xxxx
Home / İhale Danışmanı / Şartnamede Yüklenicinin İş Ve İşyerlerinin Korunması Ve Sigorta Yaptırması Gerektiği Ancak Sigorta Teminat Ve Limit Bilgilerine İdarece Yer Verilmediği İddiası

Şartnamede Yüklenicinin İş Ve İşyerlerinin Korunması Ve Sigorta Yaptırması Gerektiği Ancak Sigorta Teminat Ve Limit Bilgilerine İdarece Yer Verilmediği İddiası

Karar No              : 2022/UH.II-853

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2022/445702 İhale Kayıt Numaralı “Seyhan Devlet Hastanesi, Yüreğir Devlet Hastanesi, Çukurova Devlet Hastanesi, Dr Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Karaisalı Devlet Hastanesi 12 Aylık Hastane Mutfağında Malzemeli Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Adana İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 10.06.2022 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Seyhan Devlet Hastanesi, Yüreğir Devlet Hastanesi, Çukurova Devlet Hastanesi, Dr Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Karaisalı Devlet Hastanesi 12 Aylık Hastane Mutfağında Malzemeli Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak Rüzgar Endüstriyel Yemek Hizmetleri Sosyal Hizmetler Araç Kiralama Turizm Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 06.06.2022 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 07.06.2022 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 17.06.2022 tarih ve 28635 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.06.2022 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2022/637 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) Sözleşme Tasarısı’nın 21’inci maddesinde yüklenicinin yaptırması gereken sigorta türlerinin düzenlendiği, ancak söz konusu sigortalara ilişkin limit bilgilerine yer verilmediği, idarenin şikayete verdiği cevapta sigorta limitlerinin belirlenmediği hallerde asgari limitlerin hesaplamada dikkate alınacağının belirtildiği, ancak belirli bir alt limitin olmamasından dolayı isteklilerin limit beyanına göre alacakları sigorta teklifleri maliyetinin değişiklik göstereceği, bu nedenle idarece limitlerin belirlenmesi gerektiği,

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması” başlıklı 19’uncu maddesinde “İşyerinde, işin başlamasından kabul belgesinin verilmesine kadar her türlü araç, malzeme, ihzarat, makine ve taşıtlar ile sözleşme konusu hizmet işinin korunmasından yüklenici sorumludur.

Yüklenici, kazaların, zarar ve kayıpların meydana gelmesini önlemek amacı ile gereken bütün önlemleri almak ve kontrol teşkilatı tarafından, kaza, zarar ve kayıp ihtimallerini azaltmak için verilecek talimatların hepsine uymak zorundadır.

Yüklenici, işin devamı süresince iş yerinde yapılacak çalışmalarda her türlü güvenlik önlemini almak zorundadır. İş sahasında veya çevresindeki bölgede, yeterli güvenlik önleminin alınmaması nedeniyle doğabilecek hasar ve zararın ödenmesinden yüklenici sorumludur. Ayrıca yüklenici, işyerinde kullanılan ekipmanın neden olabileceği kazalardan korunma usullerini ve önlemlerini çalışanlara öğretmek zorundadır. Bu konularda gerek kontrol teşkilatı tarafından istenen ve gerekse yüklenicinin kendi arzusu ile uyguladığı güvenlik ve koruma önlemlerine ilişkin giderlerin tümü yükleniciye aittir.

Hizmet türüne göre sigorta gerektiği takdirde uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitleri günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilir.

Düzenlenen sigorta poliçelerinde, idare işveren sıfatıyla, yüklenici ise işi gerçekleştiren sıfatıyla ve varsa alt yükleniciler yer almalıdır. Kıymetler tam değer üzerinden sigorta ettirilmelidir.

Sözleşmesinde istenilmiş olması halinde, sigortalara ilişkin limitlerin işe başlama tarihinin yıl dönümündeki güncel değerlere yükseltilmesi zorunludur.

Yüklenici, idarelerce istenen söz konusu sigortalara ilişkin poliçeleri ve ödeme kanıtlarını, iş fiili olarak başlamadan önce idareye vermek zorundadır. Sigortalar tamamlanmadığı sürece avans ve hakediş ödemesi yapılmaz.

Sigorta poliçelerinde belirlenen, yüklenicinin kusurlu olduğu hallerde, kusur nedeniyle sigortanın karşılamadığı bedeller için yüklenici idareden bir istekte bulunamaz.

Sigorta yükümlülüğünün kabul süresinin sonuna kadar olan süreçte devam edip etmeyeceği veya ne ölçüde devam edeceği, bu süreci düzenleyen madde hükümleri de göz önünde tutularak sözleşme veya eklerinde belirtilir.

Sözleşmenin feshi veya işin/hesabın tasfiyesi halinde bu sigortalar, iş yeni yükleniciye ihale edilinceye kadar devam ettirilir ve bu süreye ilişkin sigorta giderleri ilk yükleniciye ait olur. Ancak bu süre, fesih veya tasfiye tarihinden başlamak üzere üç (3) ayı geçemez.” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması” başlıklı 76’ncı maddesinde “… 76.4. İstekliler tarafından ilgili mevzuatı gereğince yapılması gereken sigorta giderleri, tip idari şartnamelerin “Teklif fiyata dâhil olan giderler” maddesi kapsamında teklif fiyatına dâhil edilecektir. İhale dokümanında iş ve/veya işyerlerinin sigortalanmasının ayrıca istendiği durumlarda sigorta türü veya türleri ile sigorta teminatının kapsam ve limitinin belirlenmesi gerekmektedir.

Sigorta türleri belirtilmesine rağmen sigorta teminatının kapsamı ve limitinin belirlenmediği hallerde iş ve/işyerlerinin sigortalanmasının asgari limitler dâhilinde istendiği kabul edilecektir. Sigorta türü veya türlerinin belirlenmediği hallerde ise, iş ve/işyerlerinin sigortalanmasının istenmediği kabul edilmek suretiyle teklifler değerlendirilecektir. …” açıklaması yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: Seyhan Devlet Hastanesi, Yüreğir Devlet Hastanesi, Çukurova Devlet Hastanesi, Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Karaisalı Devlet Hastanesi 12 Aylık Hastane Mutfağında Malzemeli Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri Alımı

b) Türü: Hizmet alımı

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır.

d) Kodu:

e) Miktarı:

1 Kısım 12 Aylık Hastane Mutfağında Malzemeli Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri Alımı

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: Seyhan Devlet Hastanesi ve Ek Hizmet Binaları , Yüreğir Devlet Hastanesi ve Ek Hizmet Binaları, Çukurova Devlet Hastanesi ve Ek Hizmet Binaları, Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi ve Ek Hizmet Binaları, Karaisalı Devlet Hastanesi ve Ek Hizmet Binaları” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince ödenecek ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri teklif fiyatına dahildir.” düzenlemesi,

Sözleşme Tasarısı’nın “İş ve işyerinin korunması ve sigortalanması” başlıklı 21’inci maddesinde “21.1. İş ve işyerlerinin korunması ile işin ve/veya işyerlerinin sigortalattırılmasına ilişkin sorumluluk Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde yükleniciye aittir.

21.2. Sigorta türleri ile teminat kapsamı ve limitleri:

21.2.1. Yüklenici yer tesliminden hemen sonra kendisine teslim edilen yer ve eşyaların yangın durumlardan korunmasına yönelik Yangın Sigortasını ve Yüklenicinin yemek hizmetinden kaynaklanan besin zehirlenmesi, kaza, zarar ve kayıpların karşılanması için 3. Şahıs Mali Sorumluluk sigortasını yaptıracaktır. Sözleşme süresince yaptırılacak olan sigorta belgesinin bir nüshasını hizmetin yürütüldüğü sağlık tesisine teslim etmek zorundadır. Bununla ilgili giderler yüklenici tarafından karşılanacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

Adana İl Sağlık Müdürlüğü tarafından açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Seyhan Devlet Hastanesi, Yüreğir Devlet Hastanesi, Çukurova Devlet Hastanesi, Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Karaisalı Devlet Hastanesi 12 Aylık Hastane Mutfağında Malzemeli Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri Alımı” ihalesine ilişkin 20.06.2022 tarihinde onaylanan ihale komisyonu kararından; ihale dokümanı indirenlerin sayısının 41 olduğu, ihaleye toplam 13 teklif sunulduğu, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin Danış Kurumsal Hizmetler İnşaat Yemek Hizmetleri Temizlik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak belirlendiği, başvuru sahibinin ise ihaleye teklif sunmadığı anlaşılmaktadır.

Bahse konu ihaleye ait Sözleşme Tasarısı’nda yüklenicinin yer tesliminden sonra yangın sigortası ve üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortasını yaptırmakla yükümlü olduğunun düzenlenmesine karşın bahse konu sigortaların limitlerine ilişkin herhangi bir düzenlemenin yapılmadığı görülmektedir.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması” başlıklı 76’ncı maddesinin dördüncü fıkrasında sigorta türleri belirtilmesine rağmen sigorta teminatının kapsamı ve limitinin belirlenmediği hallerde iş ve/işyerlerinin sigortalanmasının asgari limitler dâhilinde istendiğinin kabul edileceği açıklanmış olup idarelerce sigorta limitlerine ilişkin limit belirleme zorunluluğunun bulunmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Check Also

yeterlik bilgileri tablosu

Sunulan Belgeler İle Yeterlik Bilgileri Tablosundaki Bilgiler Uyumlu Olmalıdır

İstekli Tarafından Sunulan Belgeler İle Yeterlik Bilgileri Tablosunda Beyan Edilen Bilgilerin Birbiriyle Uyumlu Olmalıdır.

Call Now ButtonBize ulaşın