Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / Teklif Edilen Ürünün Teknik Şartname’nin Şikayete Konu Maddelere Uygun Olmadığına İlişkin İkinci Yapılan Değerlendirmenin Hangi Değerlendirme Aracı (Yöntem) İle Yapıldığının Anlaşılamadığı Ve İhale Dokümanı Düzenlemeleri Gereğince Teklif Edilen Ürünlerin İstenen Özelliklerde Olup Olmadığının Yalnızca Demonstrasyon Yapılarak Değerlendirilmesi Gerektiği

Teklif Edilen Ürünün Teknik Şartname’nin Şikayete Konu Maddelere Uygun Olmadığına İlişkin İkinci Yapılan Değerlendirmenin Hangi Değerlendirme Aracı (Yöntem) İle Yapıldığının Anlaşılamadığı Ve İhale Dokümanı Düzenlemeleri Gereğince Teklif Edilen Ürünlerin İstenen Özelliklerde Olup Olmadığının Yalnızca Demonstrasyon Yapılarak Değerlendirilmesi Gerektiği

Karar No              : 2020/UM.II-588

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/609329 İhale Kayıt Numaralı “6 Kalem Kit Alımı (Kit Karşılığı Geçici Cihaz Temini)” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Gaziantep Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Birimi tarafından 26.12.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “6 Kalem Kit Alımı (Kit Karşılığı Geçici Cihaz Temini)” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 24.02.2020 tarih ve 9947 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.02.2020 tarihli dilekçe ile doğrudan Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/381 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, İdari Şartname’nin 7.5.6’ncı maddesi gereğince ihaleden önce 1’inci kısımda teklif ettikleri kit ve kitlerin kullanılacağı cihazların tanıtımının yapıldığı, sonrasında söz konusu ürünlerin ihale şartnamesine uygunluğuna dair idare yetkililerince imzalanan belgeyi teklif dosyasında sundukları, ihale aşamasında idarece demo yapılmasının istenildiği, kendileri tarafından yapılan demonun idarece başarılı bulunduğu ve ihale komisyonu kararı ile ihalenin kendi üzerlerinde bırakıldığı, buna karşın ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli tarafından teklif ettikleri ürünün Teknik Şartname’nin 3.4, 3.5, 4.1, 4.4, 4.7, 4.10, 4.13, 4.14, 4.16, 4.17, 4.18’inci maddelerinde yer alan özellikleri karşılamadığına dair iddialarla idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, anılan başvuru üzerine, başvuruya konu iddialar uygun görülerek tekliflerinin değerlendirilme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri gereğince ihalelerde, doğruluğu teyit edilmek üzere, ihale konusu malın teknik bilgilerinin yer aldığı katalog vb. teknik dokümanları, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğrafların ayrı ayrı veya birlikte istenebileceği, teklif edilen malın idarece istenen teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla sunulan katalog ile Teknik Şartname’ye cevapları ve açıklamaları içeren doküman üzerinden ilgili teknik kriterlerin karşılanıp karşılanamadığının teyit edilmesi amacıyla ihale dokümanında öngörülmüş olmak kaydıyla numune değerlendirmesi veya demonstrasyon yapılarak tespit edilebileceği, bu konudaki takdir yetkisinin idarelere ait olduğu, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında ürünün teknik değerlendirmesinin yapılacağının öngörülmesi halinde bu hususun ihale dokümanında düzenlenmesinin zorunlu olduğu görülmekte olup, ayrıca bu değerlendirme hangi aşamada yapılırsa yapılsın teklif edilen ürünün teknik şartnamede yer alan düzenlemelere uygun olup olmadığı yönünde yapılan değerlendirme neticesinde alınan kararlara ilişkin nihai sorumluluğun da idareye ait olduğu anlaşılmaktadır.

Bu durumda, demonstrasyon yaptırılması ile ilgili olarak; idarece ihale komisyonu üyesi gözetiminde ilgili istekliye demonstrasyon yaptırılması, yapılan iş ve işlemlerin denetime açık bir şekilde raporlanması ve söz konusu rapora uygun olarak ihalenin sonuçlandırılması önem arz etmektedir.

Demonstrasyona dayalı olarak alınan ihale kararlarına ilişkin itirazen şikâyet başvurularında Kurum tarafından; idarece, demonstrasyon ile ilgili yukarıda yer verilen iş ve işlemlerin usulüne uygun biçimde yerine getirilip getirilmediği ve demonstrasyon tutanağında yer verilen tespitlerle, alınan ihale kararı arasında uyuşmazlık bulunup bulunmadığı yönlerinden inceleme yapılmak suretiyle başvurunun sonuçlandırılması gerekmektedir. Zira demonstrasyona ilişkin tutanak içeriğinin uygunluğuna ve dolayısıyla alınan ihale komisyonu kararı sonucunda alımı yapılacak ürünlerin istenen teknik kriterleri sağlayıp sağlamadığına ilişkin usulüne uygun olarak yapılmış demonstrasyon işlemlerinde yetki ve sorumluluk, ihale işlemlerini yürütmekle görevli ihale komisyonuna ait olup, belgeler üzerinden yapılan itirazen şikayet incelemesinde demonstrasyonda yapılan tespitlerin doğruluğunun denetlenmesinin mümkün olmadığı anlaşılmıştır.

Bahse konu ihale komisyonu kararının tebliğ edilmesi üzerine, anılan komisyon kararı ile ihalenin 1’inci kısmında ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli olarak belirlenen Türev İç Dış Tic. San. A.Ş. tarafından 06.02.2020 tarihinde Meditrina Sağ. Ürün. ve Tanı Hiz. Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif edilen ürününün Teknik Şartname’nin 3.4, 3.5, 4.1, 4.4, 4.7, 4.10, 4.13, 4.14, 4.16, 4.17, 4.18’inci maddelerinde yer alan özellikleri karşılamadığı yönündeki iddialarla idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, söz konusu başvuru sonucunda, iddialar yerinde bulunarak Meditrina Sağ. Ürün. ve Tanı Hiz. Tic. Ltd. Şti. ye ait teklifin değerlendirme dışı bırakılması ve ihalenin 1’inci kısmının Türev İç Dış Tic. San. A.Ş. üzerinde bırakılması yönünde düzeltici komisyon kararının alındığı ve bu kararının ihale yetkilisince 17.02.2020 tarihinde onaylandığı görülmüştür.

Türev İç Dış Tic. San. A.Ş. tarafından yapılan şikâyet başvurusu üzerine tanıtım tutanağını imzalayan ihale komisyonu uzman üyesi tarafından, Meditrina Sağ. Ürün. ve Tanı Hiz. Tic. Ltd. Şti.nin sunduğu ürünün şikâyet başvurusuna konu edilen Teknik Şartname maddelerine neden uygun olmadığını içeren bir raporun hazırlandığı görülmüştür.

Söz konusu raporda Teknik Şartname’nin 3.4’üncü maddesinde yer alan özellikleri karşılayıp karşılamadığına ilişkin olarak “Yukarıda Türev İç Dış Tic. San. A.Ş. firmasının yapmış olduğu itiraza istinaden ilgili madde ve Meditrina Sağlık Ürün ve Tanı Hizmetleri Tic. Ltd. Şti firmasının teklif etmiş olduğu ürünler tekrardan incelendiğinde, firmanın teklif etmiş olduğu kitlerin moleküler barkodlama teknolojisini kullanmadığı ve ilgili teknik şartnameye uymadığı tespit edilmiştir.” değerlendirmesinin,

Teknik Şartname’nin 3.5’inci maddesinde yer alan özellikleri karşılayıp karşılamadığına ilişkin olarak “Yukarıda Türev İç Dış Tic. San. A.Ş. firmasının yapmış olduğu itiraza istinaden ilgili madde ve Meditrina Sağlık Ürün ve Tanı Hizmetleri Tic. Ltd. Şti firmasının teklif etmiş olduğu ürünler tekrardan incelendiğinde, firmanın teklif etmiş olduğu kitlerin moleküler barkodlama teknolojisi ile çalışmadığı ve bu sebeple moleküler barkodlama ile varyant saptamaya yönelik olmadığı ve ilgili maddeye uymadığı tespit edilmiştir.” değerlendirmesinin,

Teknik Şartname’nin 4.1 ve 4.4’üncü maddesinde yer alan özellikleri karşılayıp karşılamadığına ilişkin olarak “Yukarıda Türev İç ve Dış Tic. A.Ş. firmasının yapmış olduğu itiraza istinaden ilgili madde ve Meditrina Sağılık Ürün ve Tanı Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. firmasının teklif etmiş olduğu ürünler tekrardan incelendiğinde, FASTQ dosyasının bir buluta yüklenerek hem kişisel verilerin korunması kanununa hem de teknik şartnameye aykırı davrandığı, FASTQ dosyalarının VCF dönüşümlerinin kurum içerisindeki, serverda değil, Bulut üzerinde yapıldığı tespit edilmiştir. Bitirtilen nedenlerden ötürü firma teknik şartnameye uymamaktadır.” değerlendirmesinin,

Teknik Şartname’nin 4.7’nci maddesinde yer alan özellikleri karşılayıp karşılamadığına ilişkin olarak “Yukarıda Türev İç ve Dış Tic. A.Ş. firmasının yapmış olduğu itiraza istinaden ilgili madde ve Meditrina Sağlık Ürün ve Tanı Hizmetleri Tic. Ltd. Şti firmasının teklif etmiş olduğu ürünler tekrardan incelendiğinde, teknik şartnamede talep edilen varyant simülatör araçlarından BLOSUM ve B-SIFT kullanmadığı dolayısıyla firmanın teknik şartnameye uymadığı tespit edilmiştir.” değerlendirmesinin,

Teknik Şartname’nin 4.10’uncu maddesinde yer alan özellikleri karşılayıp karşılamadığına ilişkin olarak “Yukarıda firmasının Türev İç ve Dış Tic. A.Ş. firmasının yapmış olduğu itiraza istinaden ilgili madde ve Meditrina Sağlık Ürün ve Tanı Hizmetleri Tic. Ltd. Şti firmasının teklif etmiş olduğu ürünler tekrardan incelendiğinde, firmanın teklif etmiş olduğu yazılımın teknik şartnamede talep edilen özellikleri karşılamadığı ve teknik şartnameye uymadığı tespit edilmiştir.” değerlendirmesinin,

Teknik Şartname’nin 4.13’üncü maddesinde yer alan özellikleri karşılayıp karşılamadığına ilişkin olarak “Yukarıda Türev İç ve Dış Tic. A.Ş. firmasının yapmış olduğu itiraza istinaden ilgili madde ve Meditrina Sağlık Ürün ve Tanı Hizmetleri Tic. Ltd. Şti firmasının teklif etmiş olduğu ürünler tekrardan incelendiğinde, firmanın ACMG tarafından belirlenen tüm kriterleri karşılamadığı dolayısıyla ilgili teknik şartnameye uymadığı tespit edilmiştir.” değerlendirmesinin,

Teknik Şartname’nin 4.14’üncü maddesinde yer alan özellikleri karşılayıp karşılamadığına ilişkin olarak “Yukarıda Türev İç ve Dış Tic. A.Ş. firmasının yapmış olduğu itiraza istinaden ilgili madde ve Meditrina Sağlık Ürün ve Tanı Hizmetleri Tic. Ltd. Şti firmasının teklif etmiş olduğu ürünler tekrardan incelendiğinde, firmanın teklif etmiş olduğu yazılımın teknik şartnamede talep edilen özellikleri karşılamadığı ve teknik şartnameye uymadığı tespit edilmiştir.” değerlendirmesinin,

Teknik Şartname’nin 4.16’ncı maddesinde yer alan özellikleri karşılayıp karşılamadığına ilişkin olarak “Yukarıda Türev İç ve Dış Tic. A.Ş. firmasının yapmış olduğu itiraza istinaden ilgili madde ve Meditrina Sağlık Ürün ve Tanı Hizmetleri Tic. Ltd. Şti firmasının teklif etmiş olduğu ürünler tekrardan incelendiğinde, firmanın teklif etmiş olduğu yazılımın teknik şartnamede talep edilen özellikleri karşılamadığı ve teknik şartnameye uymadığı tespit edilmiştir.” değerlendirmesinin,

Teknik Şartname’nin 4.17’nci maddesinde yer alan özellikleri karşılayıp karşılamadığına ilişkin olarak “Yukarıda Türev İç ve Dış Tic. A.Ş. firmasının yapmış olduğu itiraza istinaden ilgili madde ve Meditrina Sağlık Ürün ve Tanı Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. firmasının teklif etmiş olduğu ürünler tekrardan incelendiğinde, firmanın teklif etmiş olduğu yazılımın teknik şartnamede talep edilen özellikleri karşılamadığı ve teknik şartnameye uymadığı tespit edilmiştir.” değerlendirmesinin,

Teknik Şartname’nin 4.18’inci maddesinde yer alan özellikleri karşılayıp karşılamadığına ilişkin olarak “Yukarıda Türev İç ve Dış Tic. A.Ş. firmasının yapmış olduğu itiraza istinaden ilgili madde ve Meditrina Sağlık Ürün ve Tanı Hizmetleri Tic. Ltd. Şti firmasının teklif etmiş olduğu ürünler tekrardan incelendiğinde, firmanın teklif etmiş olduğu yazılımın teknik şartnamede talep edilen özellikleri karşılamadığı ve teknik şartnameye uymadığı tespit edilmiştir.” değerlendirmesinin yapıldığı görülmüştür.

Türev İç ve Dış Tic. A.Ş. tarafından yapılan şikayet başvurusuna idarece verilen cevapta da yukarıda aktarılan rapordaki değerlendirmelere yer verildiği görülmüştür.

 Türev İç ve Dış Tic. A.Ş. tarafından yapılan şikâyete başvurusunun incelenmesi sonucunda 14.02.2020 tarihinde ihale komisyonu tarafından düzeltici ihale komisyonu kararı alındığı, söz konusu kararla “Gaziantep Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Birimi için 26.12.2019 tarih ve saat 10:00’da Kamu İhale Kanunu 19.maddesine göre (Açık İhale Usulü) yapılan 2019/609329 İKN’li 24 Ay Süreli 6 kalem kit (Kit karşılığı cihaz temini) alımı ihalesi değerlendirilmiş 28.01.2020 tarihinde Salı günü ihaleye katılan tüm isteklilere kesinleşen ihale kararı EKAP üzerinden tebliğ edilmişti. 1.kalem Yeni Nesil DNA Dizileme Parametreleri Meditrina Sağ. Ürün. ve Tanı Hizm. Tic. Ltd. Şti. firmasının uhdesinde bırakılmıştı.

Ancak 1.kalem Yeni Nesil DNA Dizileme Parametrelerine Türev İç ve Dış Tic.A.Ş.’nin 06.02.2020 tarihinde 3475 sayılı idaremiz kayıtlarına alınan itiraz dilekçesi, yeniden incelenmiş ve haklı görülmüştür.

1.kalem olan “Yeni Nesil DNA Dizileme Parametrelerine” fiyat teklifinde bulunan Türev İç ve Dış Tic. A.Ş. firmasından (KDV hariç ) 17.800.000 puan x 0,3880-TL = 6.906.400,00-TL toplam bedelle alınmasına, keyfiyetin Harcama Yetkilisi Makamının onayına sunulmasına

Oybirliği ile karar verilmiştir.” kararının alındığı ve 17.02.2020 tarihinde ihale yetkilisi tarafından onaylandığı görülmüştür.

Şikayet başvurusu üzerine hazırlanan raporda Meditrina Sağ. Ürün. ve Tanı Hizm. Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif edilen ürünlerin tekrar incelendiğinin ifade edildiği görülmüş olsa da söz konusu ürün incelemesinin nasıl yapıldığının (yeniden bir demonstrasyon yapılarak veya katalog incelemesi yapılarak veya benzeri başka yollarla) yapıldığının anlaşılamadığı görülmüştür.

Netice itibariyle ne Türev İç ve Dış Tic. A.Ş. tarafından yapılan şikâyet başvuru üzerine verilen cevapta ne de düzeltici ihale komisyonu kararında Meditrina Sağ. Ürün. ve Tanı Hizm. Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif edilen ürünün Teknik Şartname’nin şikayete konu maddelere uygun olmadığına ilişkin ikinci yapılan değerlendirmenin hangi değerlendirme aracı (yöntem) ile yapıldığının anlaşılamadığı ve ihale dokümanı düzenlemeleri gereğince teklif edilen ürünlerin istenen özelliklerde olup olmadığının yalnızca demonstrasyon yapılarak değerlendirilmesi gerektiği dikkate alındığında, Meditrina Sağ. Ürün. ve Tanı Hiz. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan ürünün Teknik Şartnme’nin ilgili maddelerini karşılamadığına yönelik idarece yapılan değerlendirmenin uygun olmadığı anlaşılmıştır.

Bu itibarla başvuru sahibinin teklif ettiği ürüne ilişkin, ihale komisyonunca söz konusu isteklinin de katılımıyla tekrar demonstrasyon yapılması, demonstrasyon işlemi sonucunda teklif edilen cihazın Teknik Şartname’yi karşılayıp karşılamadığına yönelik değerlendirmeye yer verilen demonstrasyon sonuç tutanağının en az bir ihale komisyonu üyesinin yanı sıra başvuru sahibi şirketin yetkilileri tarafından da imzalanması, tutanağın başvuru sahibince imzalanmaması halinde bu hususun demonstrasyona katılan komisyon üyeleri tarafından tutanakta belirtilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin 1’inci kısmında Meditrina Sağ. Ürün. ve Tanı Hiz. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan ürüne ilişkin demonstrasyon yapılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın