xxxx
Home / İhale Danışmanı / Birim Fiyat İle Sözleşmeye Bağlanan İşlerde İş Artışı Ve İş Azalışının Olabileceği Ve Bu Minvalde İdare Tarafından Yükleniciye Ödemenin Yenilen Öğün Üzerinden Ödeme Yapılmasında Mevzuat Açısından Bir Aykırılık Bulunmadığı

Birim Fiyat İle Sözleşmeye Bağlanan İşlerde İş Artışı Ve İş Azalışının Olabileceği Ve Bu Minvalde İdare Tarafından Yükleniciye Ödemenin Yenilen Öğün Üzerinden Ödeme Yapılmasında Mevzuat Açısından Bir Aykırılık Bulunmadığı

Birim Fiyat İle Sözleşmeye Bağlanan İşlerde İş Artışı Ve İş Azalışının Olabileceği Ve Bu Minvalde İdare Tarafından Yükleniciye Ödemenin Yenilen Öğün Üzerinden Ödeme Yapılmasında Mevzuat Açısından Bir Aykırılık Bulunmadığı

Karar No              : 2021/UH.I-1329

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/209140 İhale Kayıt Numaralı “Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonraki Hizmetler” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 31.05.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonraki Hizmetler” ihalesine ilişkin olarak Savan Grup Gıda A.Ş.nin 25.05.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 28.05.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 07.06.2021 tarih ve 26536 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.06.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1010 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) Teknik Şartname’de yer alan “İdare tarafından izinli ve raporlu personel ile sayıları çıkarıldıktan sonra çalışacak mevcut personel ve işçi sayıları bilgi vermek amaçlı yemek firmasına verilecektir. Çalışanlara personel devam kontrol sistemi ile yemek dağıtımı yapılacağından çekilen kart sayısı kadar yüklenici firmaya ödeme yapılacaktır.” düzenlemesine göre yemek sayılarının bilgi amaçlı idare tarafından belirleneceği ve yüklenici firmanın bu duruma göre işi ifa edeceğinin anlaşıldığı, hem sayıların idare tarafından belirlenmesi hem de yüklenicinin bu durumda sadece istenileni yerine getirmesi sebebiyle idare tarafından sadece yenilen yemek kadar ödeme yapılmasının uygun olmadığı, yüklenicinin idare tarafından bir gün öncesinde hazırlanan rasyona göre üretim yapacağı, sayıların fazla verilmesi ya da yemek yemeyen hasta, refakatçi ve personel nedeniyle fazladan üretilen yemeğin sorumluluğunun idarede olması gerektiği,

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeler Kanunu’nun “Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi” başlıklı 24’üncü maddesinde “Mal ve hizmet alımlarıyla yapım sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan iş;

a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması,

b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,

Şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin % 10’una, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımlarıyla yapım işleri sözleşmelerinde ise % 20 ‘sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir. 

Sözleşme bedelinin % 80’inden daha düşük bedelle tamamlanacağı anlaşılan işlerde, yüklenici işi bitirmek zorundadır. Bu durumda yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderleri ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 80’i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5’i geçici kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden ödenir.” hükmü,

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: MALZEME DAHİL YEMEK PİŞİRME, DAĞITIM VE SONRAKİ HİZMETLER

b) Miktarı ve türü:

1 KISIM- MALZEME DAHİL YEMEK PİŞİRME, DAĞITIM VE SONRAKİ HİZMETLER

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: Antalya İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı sağlık tesisleri ve bu tesislere bağlı ek hizmet binaları…” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Teklif ve sözleşme türü” başlıklı 19’uncu maddesinde “19.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.” düzenlemesi,

Teknik Şartname’nin “İşin Niteliği ve Miktarı” başlıklı 1’nci maddesinde “Çalışanlara PDKS (Personel Devam Kontrol Sistemi) sistemi ile yemek dağıtımı yapılacağından çekilen kart (yenilen öğün) sayısı kadar yüklenici firmaya ödeme yapılacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

İddia konusu Teknik Şartname düzenlemesinden yükleniciye ödemenin yenilen öğün sayısı üzerinden yapılacağı anlaşılmıştır.

İhale konusu işin malzeme dahil yemek pişirme, dağıtım ve sonraki hizmetler olduğu, şikâyete konu ihalenin sonucunda ihale üzerinde bırakılacak olan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacağı, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 24’üncü maddesi gereğince birim fiyat sözleşmelerde süre hariç ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde %20 iş artışı yapılabileceği, ayrıca sözleşme bedelinin %80’inden daha düşük bedelle işin tamamlanacağının anlaşılması durumunda yükleniciye kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 80’i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5’i geçici kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden ödeneceğinin anlaşıldığı, dolayısıyla birim fiyat ile sözleşmeye bağlanan işlerde iş artışı ve iş azalışının olabileceği ve bu minvalde idare tarafından yükleniciye ödemenin yenilen öğün üzerinden ödeme yapılmasında mevzuat açısından bir aykırılık bulunmadığı görüldüğünden başvuru sahibinin iddiasını yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Check Also

İhaleye Konu Malzemelerin Tek Bir Markayı İşaret Ettiği İddiası

İhaleye Konu Malzemelerin Tek Bir Markayı İşaret Ettiği İddiası

Karar No              : 2022/UM.II-990 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2016/224348 İhale Kayıt Numaralı “Aydınlatma Malzemesi Alımı” İhalesi …

Call Now ButtonBize ulaşın