Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / Teklif Edilen Kitlerin Teknik Şartnamede İstenilen Özellikleri Karşılayıp Karşılamadığı

Teklif Edilen Kitlerin Teknik Şartnamede İstenilen Özellikleri Karşılayıp Karşılamadığı

Teklif Edilen Kitlerin Teknik Şartnamede İstenilen Özellikleri Karşılayıp Karşılamadığı

Karar No              : 2019/UM.I-1765

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/386188 İhale Kayıt Numaralı “Müdürlüğümüze Bağlı Sağlık Tesisleri İçin 24 Aylık 19 Kısım Laboratuvar Kit Karşılığı Cihaz Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 02.10.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Müdürlüğümüze Bağlı Sağlık Tesisleri İçin 24 Aylık 19 Kısım Laboratuvar Kit Karşılığı Cihaz Alımı” ihalesine ilişkin olarak Serkan Sağlık Hizmetleri Kimya ve Medikal San. Tic. A.Ş.nin 01.11.2019 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 11.11.2019 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 21.11.2019 tarih ve 49723 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.11.2019 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

aşvuruya ilişkin olarak 2019/1478 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

İhalenin 6’ncı kısmı için teklif ettikleri cihazın Teknik Şartname’nin B.5’inci maddesine uymadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, söz konusu maddede “Preanalitik hataları azaltmak amacıyla teklif edilecek hormon cihazlarının reaktif karoseline konulan her türlü reaktif ve yardımcı reaktifler, solüsyon (parçalayıcı, birleştirici, tampon solusyonu, dilüent v.b. reaktifler) kullanıma hazır olmalıdır” ifadesinin yer aldığı, anılan maddede cihazda kullanılacak reaktiflere ait özelliklerin düzenlendiği,  ancak ihale dokümanının mesleki ve teknik yeterlilik belgeleri kısmında sadece cihazların kataloglarının istendiği, ilgili maddeye istinaden cihazlara ait katalogların sunulduğu, ancak bu kataloglarda da standart olarak cihazın özelliklerinin bulunduğu, reaktiflere ait özelliklerin yer almadığı ve Teknik Şartname’de de sadece cihazlara ait demonstrasyondan bahsedildiği, reaktifler için herhangi bir yeterlilik belgesi istenmediği, idare tarafından mesleki ve teknik yeterlilik değerlendirilmesine ait ihale dokümanında istenilen belgelerin teklif edilecek cihazlara ait katalog olduğu ve eksiksiz olarak dosyada sunulduğu, idarece 13.06.2019 tarihinde verdikleri dilekçenin dayanak gösterilerek teklif etmiş oldukları Siemens marka Vitamin B12 ve Folat kitlerinin Teknik Şartname’nin B.5’inci maddesine uymadığı gerekçesiyle şikayet başvurularının reddedildiği fakat söz konusu dilekçenin ihale ilanından 111 gün önce verildiği, söz konusu dilekçenin dayanak gösterilerek tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olmadığı, teklif ettikleri Siemens marka kitlerin ve cihazların ilgili maddeyi karşıladığı ve tekliflerinin geçerli olduğu iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman” başlıklı 43’üncü maddesinde “(1) Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf istenebilir. Özel imalat süreci gerektiren mal alımları hariç, teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar içeren doküman istenilmesi durumunda katalog istenilmesi zorunludur. İsteklilerin cevap vermesi ve açıklamada bulunması istenen hususlara ilişkin sorulara teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar standart formunda yer verilir.

(2) İdare tarafından numune sunulmasının istenilmesi durumunda, hangi kalem/kalemler için numune istenildiği, numunenin sayısı ve gerekli görülen diğer hususlar ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede belirtilir.

(3) Numune sunulması istenilen kalem/kalemler için yeter sayı ve nitelikte numune alınması idarenin sorumluluğundadır. Malın niteliğinin birden fazla numune değerlendirmesi yapmaya uygun olup olmadığı ile kullanım ömrü dikkate alınarak en az bir adet numunenin idarede muhafaza edilmesi gerekir. Kurul ya da yargı kararları üzerine yeniden değerlendirme muhafaza edilen numune üzerinden yapılır.

(4) İhale dokümanında istenilen sayıda ve nitelikte numune, başvuru veya teklif dosyası ile birlikte idareye teslim edilir. Tekliflerin elektronik ortamda alındığı ihalelerde numunenin teslim tarihi ve teslim adresi, idare tarafından tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında belirlenir ve ilgililere tebliğ edilir. İhale dokümanında düzenleme yapılması halinde numune, ihale veya son başvuru tarih ve saatine, tekliflerin elektronik ortamda alındığı ihalelerde ise idare tarafından belirlenen teslim tarih ve saatine kadar posta veya kargo yoluyla da teslim edilebilir. Teslim edilen numunenin üzerinde, ihale, aday veya istekli bilgileri ile numune sunulan kalem bilgilerine yer verilir. İdare tarafından numune bir tutanak ile teslim alınarak, talep edilmesi halinde tutanağın bir sureti aday veya istekliye verilir.

(5) İhale komisyonu tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda diğer katılım ve yeterlik belgeleri uygun bulunan aday ve isteklilerin numunelerinin değerlendirilmesine geçilir. İdare tarafından gerekli görülen hallerde, numune değerlendirilmesinin yapılacağı yer, tarih ve saat bilgisi aday veya isteklilere bildirilir. Numune değerlendirilmesinde numunenin fiziksel nitelikleri ile ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı kontrol edilir. Yapılan inceleme sonucunda, hazırlanacak tutanakta numunenin uygunluk durumu belirtilir ve uygun bulunmaması durumunda buna ilişkin gerekçelere yer verilir…” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tekliflerin alınması ve değerlendirilmesi” başlıklı 16’ncı maddesinde “…16.9. Katalog, kılavuz, çizim, fotoğraf vb. belgeler ve/veya numune istenen ihalelerde, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında bu belgelerden ve/veya numune üzerinden teknik şartnameye uygunluk değerlendirmesi yapılır. Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında anılan belgeler ve/veya numune üzerinden teknik değerlendirme yapılmasının öngörülmemesi halinde ise bu durumun ihale dokümanında belirtilmesi koşuluyla istenen belgelerin ve/veya numunenin sadece teklif ekinde sunulup sunulmadığına bakılır.” açıklamaları,

Aynı Tebliğ’in “Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman” başlıklı 57’nci maddesinde “57.1. İdareler tarafından malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren dokümana yönelik düzenlemelerde, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesi esas alınmalıdır.

57.2. Aday veya istekli tarafından numunenin idareye teslim şekli ile ihale komisyonunca numunenin değerlendirilmesine yönelik düzenleme, ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede ayrıntılı bir şekilde yapılacaktır. İdare tarafından numune bir tutanak ile teslim alınacak; bu tutanağın bir sureti de aday veya istekliye verilecektir.

7.3. İdare tarafından teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren dokümanın yeterlik belgesi olarak istenilmesi durumunda ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamenin ilgili maddesinde bu hususbelirtilecek; aday veya istekli tarafından bu dokümanın nasıl hazırlanacağı ile bu dokümanda açıklanacak hususlar ise ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamenin “Diğer Hususlar” Bölümünde ya da teknik şartnamede düzenlenecektir.” açıklamaları bulunmaktadır.

Aynı Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “ 7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

7.5.3.4.

1- Yerli Malı Belgesi: Yerli malı teklif eden istekliler, bu avantajdan yararlanmak için, Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğine bağlı ilgili Oda / Borsalar tarafından “Yerli Malı Belgesi” ile belgelendirilmesi gerekmektedir.

2- T.C Sağlık Bakanlığının 11/01/2017-2017/1 Sayılı Genelgelerine İstinaden (2.2 Madde) Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamında olan ürünler ile ilgili olarak teklif edilen ürünlerin, TC İlaç ve Tıbbi cihaz Ulusal bilgi Bankası’na (TİTUBB/UTS) kaydı olmalı ve ihale dosyasına bu internet çıktısı bulunacaktır. Teklif veren firmanın Teklif ettiği ürün için imalatçı veya ithalatçısı( tedarikçi firma) olmadığı durumlarda ise ürünün tedarikçi firmasının bayii olduğuna dair TİTUBB/UTS kaydını ihale dosyasında sunacaktır.

3- T.C Sağlık Bakanlığının 11/01/2017-2017/1 Sayılı Genelgelerine İstinaden (2.3 Madde) Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamında olan ürünlerin veya cihazlar ile ilgili olarak teklif veren firmalar  “Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği” kapsamında “satış ve merkezi yetki belgesi” ni ihale dosyası ile sunacaktır.

4- Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamında olmayan ürünler ile ilgili olarak teklif edilen ürünlerin Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamında olmadığına dair beyanlarını teklif zarfı içinde sunacaklardır. Eksikliği halinde teklif değerlendirme dışı bırakılacaktır.

5- Teklif veren firmalar, hangi cihazı hangi hastaneye teklif ettiklerini, teklif edilen her bir cihazda kullanacağı kitlerin markasını ayrıntılı bir şekilde tablo halinde ihale dosyasında sunacaklardır…” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Diğer hususlar” başlıklı 47’nci maddesinde “47.1. İhale Komisyonu Değerlendirmek için gerekli gördüğü hallerde tanıtım (demonstrasyon) isteyebilecektir.” düzenlemesi,

Teknik Şartname’nin “Hormon, Kardiyak Belirteç, Tümör Markerleri, Anemi Paneli, Elisa Testlerinin Kitleri ile Birlikte Tam Otomatik İmmunoassay Cihazı Edinme Teknik Şartnamesi” başlıklı kısmının B.5’inci maddesinde “Preanalitik hataları azaltmak amacıyla teklif edilecek hormon cihazlarının reaktif karoseline konulan her türlü reaktif ve yardımcı reaktifler, solüsyon (parçalayıcı, birleştirici, tampon solüsyonu, dilüent vb. reaktifler) kullanıma hazır olmalıdır.” düzenlemesi yer almaktadır.

hale işlem dosyası üzerinde yapılan inceleme neticesinde 22.10.2019 tarihli ihale komisyon kararına göre başvuru sahibi istekli Serkan Sağlık Hizmetleri Kimya ve Medikal San. Tic. A.Ş. tarafından teklif edilen kitlerin Teknik Şartname’nin B.5’inci maddesini karşılamadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, Roche Diagnostics Turkey A.Ş.nin teklif dosyasında teklif ettiği cihazlara ilişkin katalog ve kitlere ilişkin ÜTS çıktıları ile kitlere ait prospektüsleri sunduğu, idarenin kitlere ilişkin sunulan prospektüslere ilişkin yaptığı değerlendirme neticesinde ihalenin ilgili kısmının Roche Diagnostics Turkey A.Ş. üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

aşvuru sahibi isteklinin teklif dosyası kapsamında teklif etmiş olduğu Siemens marka Advia Centaur XP model ve Siemens marka Advia Centaur CP cihazlarına ilişkin katalog ve Siemens marka kitlere ilişkin Ürün Takip Sistemi (ÜTS) çıktılarını sunduğu görülmüştür.

dari Şartname ve Teknik Şartname düzenlemelerinde kitlere ilişkin Teknik Şartname’de yer alan kriterlerin sağlandığına dair teklif zarfında tevsik edici herhangi bir belge sunulması zorunluluğu getirilmediğinden başvuru sahibi Serkan Sağlık Hizmetleri Kimya ve Medikal San. Tic. A.Ş.nin teklif ettiği kitlerin Teknik Şartname’nin B.5’inci maddesini karşılayıp karşılamadığı tespitinin teklif dosyasında sunulan belgeler üzerinden yapılmasına imkan bulunmamaktadır.

Diğer taraftan İdari Şartname’nin 47’nci maddesinde “47.1. İhale Komisyonu değerlendirmek için gerekli gördüğü hallerde tanıtım (demonstrasyon) isteyebilecektir.”  şeklinde düzenleme yapılmış olup bu düzenlemeye göre isteklilerce teklif edilen cihaz ve kitlerin Teknik Şartname maddelerine uygunluğu için gerekli görülmesi halinde demonstrasyon yapılması imkanı bulunduğu dikkate alındığında teklif dosyasında sunulan belgeler üzerinden uygunluk değerlendirmesi yapılamayacağı anlaşıldığından, Teknik Şartname’nin B.5’inci maddesini başvuru sahibi istekli tarafından teklif edilen kitin karşılayıp karşılamadığı hususunda demonstrasyon yapılmak suretiyle ihalenin sonuçlandırılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “İtirazen şikâyet başvurularında aranılacak şekil unsurları” başlıklı 11’inci maddesinin altıncı fıkrasında “…Kısmi teklife açık ihalelerde ise tekliflerin verilmesi ile bu aşamadan sonraki işlemlere ilişkin başvurularda, başvuru bedeli toplam yaklaşık maliyet üzerinden yatırılır. Başvuruya konu kısmın yaklaşık maliyetine göre fazla yatırıldığı tespit edilen tutar Kurum tarafından başvuru sahibine iade edilir.” açıklaması bulunmaktadır.

Başvuru sahibi tarafından itirazen şikâyet başvuru bedeli olarak toplamda 22.887,00 TL yatırıldığı, şikâyete konu edilen kısımlar bakımından 4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi gereğince şikâyet bedeli olarak yatırılması gereken tutarın 17.163,00 TL olduğu anlaşıldığından, Kurum hesaplarına fazladan yatırılan 5.724,00 TL’nin yazılı talebi halinde başvuru sahibine iade edilmesi gerektiği tespit edilmiştir.

onuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Teknik Şartname’ye uygunluk değerlendirilmesinin demonstrasyon yapılmak suretiyle gerçekleştirilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1) Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

2) Fazla ödenen başvuru bedelinin başvuru sahibinin yazılı talebi halinde iadesine,

Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın