Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / T.C. Kimlik Numarasının Sunulan Ticaret Sicil Gazetesinde Yer Almamasının, İhale Sonucu Açısından Teklifin Esasını Değiştirecek Nitelikte Olmayan Bir Bilgi Eksikliği Olduğu

T.C. Kimlik Numarasının Sunulan Ticaret Sicil Gazetesinde Yer Almamasının, İhale Sonucu Açısından Teklifin Esasını Değiştirecek Nitelikte Olmayan Bir Bilgi Eksikliği Olduğu

T.C. Kimlik Numarasının Sunulan Ticaret Sicil Gazetesinde Yer Almamasının, İhale Sonucu Açısından Teklifin Esasını Değiştirecek Nitelikte Olmayan Bir Bilgi Eksikliği Olduğu

Karar No              : 2020/MK-295

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/199633 İhale Kayıt Numaralı “İzmir İli Buca İlçesi Muhtelif Mahalleleri Atıksu, Yağmursuyu Ve Kozağaç Deresi Islah İnşaatı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İzsu) tarafından yapılan  2020/199633 ihale kayıt numaralı “İzmir İli Buca İlçesi Muhtelif Mahalleleri Atıksu, Yağmursuyu ve Kozağaç Deresi Islah İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak, Alkan İnşaat Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti-Tüsev İş. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 14.10.2020 tarihli ve 2020/UY.II-1666 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle, Asil İnş. San. ve Tic. A.Ş.  tarafından açılan davada, Ankara 4. İdare Mahkemesinin 12.11.2020 tarihli E:2020/1902, K:2020/1814 sayılı kararı ile “…Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerine göre; ihale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgelerin ve eklerinin idarelerce tamamlatılmaması esas olmakla birlikte, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde bu eksikliklerin idarelerce tamamlatılması gerektiği açıktır.

Bu durumda, davacı şirketin ortağı Ahmet KAYA’ya ait T.C. kimlik numarasının sunulan Ticaret Sicil Gazetesinde yer almamasının, ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bir bilgi eksikliği olduğu sonucuna varılmakla bu eksikliğin tamamlatılması yoluna gidilmesi gerekirken davacı şirketin teklifinin doğrudan değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik dava konusu Kamu İhale Kurulu kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Nitekim, Danıştay 13. Dairesi’nin 15.09.2020 tarih ve E:2020/1655, K:2020/2104 sayılı kararı da bu doğrultudadır.

Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin iptaline…” şeklinde gerekçe belirtilerek dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 14.10.2020 tarihli ve 2020/UY.II-1666 sayılı kararının 1’inci iddiasında yer alan Asil İnş. San. ve Tic. A.Ş.ye ilişkin değerlendirmelerin iptaline,

2- Anılan mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda Asil İnş. San. ve Tic. A.Ş.nin T.C. kimlik numarasına ilişkin bilgilerin idarece bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılması hususunun 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

İdarenin Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması Mevzuata Uygundur

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

Call Now ButtonBize ulaşın