Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / Ticaret Sicil Gazetesinde Ortaklık Oranına İlişkin Herhangi Bir Bilginin Yer Almamasının Tamamlatılması Mümkün Olan Bir Bilgi Olmadığı

Ticaret Sicil Gazetesinde Ortaklık Oranına İlişkin Herhangi Bir Bilginin Yer Almamasının Tamamlatılması Mümkün Olan Bir Bilgi Olmadığı

Ticaret Sicil Gazetesinde Ortaklık Oranına İlişkin Herhangi Bir Bilginin Yer Almamasının Tamamlatılması Mümkün Olan Bir Bilgi Olmadığı

Karar No              : 2020/MK-282

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/23347 İhale Kayıt Numaralı “İlçe Sınırları İçerisinde Yol Yapım İşlerinde Kullanılmak Üzere İş Makinesi Ve 20 Adet Kamyon Kiralanması Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Eyyübiye Belediyesi tarafından yapılan 2020/23347 ihale kayıt numaralı “İlçe Sınırları İçerisinde Yol Yapım İşlerinde Kullanılmak Üzere İş Makinesi ve 20 Adet Kamyon Kiralanması Hizmet Alım” ihalesine ilişkin olarak Lider İnşaat Temizlik Gıda Nakliyat Peyzaj Özel Güvenlik Sistemleri Taah. Otom. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 13.05.2020 tarihli ve 2020/UH.II-886 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Davacı Lider İnşaat Temizlik Gıda Nakliyat Peyzaj Özel Güvenlik Sistemleri Taah. Otom. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 5. İdare Mahkemesinin 06.07.2020 tarihli ve E:2020/922, K:2020/942 sayılı kararında “…Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerine göre; ihale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belge ve eklerinin idarelerce tamamlatılmaması esas olmakla birlikte, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde bu eksikliklerin idarelerce tamamlatılması gerektiği açıktır.

Olayda dava dosyasında yer alan bilgi ve belgeler incelendiğinde, davacı şirkete ait Yeterlilik Bilgileri Tablosunda; şirket ortağı, bu ortağın T.C. Kimlik numarası ve hisse oranının %100 olarak belirtildiği, yöneticilere ait bilgiler kısmında, anılan kişinin şirket müdürü olduğu, Ticaret Sicili Gazetesi/Gazetelerinin Tarih, Sayı ve Sicil Müdürlüğü kısmında da 06.01.2016 tarih ve 8983 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinin bildirildiği, anılan ticaret sicil gazetesinin, hisse devrine ilişkin kısmında, davacı şirket ortaklarından Müslüm As’ın 100 adet hisse ve 300.000,00-TL nakdi sermayenin tüm aktif ve pasifleri, hukuki ve mali yükümlülükleri ile şirket ortağı olacak olan Sabri Karageçili’ye devir ve temlik ettiği, Müslüm As’ın müdür olarak temsil yetkisinin sona erdiği ve Sabri Karageçili’nin aksi karar alınana kadar münferiden temsil ve ilzama yetkili müdür olarak seçildiğinin belirtildiği görülmüştür.

Bu durumda, davaya konu kararda davacı şirket tarafından sunulan Ticaret Sicil Gazetesinin hisse devrine ilişkin kısmında, hisse adet bilgisi yer almasına rağmen devredilen hissenin şirketin % kaçı olduğuna ilişkin bilginin bulunmadığı belirtilmiş ise de bu durumun ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bir bilgi eksikliği olduğu sonucuna varılmakla bu eksikliğin tamamlatılması yoluna gidilmesi gerekirken davacı şirketin teklifinin doğrudan değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik dava konusu Kamu İhale Kurulu kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır…” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anılan mahkeme kararı üzerine kararın gereğini yerine getirmek üzere 29.07.2020 tarih ve 2020/MK-175 sayılı Kurul kararı alınarak “…1- Kamu İhale Kurulunun 13.05.2020 tarihli ve 2020/UH.II-886 sayılı kararının ilgili kısmının iptaline,

 Lider İnşaat Temizlik Gıda Nakliyat Peyzaj Özel Güvenlik Sistemleri Taah. Otom. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ortaklık durumuna yönelik bilgi eksikliğinin idarece tamamlatılması hususunda düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Kurum tarafından Ankara 5. İdare Mahkemesi’nin 06.07.2020 tarih ve E:2020/922, K:2020/942 sayılı kararının bozulması yönünde temyiz başvurusu yapılmıştır.

Danıştay Onüçüncü Dairesi’nin 21.09.2020 tarihli ve E:2020/2493, K:2020/2175 sayılı kararında “…Aktarılan mevzuat uyarınca, yeterlik değerlendirmesi için istenilecek belgelerin ve yeterlik değerlendirmesinde aranılacak kriterlerin ihale dokümanında ve ihale veya ön yeterlik ilanı veya davet belgelerinde belirtilmesinin zorunlu olduğu; tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu 4734 sayılı Kanun’un 36. maddesine göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılacağı; ihale dokümanında teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan belgelerden herhangi birinin isteklilerce sunulmaması hâlinde, bu eksik belgelerin idarelerce tamamlatılamayacağı anlaşılmaktadır. Olayda dava dosyasında yer alan bilgi ve belgeler incelendiğinde, davacı şirkete ait Yeterlilik Bilgileri Tablosunda; şirket ortağı, bu ortağın T.C. Kimlik numarası ve hisse oranının %100 olarak belirtildiği, yöneticilere ait bilgiler kısmında, anılan kişinin şirket müdürü olduğu, Ticaret Sicili Gazetesi/Gazetelerinin Tarih, Sayı ve Sicil Müdürlüğü kısmında da 06.01.2016 tarih ve 8983 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinin bildirildiği, anılan ticaret sicil gazetesinin, hisse devrine ilişkin kısmında, davacı şirket ortaklarından Müslüm As’ın 100 adet hisse ve 300.000,00-TL nakdi sermayenin tüm aktif ve pasifleri, hukuki ve mali yükümlülükleri ile şirket ortağı olacak olan Sabri Karageçili’ye devir ve temlik ettiği, Müslüm As’ın müdür olarak temsil yetkisinin sona erdiği ve Sabri Karageçili’nin aksi karar alınana kadar münferiden temsil ve ilzama yetkili müdür olarak seçildiğinin belirtildiği görülmüştür.

Öte yandan, e-teklif alınmak suretiyle yapılan ihalelerde, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin ekinde bulunan “Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartname” ve ilgili yönetmeliklerin ekinde bulunan diğer standart formların kullanılacağı, bu doğrultuda teklif mektubunun eklerinden biri olan yeterlik bilgileri tablosunun da EKAP üzerinden isteklilerce hangi belgeler esas alınarak ihaleye katılım sağlanmış ise o belgelere ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi bilgiler ile istenilen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgelerde yer alan gerekli bilgiler eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmek suretiyle ihale dokümanı ekinde verilen standart forma uygun şekilde doldurulacağı, ihale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirmenin, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgilerin esas alınarak yapılacağı, bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan tekliflerin değerlendirme dışı bırakılacağı anlaşılmaktadır.

Temyize konu Mahkeme kararında, davacı şirket tarafından sunulan Ticaret Sicili Gazetesinin hisse devrine ilişkin kısmında, hisse adet bilgisi yer almasına rağmen devredilen hissenin şirketin yüzde kaçı olduğuna ilişkin bilginin bulunmamasının teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmadığı değerlendirilerek, ihaleyi gerçekleştiren idarece eksik bilgi ve belgelerin tamamlattırılmasının mümkün olduğu gerekçesine yer verilerek dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş ise de; davacı şirket tarafından ibraz edilen Yeterlik Bilgileri Tablosunun “İhaleye Katılmak İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” sütununun “Teklif Vermeye Yetkili Olunduğuna İlişkin Bilgiler” satırının “Ticaret Sicili Bilgileri”nin gösterildiği bölümde yer alan “Ortaklara Ait Bilgiler”, “Yöneticilere Ait Bilgiler Ad-Soyad/T.C. kimlik numarası ve Görevi”, “Ticaret Sicili Gazetesi/Gazetelerinin Tarihi, Sayısı ve Sicil Müdürlüğü” kısmının doldurulduğu, “Diğer Belgeler Kullanılarak Tevsik Ediliyorsa Bu Belgelerin Tarih ve Sayısı İle Düzenleyen Gerçek/Tüzel Kişi” kısmında ise herhangi bir bilginin beyan edilmediği, beyan edilen 06/01/2016 tarih ve 8983 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde T.C. kimlik numarasının yer aldığı; ancak şirket ortakları hakkında herhangi bir bilginin yer almadığı, söz konusu gazetenin “Hisse Devri, Temsilcinin Görevinin Sona Ermesi, Temsilci Atanması”na ilişkin olduğu, anılan gazetenin hisse devrine ilişkin kısmında, “davacı şirket ortaklarından Müslüm As’ın 100 adet hisse ve 300.000,00-TL nakdi sermayenin tüm aktif ve pasifleri, hukuki ve mali yükümlülükleri ile şirket ortağı olacak olan Sabri Karageçili’ye devir ve temlik edildiği” hususu belirtilmekle birlikte, hisse adedi bilgisi yer almasına rağmen devredilen hisse adedinin şirketin yüzde kaçı olduğuna ilişkin ifadenin yer almadığı, dolayısıyla ortaklık oranına ilişkin herhangi bir bilginin yer almadığı belgedeki bu eksikliğin “bilgi eksikliği” olarak nitelendirilerek tamamlatılmasının mümkün olmadığı sonucuna varılmıştır.

Bu itibarla, davacı şirket tarafından ihaleye katılmak için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri kapsamında sunulan belgedeki eksiklikler nedeniyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık, işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır…” gerekçesiyle Ankara 5. İdare Mahkemesi’nin 06.07.2020 tarih ve E:2020/922, K:2020/942 sayılı kararının bozulmasına karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 29.07.2020 tarih ve 2020/MK-175 sayılı kararının iptaline,

2- Kamu İhale Kurulunun 13.05.2020 tarihli ve 2020/UH.II-886 sayılı kararının hukuki geçerliliğini koruduğuna,

Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın