xxxx
Home / İhale Danışmanı / Sokağa Çıkma Yasağı Nedeniyle Süresinde Başvuru Yapamama – İdare Mahkemesi Kararı

Sokağa Çıkma Yasağı Nedeniyle Süresinde Başvuru Yapamama – İdare Mahkemesi Kararı

Sokağa Çıkma Yasağı Nedeniyle Süresinde Başvuru Yapamama – İdare Mahkemesi Kararı

Karar No              : 2020/MK-289

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/146333 İhale Kayıt Numaralı “9 Kısım Sonuç Karşılığı Laboratuvar Hizmeti Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma  Hastanesi Başhekimliği tarafından yapılan 2020/146333 ihale kayıt numaralı “9 Kısım Sonuç Karşılığı Laboratuvar Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Medikoset Tıbbi Ürünler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 04.06.2020 tarihli ve 2020/UH.IV-968 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun süre yönünden reddine”  karar verilmiştir.

Davacı Medikoset Tıbbi Ürünler San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada,  Ankara 1. İdare Mahkemesinin 30.10.2020 tarihli ve E:2020/1185, K:2020/1977 sayılı kararında “Uyuşmazlıkta; Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından 20.04.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “9 Kısım Sonuç Karşılığı Laboratuvar Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin kesinleşen ihale kararının; davacı şirkete 08.05.2020 tarihinde EKAP üzerinden tebliğ edildiği, bunun üzerine davacı şirket tarafından bu tarihten (08.05.2020) itibaren 10 gün içinde 18.05.2020 Pazartesi mesai bitimine kadar idareye şikâyet başvurusunda bulunulması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 20.05.2020 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulmuş ise de; Covid-19 salgınının önlenmesi ve etkilerinin azaltılması amacıyla ülke genelinde alınan tedbirler kapsamında 15.05.2020 ile 19.05.2020 tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulaması getirildiği buna göre idareye şikâyet başvuru süresinin son günü olan 18.05.2020 tarihinde sokağa çıkma yasağı uygulamasının bulunduğu göz önüne alındığında, söz konusu tedbirin bitim günü olan 19.05.2020 tarihinden sonra 20.05.2020 tarihinde davacı şirket tarafından idareye yapılan şikâyet başvurusunun;

Anayasa’da öngörülen şikâyet hakkı, hak arama, hak ve hürriyetlerin korunması ve idarenin denetlenmesi ile davacının mağduriyetine yol açabileceği hususları göz önünde bulundurulduğunda söz konusu şikâyet başvurusunun süresinde olduğunun kabule gerektiğinden Kamu İhale Kurulunca işin esasına girerek bir karar verilmesi gerekirken şikâyet başvurusu sahibinin süresinde şikâyet başvurusunda bulunmadığından bahisle bu talebinin süre yönünden reddedilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 04.06.2020 tarihli ve 2020/UH.IV-968 sayılı kararının başvuru bedelinin iadesi kısmı hariç iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin iddialarının esasının incelenmesine geçilmesine

Oybirliği ile karar verildi.

Check Also

İdarece Düzeltme İlanı Yapılmaksızın Zeyilname Yapılmak Suretiyle değiştirilmesi

İhale Sürecine Etki Eden Esaslı Unsurun İdarece Düzeltme İlanı Yapılmaksızın Zeyilname ile Değiştirilmesi Mevzuata Aykırıdır

Karar No              : 2022/UH.II-1605 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/952006 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Yemek Pişirme Servis …

Call Now ButtonBize ulaşın