xxxx
Home / İhale Danışmanı / Teklif Edilen Tescil Edilmemiş Yazılım Sisteminin Kendilerine Ait Olduğuna Dair Herhangi Bir Belgenin Sunulmaması Ve Tevsik Edilerek Aşırı Düşük Teklif Açıklamalarının Belgeye Dayalı Olarak Yapılması Gerektiği

Teklif Edilen Tescil Edilmemiş Yazılım Sisteminin Kendilerine Ait Olduğuna Dair Herhangi Bir Belgenin Sunulmaması Ve Tevsik Edilerek Aşırı Düşük Teklif Açıklamalarının Belgeye Dayalı Olarak Yapılması Gerektiği

Karar No              : 2020/MK-75

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/385484 İhale Kayıt Numaralı “İl Sağlık Müdürlüğü Ve Sağlık Tesislerine Ait 3 Grup Hbys Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan 2019/385484 ihale kayıt numaralı “İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Tesislerine Ait 3 Grup Hbys Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Akgün Bilgisayar Program ve Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.  itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 08.01.2020 tarihli ve 2020/UH.I-34 sayılı karar ile “1) Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihalenin 1’inci ve 3’üncü kısımlarına ilişkin olarak düzeltici işlem belirlenmesine,

2) Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince ihalenin 2’nci kısmına ilişkin olarak itirazen şikâyet başvurusun reddine” karar verilmiştir.

Davacı Egesoft Bilgi Teknolojileri Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 18. İdare Mahkemesi’nin 02.03.2020 tarihli E:2020/241, K:2020/594 sayılı kararında “İhale üzerinde bırakılan istekli Egesoft Bilgi Tek. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamasında ise yazılım ürününün firmalarına ait olmasından dolayı belge sunulmadığı ancak Egesoft Bilgi Tek. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin karar tarihi itibariyle Sağlık Bakanlığı kayıt tescil biriminde Aktif PACS/RIS Listesi, Aktif LBYS Listesi Aktif HBYS Listesi’nde aktif olarak bulunduğu, bu belgelerin ihaleye katılmada yeterlilik şartları olarak idareye ihaleye katılırken sunulduğu, sunulan belgelerde herhangi bir eksiklik olmadan ihaleye katılımının sağlandığı, sağlık bakanlığı KTS sisteminde söz konusu listelerde aktif olarak bulunması, bu hususunun yazılımın kendilerine ait olduğu ispat etmeye yarayacak bilgiler olduğu, belgelerin de ihaleye katılım sağlarken idari şartnamenin öngördüğü şekilde sunulduğu ve diğer tarafından idarece 31.10.2019 tarihinde yapılan demonstrasyonda yazılımın uygun bulunduğu da dikkate alındığında davaya konu kurul kararının  “teklif ettikleri yazılım sisteminin kendilerine ait olduğuna dair herhangi bir belgenin sunulmadığı, söz konusu yazılımın tescil edilmiş bir yazılım olması ve bu durumun tevsik edilerek aşırı düşük teklif açıklamalarının belgeye dayalı olarak yapılması gerektiği, bu itibarla yazılıma ilişkin yapılan açıklamanın mevzuata aykırı olduğu anlaşıldığından, anılan isteklinin açıklamasının reddedilmesi gerektiği” kısmı ile “Egesoft Bilgi Teknolojileri Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin reddedilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.” kısmında hukuka uyarlık bulunmadığı kanaatine varılmıştır.” gerekçesiyle davaya konu Kurul kararının Egesoft Bilgi Teknolojileri Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. ile ilgili kısmının iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulu’nun 08.01.2020 tarihli ve 2020/UH.I-34 sayılı kararında yer alan 2’inci iddia kapsamında Egesoft Bilgi Teknolojileri Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun bulunmamasına yönelik değerlendirmelerin iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince ihalenin 3’üncü kısmına ilişkin olarak itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Check Also

İdarece Düzeltme İlanı Yapılmaksızın Zeyilname Yapılmak Suretiyle değiştirilmesi

İhale Sürecine Etki Eden Esaslı Unsurun İdarece Düzeltme İlanı Yapılmaksızın Zeyilname ile Değiştirilmesi Mevzuata Aykırıdır

Karar No              : 2022/UH.II-1605 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/952006 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Yemek Pişirme Servis …

Call Now ButtonBize ulaşın