Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / Geçici Teminatın Bu Haliyle İhalede İstenen Kriterleri Karşılaması

Geçici Teminatın Bu Haliyle İhalede İstenen Kriterleri Karşılaması

Geçici Teminatın Bu Haliyle İhalede İstenen Kriterleri Karşılaması

Karar No              : 2019/UH.I-1764

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/486522 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 9 Bölge Müdürlüğü İşletmeler Başmühendisliği ve Şanlıurfa Otoyol Bakım İşletme Şefliği Bünyesinde Personel Servis Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere 3 Adet 14 Kişilik Minibüs Çalıştırılması İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü tarafından 01.11.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Karayolları 9 Bölge Müdürlüğü İşletmeler Başmühendisliği ve Şanlıurfa Otoyol Bakım İşletme Şefliği Bünyesinde Personel Servis Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere 3 Adet 14 Kişilik Minibüs Çalıştırılması İşi” ihalesine ilişkin olarak Stil Taş. Tar. İnş. Tem. Elekt. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 25.11.2019 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 29.11.2019 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 06.12.2019 tarih ve 52836 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.12.2019 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2019/1573 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

3) Anılan istekli tarafından geçici teminat mektubundaki şirket unvanlarının uzantılarının tamamının yazılmadığı ve firma isminin kısaltılarak yazıldığı ve bu şekilde alınan geçici teminat mektuplarının kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu, ayrıca alınan geçici teminat mektubunun ihale dokümanında belirtilen standart forma uygun olmadığı, İlgili mevzuat uyarınca yaptıkları değerlendirmede, ihale üzerinde bırakılan isteklinin ihale teklif zarfı içerisinde sunmuş olduğu geçici teminat mektubunun standart formda belirtilen şekle uygun olmadığı, firma adının uzantıları ile birlikte yazılmadığı, geçici teminat mektubunda yazılan işin adı ile geçici teminat mektubunda yazılan işin adı ile geçici teminat mektubunda yazılan işin adının birbiri ile uyumlu olmadığı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 35’inci maddesinde ilgili mevzuatına aykırı düzenlenmiş teminat mektuplarının kabul edilmeyeceğinin belirtildiği ve geçici teminat mektubunda eksikliğin teklifin esasını değiştirecek nitelikte olması nedeniyle bu eksikliğin de tamamlatılamayacağı,

3) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Teminat mektupları” başlıklı 35’inci maddesinde “Bu Kanun kapsamında verilecek teminat mektuplarının kapsam ve şeklini tespite Kamu İhale Kurumu yetkilidir

32 nci maddeye göre belirlenen tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz gün fazla süreli olmak kaydıyla, geçici teminat mektuplarında süre belirtilir. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması halinde, geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır. Kesin teminat mektuplarının süresi ihale konusu işin bitiş tarihi dikkate alınmak suretiyle idare tarafından belirlenir.

İlgili mevzuatına aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez.” hükmü,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Teminatlar” başlıklı 55’inci maddesinde “(1) İhalelerde, teklif edilen bedelin yüzde üçünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır.

(4) İstekli veya yüklenici tarafından, teminat olarak banka teminat mektubu verilmesi halinde, bu teminat mektuplarının kapsam ve şeklinin, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlara uygun olması zorunludur. Standart formlara uygun olarak düzenlenmemiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez. İstekli tarafından sunulacak geçici teminatın Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması durumunda, mektuba kuruluş tarafından verilen ayırt edici numaranın sunulmayacak belgeler tablosunda belirtilmesi yeterlidir.

(5) Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz günden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenir…” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin  “Teminat mektuplarının şekli” başlıklı 18.1’inci maddesinde “18.1.2 (Mülga madde: 29.11.2016-29903 R.G./2. md.)” açıklaması,

Aynı Tebliğ’in “Geçici teminat mektuplarının süresi” başlıklı 18.2’nci maddesinde “4734 sayılı Kanunun 35 inci maddesindeki; “Bu Kanun kapsamında bankalarca verilecek teminat mektuplarının kapsam ve şeklini tespite Kurum yetkilidir. 4734 sayılı Kanunun 32 nci maddesine göre belirlenen tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz gün fazla süreli olmak kaydıyla, geçici teminat mektuplarında süre belirtilir. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması halinde, geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır.” hükmü ile ilgili olarak, geçici teminat mektuplarındaki sürenin idareler tarafından, teklif geçerlik süresinden itibaren 30 günden daha uzun süreli olarak belirlenip belirlenemeyeceği konusunda tereddütler olduğu anlaşılmaktadır. İdare, 4734 sayılı Kanunun 35 inci maddesini esas alarak, teklif geçerlilik süresinin bitimi tarihine 30 gün eklemek suretiyle bulduğu tarihi idari şartnamenin “geçici teminat” başlıklı maddesine yazacaktır. Tip idari şartnamelerin geçici teminata ilişkin maddeleri gereğince geçici teminat olarak sunulan teminat mektubunda geçerlilik tarihi belirtilmeli ve bu tarih, idari şartnamede öngörülen tarihten önce olmamalıdır. Bu çerçevede, asgari süreyi karşılayan veya asgari sürelerden daha uzun süreleri içerir geçici teminat mektuplarının geçerli kabul edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, süresiz geçici teminat mektupları da kabul edilecektir.” açıklaması,

dari Şartname’nin “ İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

  1. a) Adı: Karayolları 9 Bölge Müdürlüğü İşletmeler Başmühendisliği ve Şanlıurfa Otoyol Bakım İşletme Şefliği Bünyesinde Personel servis hizmetlerinde kullanılmak üzere 3 adet 14 kişilik Minibüs çalıştırılması işi…” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin  “Geçici teminat” başlıklı 26’ncı maddesinde “26.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

26.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam geçici teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda geçici teminat verilmesi zorunludur.

26.3. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 28.04.2020 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

26.4. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, istenilen katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesiyle İdare tarafından değerlendirme dışı bırakılacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

Ayrıca ilgili belgelerdeki bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin hususların başvuru sahibinin iddiasında yer verilen Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 56’ncı maddesi, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.6.1’inci maddesi vb. hüküm ve açıklamalar kapsamında belirtildiği de görülmüştür.

İhalenin 1’inci kısmı üzerinde bırakılan YLD Loj. San. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif dosyasında sunulan geçici teminat mektubunun Standart Form ¾ KİK024.1/H verileri dikkate alınarak hazırlandığı, söz konusu teminat mektubunda “isteklinin adı ve soyadı/ticaret unvanının “YLD LOJİSTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ” olarak yazıldığı, işin adının ihale konusu işin adına uygun yazıldığı, geçici teminat tutarı olarak belirlenen “22.000,00 TL” tutarın anılan isteklinin teklifinin % 3’ünü “532.800,00x%3=15.984,00 TL”  karşıladığı ayrıca 31/12/2020 tarihine kadar geçerli olan geçici teminat süresinin ihalede istenen asgari süreyi “28.04.2020” karşıladığı ayrıca teminat mektubuna ait teyit yazısının da sunulduğu da görülmüştür.

Anılan istekli tarafından sunulan geçici teminatın bu haliyle ihalede istenen kriterleri karşıladığı ve anılan belgedeki bilgi eksikliğini gösteren bir durumun bulunmadığı da anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın