Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / Önemli Teklif Bileşenlerinin Tespitinin Yukarıda Anılan Mevzuat Uyarınca İdarenin Takdirinde Olduğu

Önemli Teklif Bileşenlerinin Tespitinin Yukarıda Anılan Mevzuat Uyarınca İdarenin Takdirinde Olduğu

Karar No              : 2020/MK-292

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/498568 İhale Kayıt Numaralı “Çöp Sızıntı Suyu Nakli Hizmet Alım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

İstaç İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Tic. A.Ş. tarafından yapılan 2019/498568 ihale kayıt numaralı “Çöp Sızıntı Suyu Nakli Hizmet Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Ertaçlar Tur. Tem. Gıd. Otom. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 22.07.2020 tarihli ve 2020/UH.I-1261 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Davacı Ertaçlar Tur. Tem. Gıd. Otom. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 5. İdare Mahkemesinin 05.10.2020 tarihli E:2020/1484, K:2020/1354 sayılı kararında “… Uyuşmazlıkta; ihalenin ikinci kısmı için yaklaşık maliyetin 28.258.250,00 TL sınır değerin 18.743.912,00 TL olarak hesaplanması nedeniyle sınır değerin altında teklif sunan iki istekli olan Gökalp Tic. Aydın Gökalp ve Alp Sezer İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’den aşırı düşük teklif açıklaması sunulmasının talep edildiği ancak Alp Sezer İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin davalı idarenin Alp Sezer İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Ceynak Lojistik ve Tic. A.Ş.nin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına ve teklifte önemli olduğu tespit edilen maliyet bileşeni veya bileşenlerinin açık ve tereddüde mahal vermeyecek şekilde belirlenerek aşırı düşük teklif sorgulamasının yenilenmesi yönünde düzeltici işlem belirlenmesine yönelik kararı ile değerlendirme dışı bırakıldığı, böylelikle aşırı düşük teklif açıklaması yapılmasının tek istekliden (Gökalp Tic. Aydın Gökalp) önemli maliyet bileşeni olarak belirlenen “araç, yakıt ve işçilik” kalemleri yönünden istenildiği ve ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından bu doğrultuda aşırı düşük teklif açıklamasında bulunulduğu görülmektedir.

Her ne kadar, Kamu İhale Kurulu tarafından “ihaleyi yapan idarenin aşırı düşük teklif açıklama talebi yazısında yer alan ‘araç, yakıt ve işçilik kalemleri’ ibaresindeki araç ibaresinin hangi teklif bileşeni veya bileşenlerini ‘araç edinim (amortisman/kiralama), araçlara ilişkin bakım ve onarım, trafik sigortası vb.’ işaret ettiği hususunda belirsizlik oluşturduğu, bahse konu aşırı düşük teklif açıklama talebi yazısının bu haliyle aşırı düşük teklif açıklamasının hazırlanması, değerlendirilmesi ve incelenmesinin mümkün olmadığı, anılan nedenlerle ihale komisyonu tarafından teklifte önemli olduğu tespit edilen maliyet bileşeni veya bileşenlerinin isteklileri tereddüde düşürmeyecek şekilde belirtilmesi suretiyle aşırı düşük teklif sorgulamasının yeniden yapılması gerektiği” ifade edilerek düzeltici işlem belirlenmiş ise de yukarıda aktarılan mevzuat hükmünün irdelenmesinden; ihale komisyonu tarafından sınır değer hesaplaması yapılmasından sonra teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili aşırı düşük teklif açıklaması talep edileceği, aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenilmesine ilişkin yazıda isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin idarenin takdir yetkisi kapsamında olmak üzere bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtilmesinin zorunlu olduğu, öte yandan konunun daha önce de Kamu İhale Kurulu tarafından incelenerek değerlendirildiği, bu değerlendirmede belirtilen hususlar dikkate alınarak yeniden aşırı düşük teklif açıklama isteminde bulunulduğu ve aşırı düşük teklif açıklama yazısının yeterince açık ve anlaşılır olduğu, nitekim davaya konu Kurul kararında belirtilen hususları karşılayacak şekilde açıklama yapıldığı, dolayısıyla idarece takdir yetkisi kapsamında düzenlenen aşırı düşük teklif sorgulama yazısında hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmış olup dava konusu Kurul kararının “araç, yakıt ve işçilik kalemleri ibaresindeki araç ibaresinin hangi teklif bileşeni veya bileşenlerini ‘araç edinim (amortisman/kiralama), araçlara ilişkin bakım ve onarım, trafik sigortası vb.’ işaret ettiği hususunda belirsizlik oluşturduğu, bahse konu aşırı düşük teklif açıklama talebi yazısının bu haliyle aşırı düşük teklif açıklamasının hazırlanması, değerlendirilmesi ve incelenmesinin mümkün olmadığı, anılan nedenlerle ihale komisyonu tarafından teklifte önemli olduğu tespit edilen maliyet bileşeni veya bileşenlerinin isteklileri tereddüde düşürmeyecek şekilde belirtilmesi suretiyle aşırı düşük teklif sorgulamasının yeniden yapılması gerektiği”ne ilişkin kısmında hukuka uygunluk görülmemiştir.

Dava konusu işlemin “idare tarafından teklif fiyata dahil olan gider kalemlerinde kısıtlama yapılarak açıklama istenilmesi nedeniyle aşırı düşük teklif açıklaması sorgulamasının 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5 inci maddesine aykırı olduğu” iddiası yönünden itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin kısmında ise teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili aşırı düşük teklif açıklaması istenmesine ilişkin yazıda isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin tespitinin yukarıda anılan mevzuat uyarınca idarenin takdirinde olup bu takdir hakkının da hukuka uygun kullanılmadığına yönelik bir belge veya bilginin dosyaya sunulamadığı dikkate alındığında hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin aşırı düşük teklif sorgulamasının yeniden yapılmasına yönelik düzeltici işlem belirlenmesine ilişkin kısmının iptaline, davanın aşırı düşük teklif açıklaması sorgulamasının 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5 inci maddesine aykırı olduğu iddiasının reddine ilişkin kısmı yönünden reddine, …” gerekçesiyle dava konusu işlemin aşırı düşük teklif sorgulamasının yeniden yapılmasına yönelik düzeltici işlem belirlenmesine ilişkin kısmının iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 22.07.2020 tarihli ve 2020/UH.I-1261 sayılı kararının aşırı düşük teklif sorgulamasının yeniden yapılması gerektiğine yönelik değerlendirmelerin iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (g), (ğ) ve (h) iddialarının esasının yeniden incelenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

İdarenin Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması Mevzuata Uygundur

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

Call Now ButtonBize ulaşın