıkılmadan çok önce yayınlanarak dağıtımı yapılan yazı ile “ÜTS üzerinde bayilik anlaşmasının ruhsat almış tıbbi cihaz satış merkezleri arasında yapılabileceği, sağlık hizmet sunucularının ise sağlık hizmeti sunduğu ilaç satışı yapamadığı için ruhsatı bulunmadığı, bayilik alamadıkları için sağlık hizmet sunucuları tarafından kullanılacak envanterin ÜTS kaydı için ara yüz geliştirildiği, sağlık hizmet sunucularından bayilik kaydı istenmesi hususunun yeterlilik kriteri olarak istenmemesi gerektiği tüm sağlık tesislerine bildirilmesine rağmen ihaleyi yapan idarece üst norm durumunda olan yukarıda aktarılan düzenlemelere uyulmaksızın ihale dokümanı hazırlandığı ve davacının üst norm durumundaki düzenlemelere güvenerek ihale kapsamında ihale dokümanında aranan nitelikleri haiz ÜTS’de kayıtlı cihazları daha düşük bedel ile teklif ettiği anlaşıldığından tesis edilen işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır…” gerekçesiyle dava konusu işlemin, başvuru sahibinin Akhisar Tıbbi Görüntüleme ve Sağlık Hiz. Ltd. Şti.ne yönelik iddiası yönünden yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Kamu İhale Kurulunun 18.12.2019 tarihli ve 2019/UH.I-1657 sayılı kararının, Akhisar Tıbbi Görüntüleme ve Sağlık Hiz. Ltd. Şti.ne yönelik kısmının iptaline,

Oybirliği ile karar verildi.

Check Also

İdarece Düzeltme İlanı Yapılmaksızın Zeyilname Yapılmak Suretiyle değiştirilmesi

İhale Sürecine Etki Eden Esaslı Unsurun İdarece Düzeltme İlanı Yapılmaksızın Zeyilname ile Değiştirilmesi Mevzuata Aykırıdır

Karar No              : 2022/UH.II-1605 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/952006 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Yemek Pişirme Servis …

Call Now ButtonBize ulaşın