Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / Teknik Şartnamedeki Satış Hasılatlarının Güncel Olmadığı İddiası

Teknik Şartnamedeki Satış Hasılatlarının Güncel Olmadığı İddiası

Teknik Şartnamedeki Satış Hasılatlarının Güncel Olmadığı İddiası

Karar No              : 2021/UH.II-1277

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/718306 İhale Kayıt Numaralı “Akıllı Ücret Toplama Sistemi İşletim” İhalesi

 KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından 22.01.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Akıllı Ücret Toplama Sistemi İşletim” ihalesine ilişkin olarak Karbil Yazılım ve Bilişim Teknolojileri Ticaret Anonim Şirketi’nin 18.01.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 21.01.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 01.02.2021 tarih ve 5208 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 01.02.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur. 07.05.2021 tarihli ve 2021/MK-183 sayılı Kurul kararı gereğince yapılan incelemeye aşağıda yer verilmiştir.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/212-01 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

14) Teknik Şartname’nin 23.4. ve 23.6’ncı maddelerinde verilen satış hasılatlarının güncel olmadığı, güncel satış hasılatlarının sağlıklı bir teklif için paylaşılması gerektiği, pandemi sürecinin uzaması durumunda hesap edilen satış tutarına ulaşılmasının mümkün olmayacağı, bu durumun isteklilerin sağlıklı teklif vermelerini imkansız hale getirdiği,

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

İhale süreci içerisinde başvuru konusu ihaleye ilişkin alınan 03.02.2021  tarih ve 2021/UH.IV-272 sayılı Kamu İhale Kurulu kararı ile “Başvurunun reddine” karar verildiği,

Anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada Ankara 10. İdare Mahkemesi’nin 13.04.2021 tarihli ve E:2021/559, K:2021/646 sayılı kararı üzerine alınan 07.05.2021 tarihli ve 2021/MK-183 sayılı Kurul kararı ile “1- Kamu İhale Kurulunun 03.02.2021 tarihli ve 2021/UH.IV-272 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin iddialarının esasının incelenmesine geçilmesine” karar verildiği anlaşılmıştır.

Söz konusu Kurul kararı üzerine esas incelemesi başvuru sahibinin iddiaları ile sınırlı yapılmıştır.

Başvuru sahibinin 14’üncü iddiasına ilişkin olarak:

Teknik Şartname’nin “Yeterlik Şartları, Teklif ve Teklifle Birlikte Verilecekler” başlıklı 23’üncü maddesinde “… 23.3. Yeterlik kriterleri ile ilgili idari şartlar İdari Şartname’de tarif edilmiştir. Bununla birlikte istekliler “toplu ulaşımda akıllı kart ile elektronik ücret toplama sistemleri” ile ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri teklifleri ile birlikte sunacaktır.

23.4. Mevcut EÜTS’de 2019 yılında yapılan dolumlar sonucunda 796.243.926,60 TL “SATIŞ HASILATI” elde edilmiştir. Buna göre aylık ortalama 66.353.660,55 TL günlük ortalama ise 2.211.788,68 TL tutarında dolum yapılmıştır. 2020 yılının ilk 10 (on) ayında yapılan dolumlar sonucunda ise 443.994.642,30 TL “SATIŞ HASILATI” elde edilmiştir. Buna göre aylık ortalama 44.399.464,23 TL günlük ortalama ise 1.479.982,14 TL tutarında dolum yapılmıştır.

Tablo 6: Yıllara Göre Toplam Satış Hasılatları

2017

2018

2019

2020 (Ocak-Şubat)

2020 (Mart – Nisan – Mayıs)

2020 (Haziran – Ekim)

TOPLAM SATIŞ HASILATI (TL)

647.122.171,56

765.648.756,89

796.243.926,60

143.675.484,35

72.993.817,43

227.325.340,52

ÖNCEKİ YILA/AYLARA GÖRE ARTIŞ ORANI

14,20%

18,32%

4,00%

8,26%

-66,13%

86,86%

AYLIK ORTALAMA SATIŞ HASILATI (TL)

53.926.847,63

63.804.063,07

66.353.660,55

71.837.742,17

24.331.272,48

45.465.068,10

NOT 1: 2019 yılı için aylık, ortalama “SATIŞ HASILATI” yıllık tutarın 1/12’si olarak hesaplanmıştır. Günlük ortalama ise aylık ortalamanın 1/30’u olarak alınmıştır. 2020 yılı için de aylık ve günlük “SATIŞ HASILATI” benzer şekilde hesaplanmıştır.

NOT 2: 12 Mart 2020 tarihinden itibaren “İnternetten Kart Dolum Hizmeti” ve “Otomatik Kart Dolum Hizmeti” bayiliği İDARE tarafından üstlenilmiştir. “İnternetten Kart Dolum Hizmeti” ve “Otomatik Kart Dolum Hizmeti” tutarları toplam “SATIŞ HASILATI” nın Ekim 2020 sonu itibariyle %10,21 (yüzde on virgül yirmi bir) ’unu oluşturmaktadır.

NOT 3: 29 Nisan 2019 tarihinden itibaren halk taşıt uygulaması hizmete sunulmuş ve bu uygulamaya göre sabah 05.00 – 07.00 arasında, akşam 19.00 – 20.00 arasında yüzde elli indirim uygulanmaya başlanmıştır.

NOT 4: Yıllara Göre Toplam Satış Hasılatları tablosundaki 2020 Ocak – Şubat sütununda yer alan değerler Covid-19 pandemi sürecine ilişkin tedbirlerin (sokağa çıkma yasaklarının ilan edilmesi, okullarda eğitime ara verilmesi, uzaktan ya da kısmi çalışma uygulamasına geçilmesi vb.) henüz devreye alınmadığı dönemi göstermektedir.

NOT 5: Yıllara Göre Toplam Satış Hasılatları tablosundaki 2020 Mart – Nisan – Mayıs sütununda yer alan değerler Covid-19 pandemi sürecine ilişkin tedbirlerin (sokağa çıkma yasaklarının ilan edilmesi, okullarda eğitime ara verilmesi, uzaktan ya da kısmi çalışma uygulamasına geçilmesi vb.) uygulamaya alındığı dönemi göstermektedir.

NOT 6: Yıllara Göre Toplam Satış Hasılatları tablosundaki 2020 Haziran – Ekim sütununda yer alan değerler ise Covid-19 pandemi süreci ile ilgili olarak normalleşmenin (yeni normal) başladığı dönemi göstermektedir.

NOT 7: Resmi ve dini bayramlarda toplu ulaşım ücretsiz olarak yapılabilmekte veya özel indirimler uygulanabilmektedir.

NOT 8: Dolum yapılmadan sistemde kullanılan EMV temassız kart, ortak kamu kartı vb. ödeme araç veya kanalları üzerinden İDARE ’nin elde ettiği gelir “SATIŞ HASILATI”na dâhil edilecektir.

23.5. Mevcut EÜTS’de İzmirim Kart ve Bilet 35 satış adetleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 7: İzmirim Kart ve Bilet 35 Satış Adetleri

İZMİRİM KART/BİLET 3S SATIŞ ADETLERİ

2017

2018

2019

2020 (Ocak – Ekim)

İZMİRİM KART

1.301.283

1.184.522

1.039.484

484.585

BİLET 35

1.193.528

1.035.070

800.015

326.349

23.6. YÜKLENİCİ hak edişi, kontörlü ulaşım kartları (İşçi, Memur, Çocuk İzmirim Kart vb.) hariç, indirimli kartlar dâhil, ücretli tarifede çalışan İzmirim Kart’lar ve Bilet 35Ter ile yapılan “SATIŞHASILATI” tutan üzerinden düzenlenecektir. Kişiselleştirilmiş Personel Ulaşım Kart’larına yapılan biniş sayısı bazlı (kontör) dolum ve binişler için herhangi bir ücret ödenmeyecektir. Dolum, hasılat ve komisyon raporlan buna göre düzenlenecektir. Tekliflerde bu durum göz önünde bulundurulmalıdır.

23.7. Sözleşme tutan hesaplanırken İDARE ’nin işletim hizmeti süresi boyunca “SATIŞ HASILATI” gelir beklentisi 2.750.000.000,00 TL (iki milyar yedi yüz elli milyon Türk Lirası) olarak belirlenmiştir.

23.8. İstekliler tekliflerinde işletim hizmeti bedelini “SATIŞ HASILATI” üzerinden belirtilen miktarın yüzde oranı (%) olarak vereceklerdir. Değerlendirme bu oran üzerinden yapılacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

Teknik Şartname’nin 23’üncü maddesinde 2019 yılında yapılan dolumlar sonucunda 796.243.926,60 TL satış hasılatı elde edildiği, bu tutara göre aylık ortalama 66.353.660,55 TL, günlük ortalama ise 2.211.788,68 TL tutarında dolum yapıldığı, 2020 yılının ilk 10 (on) ayında yapılan dolumlar sonucunda ise 443.994.642,30 TL satış hasılatı elde edildiği, bu tutara göre de aylık ortalama 44.399.464,23 TL, günlük ortalama ise 1.479.982,14 TL tutarında dolum yapıldığının belirtildiği görülmüştür.

          Teknik Şartname’de mevcut Elektronik Ücret Toplama Sistemi’ne ilişkin satış hasılat tutarlarına yer verildiği, idare tarafından şikayet başvurusuna verilen cevap yazısında Teknik Şartname’nin 23’üncü maddesinde belirtilen satış hasılatlarının şartnamenin hazırlandığı tarih itibari ile güncel olduğunun belirtildiği ve isteklilerin sağlıklı bir teklif hazırlamalarının önünde bir engel olmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

   Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

İdarenin Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması Mevzuata Uygundur

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

Call Now ButtonBize ulaşın