Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı Ankara / Teklifin Esasını Değiştirecek Nitelikte Olmayan Bir Bilgi Eksikliği

Teklifin Esasını Değiştirecek Nitelikte Olmayan Bir Bilgi Eksikliği

Teklifin Esasını Değiştirecek Nitelikte Olmayan Bir Bilgi Eksikliği

Karar No              : 2020/MK-175

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/23347 İhale Kayıt Numaralı “İlçe Sınırları İçerisinde Yol Yapım İşlerinde Kullanılmak Üzere İş Makinesi Ve 20 Adet Kamyon Kiralanması Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Eyyübiye Belediyesi tarafından yapılan 2020/23347 ihale kayıt numaralı “İlçe Sınırları İçerisinde Yol Yapım İşlerinde Kullanılmak Üzere İş Makinesi ve 20 Adet Kamyon Kiralanması Hizmet Alım” ihalesine ilişkin olarak Lider İnşaat Temizlik Gıda Nakliyat Peyzaj Özel Güvenlik Sistemleri Taah. Otom. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 13.05.2020 tarihli ve 2020/UH.II-886 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Davacı Lider İnşaat Temizlik Gıda Nakliyat Peyzaj Özel Güvenlik Sistemleri Taah. Otom. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 5. İdare Mahkemesinin 06.07.2020 tarihli ve E:2020/922, K:2020/942 sayılı kararında “…Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerine göre; ihale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belge ve eklerinin idarelerce tamamlatılmaması esas olmakla birlikte, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde bu eksikliklerin idarelerce tamamlatılması gerektiği açıktır.

Olayda dava dosyasında yer alan bilgi ve belgeler incelendiğinde, davacı şirkete ait Yeterlilik Bilgileri Tablosunda; şirket ortağı, bu ortağın T.C. Kimlik numarası ve hisse oranının %100 olarak belirtildiği, yöneticilere ait bilgiler kısmında, anılan kişinin şirket müdürü olduğu, Ticaret Sicili Gazetesi/Gazetelerinin Tarih, Sayı ve Sicil Müdürlüğü kısmında da 06.01.2016 tarih ve 8983 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinin bildirildiği, anılan ticaret sicil gazetesinin, hisse devrine ilişkin kısmında, davacı şirket ortaklarından Müslüm As’ın 100 adet hisse ve 300.000,00-TL nakdi sermayenin tüm aktif ve pasifleri, hukuki ve mali yükümlülükleri ile şirket ortağı olacak olan Sabri Karageçili’ye devir ve temlik ettiği, Müslüm As’ın müdür olarak temsil yetkisinin sona erdiği ve Sabri Karageçili’nin aksi karar alınana kadar münferiden temsil ve ilzama yetkili müdür olarak seçildiğinin belirtildiği görülmüştür.

Bu durumda, davaya konu kararda davacı şirket tarafından sunulan Ticaret Sicil Gazetesinin hisse devrine ilişkin kısmında, hisse adet bilgisi yer almasına rağmen devredilen hissenin şirketin % kaçı olduğuna ilişkin bilginin bulunmadığı belirtilmiş ise de bu durumun ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bir bilgi eksikliği olduğu sonucuna varılmakla bu eksikliğin tamamlatılması yoluna gidilmesi gerekirken davacı şirketin teklifinin doğrudan değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik dava konusu Kamu İhale Kurulu kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır…” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

 Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 13.05.2020 tarihli ve 2020/UH.II-886 sayılı kararının ilgili kısmının iptaline,

2- Lider İnşaat Temizlik Gıda Nakliyat Peyzaj Özel Güvenlik Sistemleri Taah. Otom. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ortaklık durumuna yönelik bilgi eksikliğinin idarece tamamlatılması hususunda düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

İdarenin Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması Mevzuata Uygundur

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

Call Now ButtonBize ulaşın