xxxx
Home / İhale Danışmanı / Teklif Edilen Ürünün Teknik Şartnamedeki Şartları Taşımadığı Gerekçesiyle Değerlendirme Dışı Bırakılması

Teklif Edilen Ürünün Teknik Şartnamedeki Şartları Taşımadığı Gerekçesiyle Değerlendirme Dışı Bırakılması

Karar No              : 2019/MK-310

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/116439 İhale Kayıt Numaralı “2018-2019 Yılları (12 Aylık) Diş Kliniği Tıbbi Sarf Malzeme Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan  2018/116439 ihale kayıt numaralı “2018-2019 Yılları (12 Aylık) Diş Kliniği Tıbbi Sarf Malzeme Alımı” ihalesine ilişkin olarak, Samet Safi Cankurt itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 08.05.2019 tarihli ve 2019/UM.I-574 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle, Samet Safi Cankurt’un vekili tarafından açılan davada, Ankara 7. İdare Mahkemesinin 09.10.2019 tarihli E:2019/1265, K:2019/2240 sayılı kararı ile “Davacı tarafından teklif edilen ürünlerin Teknik Şartname’nin 1. maddesini karşılamadığı gerekçesiyle itirazen şikayet başvurusunun reddedilmesine ilişkin kısım yönünden;

Söz konusu Teknik Şartname’nin 1. maddesinde “Eğeler uç kısmından sap kısmına kadar tek parça NiTi-Nikel Titanyum alaşımlı olmalıdır.” düzenlemesi yer almaktadır.

Davacı tarafından teklif edilen Döner Kanal Eğesi Üçlü Sistem adlı ürünün sap kısmının CI metal olduğu, dolayısıyla teklifin Teknik Şartname’nin 1. maddesini karşılamadığı gerekçesiyle itirazen şikayet başvurusunun reddedildiği görülmektedir.

Uyuşmazlıkta, davacı tarafından teklif edilen Döner Kanal Eğesi Üçlü Sistem adlı ürünün sap kısmı hariç diğer kısımlarının NiTi-Nikel Titanyum alaşımlı olduğu hususunda taraflar arasında ihtilaf bulunmamakta olup, anlaşmazlık sap kısmının da Ni-Ti-Nikel Titanyum alaşımı olmasının zorunlu olup olmadığı noktasında toplanmaktadır. Teknik Şartnamede’de açıkça belirtildiği üzere eğelerin uç kısmından sap kısmına kadar Ni-Ti-Nikel Titanyum alaşımlı olması gerektiği, sap kısmı için özellikle bu hususun aranmadığı açıktır. Sonuç olarak davacı tarafından teklif edilen ürün Teknik Şartnamenin 1. maddesini karşılamakta olup karşılamadığı gerekçesiyle itirazen şikayet başvurusunun reddine dair Kurul Kararının bu kısmında hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır.

Davacı tarafından teklif edilen ürünlerin Teknik Şartnamenin 9. maddesini karşılamadığı gerekçesiyle itirazen şikayet başvurusunun reddedilmesine ilişkin kısım yönünden;

Söz konusu Teknik Şartname’nin 9. maddesinde “Geniş apikal ölçüleri (30-35-40-50 mm) bulunabilmelidir.” düzenlemesi yer almaktadır.

Davacı tarafından teklif edilen İ-Race adlı ürünün 15/06, 25/04 ve 30/04 apikal ölçülere sahip olduğu, dolayısıyla teklifin Teknik Şartnamenin 9. maddesini karşılamadığı gerekçesiyle itirazen şikayet başvurusunun reddedildiği görülmektedir.

Uyuşmazlıkta, gerek ihale dosyasında bulunan bilgi ve belgeler gerekse de davacı tarafından dava dosyasına sunulan bilgi ve belgelerin incelenmesinden, Döner Kanal Eğesi Üçlü Sistem için davacı tarafından teklif edilen İ-Race adlı ürünün apikal ölçülerinin 15/06, 25/04 ve 30/04 olduğu hususunda tereddüt bulunmamakta olup, söz konusu ürünün Teknik Şartname’nin 9. maddesini karşılamadığı gerekçesiyle itirazen şikayet başvurusunun reddine dair Kurul Kararının bu kısmında hukuka aykırılık bulunmadığı sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır.

Öte yandan, her ne kadar davacı tarafından İ-Race adlı ürünün Race adlı üründen isimlendirme dışında bir farkı olmadığı ileri sürülmekte ise de, söz konusu ürünler aynı üretici firma tarafından üretilmiş olsa da farklı apikal ölçülere sahip olduğundan bu iddiaya itibar edilmemiştir.” şeklinde gerekçe belirtilerek dava konusu işlemin davacı tarafından teklif edilen ürünlerin Teknik Şartname’nin 1’inci maddesini karşılamadığı gerekçesiyle reddine ilişkin kısım yönünden iptaline, davacı tarafından teklif edilen ürünlerin Teknik Şartname’nin 9’uncu maddesini karşılamadığı gerekçesiyle reddine ilişkin kısım yönünden ise reddine karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Kamu İhale Kurulunun 08.05.2019 tarihli ve 2019/UM.I-574 sayılı kararının başvuru sahibi tarafından teklif edilen ürünlerin Teknik Şartname’nin 1’inci maddesini karşılamadığı gerekçesiyle itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin kısmının iptaline,

Oybirliği ile karar verildi.

Check Also

İhalelere Katılmaktan Yasaklı Olup Olmadığı Teyit Edilmelidir.

İhaleye Katılan Vekil ve Temsilcilerinin İhalelere Katılmaktan Yasaklı Olup Olmadığı Teyit Edilmelidir

Karar No              : 2022/UH.II-1703 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/1073847 İhale Kayıt Numaralı “14 Güzergah Personel Taşıma …

Call Now ButtonBize ulaşın