Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / Tutanaklarının Gerçekliğinin İlgili Meslek Mensubu İle İlgili Mükelleften Temin Edilecek Belgeler İle Bir Değerlendirme Yapılarak Karar Verilmesi Gerektiği

Tutanaklarının Gerçekliğinin İlgili Meslek Mensubu İle İlgili Mükelleften Temin Edilecek Belgeler İle Bir Değerlendirme Yapılarak Karar Verilmesi Gerektiği

 

Tutanaklarının Gerçekliğinin İlgili Meslek Mensubu İle İlgili Mükelleften Temin Edilecek Belgeler İle Bir Değerlendirme Yapılarak Karar Verilmesi Gerektiği

Karar No              : 2020/Mk-263

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/370771 İhale Kayıt Numaralı “”(Kahta-Narince)Ayr-Damlacık Ayril Yolu Km:0+000-13+700 Arası Kesiminin Yapım İşi”” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

ARAR:

arayolları 8.Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2019/370771 ihale kayıt numaralı “(Kahta-Narince) Ayr-Damlacık Ayril Yolu Km:0+000-13+700 Arası Kesiminin Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Evrensel Yol İnş. A.Ş. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 11.03.2020 tarihli ve 2020/UY.II-515 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Davacı Evrensel Yol A.Ş. tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 9. İdare Mahkemesinin 28.09.2020 tarihli E:2020/1152, K: 2020/1645 sayılı kararında “…Davacının (d) kısmında belirtilen “d) Açıklama kapsamında sunulan fiyat tekliflerine dayanak teşkil eden tespit tutanaklarının karşılaştırılması gerektiği, fiyat teklifi ya da proforma fatura alınan firmaların teklif verdikleri alanlarda faaliyet alanlarının bulunmadığı,” iddiasına ilişkin olarak ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde, Davacının “açıklamada kullanılan makinaların özelliklerinin analizlerde istenen makine özelliklerinden farklı olduğu, fiyat teklifi alınan makinaların özelliklerinin analizlerde istenen makina özelliklerinden farklı olduğu,” iddiasına ilişkin olarak davalı idarenin değerlendirmesinde

5 )-ç başlığı altında yapılan değerlendirmede “Ekskavatör ve dragline tipi makinalar 100 HP (1yd3)” ve “Ekskavatör ve dragline tipi makinalar 210 HP (21/2yd3)” analiz girdilerine ilişkin olarak HP Hakan Makina İns. Taah. San. ve Tic. Ltd. Sti. tarafından düzenlenmiş 16.09.2019 tarihli fiyat teklifinin sunulduğu, fiyat teklifinde söz konusu girdilere ayrı ayrı birim fiyat üzerinden teklif verildiği, meslek mensubu tarafından anılan Tebliğ’de belirtilen ibarenin yazılarak iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenip imzalandığı,” ifadelerine yer verildiği, 5-(d) başlığı altında yapılan değerlendirmede “Ekskavatör ve dragline tipi makinalar 100 HP (1yd3)” ve “Ekskavatör ve dragline tipi makinalar 210 HP (21/2yd3)” analiz girdisine ilişkin olarak HP Hakan Makina İns. San. ve Tic. Ltd. Sti.nden alınmış 16.09.2019 tarihli fiyat teklifinin sunulduğu, fiyat teklifinde söz konusu girdilere ayrı ayrı birim fiyat üzerinden teklif verildiği, meslek mensubu tarafından anılan Tebliğ’de belirtilen ibarenin yazılarak iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenip imzalandığı, fiyat teklifine dayanak teşkil eden 16.09.2019 tarihli ve 1 sayılı EK-O.6 satış tutarı tespit tutanağı incelendiğinde, bahse konu tutanağın ihale tarihi itibarıyla bir önceki geçici beyanname dönemi verilerine göre hazırlandığı, anılan fiyat teklifi ve fiyat teklifine dayanak teşkil eden adı geçen tutanağın birbiriyle uyumlu olduğu, fiyat veren firmanın ünvanından fiyat teklifinin teklife konu alanda faaliyet gösterenden alındığının anlasıldığı,” değerlendirmesi yapıldığının görüldüğü bu yönden yapılan incelemede; Olayda, davacı tarafından Mahkememize sunulan ek beyan dilekçesinde “Ihale üzerinde bırakılan istekli EGECAN A.Ş  tarafından, ekskavatör ve dragline tipi makinalar 100 HP (lyd3) ile Ekskavatör ve dragline tipi makinalar 210 HP (21/2yd3) analiz girdilerine ilişkin olarak HP Hakan Makina Ins. Taah. San. ve Tic. Ltd. Sti. tarafından düzenlenmiş 16.09.2019 tarihli fiyat teklifini sunulduğu, ancak, fiyat teklifinde yer verilen makinaların teknik özelliği ile analizlerde yer verilen makinaların teknik özelliği birbiriyle uyuşmadığı, HP Hakan Makina Ins. Taah. San. ve Tic. Ltd. Sti. tarafından düzenlenmiş 16.09.2019 tarihli fiyat teklifi ve satış tutarı tespit tutanağı içeriğinin gerçegi yansıtmadığı, EGECAN A.Ş.nin aldığı fiyat teklifinin analizle uyumlu olması için iş makinalarının HP değerini gerçek HP değerinden farklı gösterilmesinin sağlandığı, bu konuda makine mühendisi bir bilirkişiden alınan 28.08.2020 tarihli uzman görüsünde (EK-4 Adli Yargı Bilirkisi listesinde kayıtlı makina mühendisi bilirkişi Ali Osman Çetiner’den alınmıs 28.08.2020 tarihli uzman görüsü); gerek imalatçı gerekse ithalatçı firmalar nezdinde yaptığı araştırmalar neticesinde, ekskavatör ve dragline tipi 100 HP ile 210 HP is makinası bulunmadığı, fiyat teklifinde yer alan HP değerlerinin gerçeği yansıtmadığı açıkca rapor edildigi, …ayrıca, teklife konu iş makinalarının haricen elde ettiğimiz ruhsatlarına göre, 100 HP olarak gösterilen makine gerçekte 213 HP, 210 HP olarak gösterilen makina ise gerçekte 260 HP’dir(EK-5 Fiyat teklifine konu is makinalarının ruhsatları)” iddialarına yer verildiği görülmektedir. Bu durumda; davacı tarafından HP Hakan Makina Ins. Taah. San. ve Tic. Ltd. Sti. tarafından sunulan teklife konu iş makinalarının HP değerinin davacı tarafından anılan iş makinalarına ait olduğu ileri sürülen ruhsatta yer alan HP değeri ile uyumlu olmadığı görüldüğünden davalı idarece fiyat teklifine konu iş makinesinin teklifi veren firmanın envanterinde bulunduğuna dair belgenin, is makinesine ait ruhsatın, söz konusu is makinesinin alış faturasının ilgili meslek mensubundan temin edilerek verilen fiyat teklifinin uygunluğuna dair ilgili ihale komisyonunca gereken araştırmanın yapılıp yapılmadığı hususunda bir değerlendirme yapılarak karar verilmesi gerektiği anlaşıldığından eksik inceleme yapılarak tesis edilen dava konusu Kurul kararının bu kısmında hukuka uyarlık görülmemistir…Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde,… “Yuvarlak Yapı Odunu 2. Sınıf Çam” ve “Çam Kerestesi 2. Sınıf” analiz girdilerine ilişkin olarak Kurul kararında “Yılmaz Kerestecilik ve Nakliye şirketinden alınmış 20.09.2019 tarihli fiyat teklifinin sunulduğu, fiyat teklifinde söz konusu girdilere ayrı ayrı birim fiyat üzerinden teklif verildiği, meslek mensubu tarafından anılan Tebliğ’de belirtilen ibarenin yazıldığı, TÜRMOB kaşesi ve imzanın bulunduğu, fiyat teklifine dayanak teşkil eden 20.09.2019 tarihli ve 01 sayılı EK-O.6 satış tutarı tespit tutanağı incelendiğinde, bahse konu tutanağın ihale tarihi itibarıyla son geçici beyanname dönemi verilerine göre hazırlandığı anılan fiyat teklifi ve fiyat teklifine dayanak teşkil eden adı geçen tutanağın birbiriyle uyumlu olduğu, fiyat veren firmanın ünvanından fiyat teklifinin teklife konu alanda faaliyet gösterenden alındığı anlaşılmıstır.” değerlendirmesinin yapıldığı anlaşılmaktadır.

Davacı tarafından Mahkememize sunulan ek beyan dilekçesi ile “Çam Kerestesi (2. sınıf)’ye ilişkin olarak, aşırı düşük teklif sorgulamasına yönelik açıklaması kabul edilerek teklifi geçerli sayılan Solmaz Taahhüt Insaat Anonim Sirketi’nce Yılmaz BAKIR’dan (Yılmaz Kerestecilik ve Nakliye) alınan 10.09.2019 tarihli ve teklif fiyatı 400,00 TL/m3 olan fiyat teklifinin dayanağını oluşturan ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Fırat BULUT tarafından düzenlenip imzalanan 10.09.2019 tarihli ve 02 sayılı EK-O.6 Satış Tutarı Tespit Tutanağı’nda(EK-8); Çam Kerestesi (2. Sınıf)’nin 2019 yılı 2. dönemi (geçici vergi beyanname dönemi) için yevmiye defteri kayıt adedinin 14 (ondört), 2019 yılı 2. Döneminde satışı yapılan toplam tutarının 233.965,25 TL, toplam miktarının 474,22 m3, ağırlıklı ortalama birim satış tutarının ise 472,28 TL/m3 olarak belirlenmis olduğu halde, davaya konu ihaleye ilişkin, aşırı düşük teklif sorgulamasına yönelik açıklamaları kabul edilerek teklifi ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenen Tamyapı Otomotiv Ins. Taah. Mad. San. ve Tic Anonim Şirketi – Seza Insaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İs Ortaklığı tarafından, açıklama istenilen analiz girdileri arasında bulunan aynı Çam Kerestesi (2. sınıf)’ne ilişkin olarak, aynı Yılmaz BAKIR’dan (Yılmaz Kerestecilik ve Nakliye) alınan 20.09.2019 tarihli ve teklif fiyatı 800,00 TL/m3 olan fiyat teklifinin dayanağını oluşturan ve aynı Serbest Muhasebeci Mali Müsavir Fırat BULUT tarafından düzenlenip imzalanan 20.09.2019 tarihli ve 01 sayılı EK-O.6 Satış Tutarı Tespit Tutanağı’nda(EK-9); aynı Çam Kerestesi (2. Sınıf)’nin 2019 yılı 2. dönemi (geçici vergi beyanname dönemi) için yevmiye defteri kayıt adedinin 3 (üç), 2019 yılı 2. döneminde satışı yapılan toplam tutarının 64.515,50 TL, toplam miktarının 87 m3, ağırlıklı ortalama birim satış tutarının ise 741,557 TL/m3 olarak belirlenmiş olması nedeniyle, gerek 10.09.2019 tarihli ve 02 sayılı ve gerekse 20.01.2019 tarihli ve 01 sayılı Ek-0.6 Satış tutarı Tespit Tutanaklarının gerçeğe aykırı düzenlendiğinin açık olduğu” ileri sürüldügü görülmektedir. Bu durumda, aşırı düşük teklif sorgulamasına yönelik açıklaması kabul edilerek teklifi geçerli sayılan Solmaz Taahhüt Inşaat Anonim Şirketi ile teklifi ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenen Tamyapı Otomotiv Ins. Taah. Mad. San. ve Tic Anonim Sirketi-Seza Insaat Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi Is Ortaklıgı tarafından, açıklama istenilen analiz girdileri arasında yer alan Çam Kerestesi (2. sınıf) için; Yılmaz BAKIR’dan (Yılmaz Kerestecilik ve Nakliye) alınmış fiyat tekliflerinin dayanaklarını oluşturan ve aynı meslek mensubu olan Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Fırat BULUT tarafından 2019 yılı 2. Geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenen 10.09.2019 tarihli ve 02 sayılı ve 20.01.2019 tarihli ve 01 sayılı Ek-0.6 Satış Tutarı Tespit Tutanakların da aynı Çam Kerestesi (2. sınıf) için farklı miktar, tutar, hesaplama ve bilgilere yer verilmek suretiyle düzenlenen söz konusu Ek-0.6 Satış Tutarı Tespit Tutanakları’ndaki farklılığının araştırılması gerektiği, söz konusu tutanaklarının gerçekliğinin ilgili meslek mensubu ile ilgili mükelleften temin edilecek belgeler ile bir değerlendirme yapılarak karar verilmesi gerektiği anlaşıldığından eksik incelemeye dayalı olarak tesis edilen dava konusu Kurul kararının bu kısmında hukuka uyarlık görülmemiştir…Solmaz Taah. A.Ş. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde, idarece açıklama kapsamında sunulan fiyat tekliflerine dayanak teşkil eden satış tutarı tespit tutanaklarının 08.10.2019 tarihli yazı ile anılan istekliden talep edildiği anlaşılmıştır.

Bu çerçevede yapılan incelemede;

Anılan istekli tarafından “Yuvarlak Yapı Odunu 2. Sınıf Çam” analiz girdisine ilişkin olarak Kurul kararında “Yılmaz Kerestecilik ve Nakliye şirketinden alınmış 10.09.2019 tarihli fiyat teklifinin sunulduğu, meslek mensubu tarafından anılan Tebliğ’de belirtilen ibarenin yazılarak iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenip imzalandığı, fiyat teklifine dayanak teşkil eden 10.09.2019 tarihli ve 01 sayılı EK-O.6 satış tutarı tespit tutanağı incelendiğinde, bahse konu tutanağın ihale tarihi itibarıyla bir önceki geçici beyanname dönemi verilerine göre hazırlandığı, anılan fiyat teklifi ve fiyat teklifine dayanak teşkil eden adı geçen tutanağın birbiriyle uyumlu olduğu,  fiyat veren firmanın ünvanından fiyat teklifinin teklife konu alanda faaliyet gösterenden alındığının anlaşıldığı,” değerlendirmesinin yapıldığı anlaşılmaktadır.

Davacı tarafından Mahkememize sunulan ek beyan dilekçesi ile “Çam Kerestesi (2. sınıf)’ye ilişkin olarak, aşırı düşük teklif sorgulamasına yönelik açıklaması kabul edilerek teklifi geçerli sayılan Solmaz Taahhüt Insaat Anonim Sirketi’nce Yılmaz BAKIR’dan (Yılmaz Kerestecilik ve Nakliye) alınan 10.09.2019 tarihli ve teklif fiyatı 400,00 TL/m3 olan fiyat teklifinin dayanağını oluşturan ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Fırat BULUT tarafından düzenlenip imzalanan 10.09.2019 tarihli ve 02 sayılı EK-O.6 Satış Tutarı Tespit Tutanağı’nda(EK-8); Çam Kerestesi (2. Sınıf)’nin 2019 yılı 2. dönemi (geçici vergi beyanname dönemi) için yevmiye defteri kayıt adedinin 14 (ondört), 2019 yılı 2. Döneminde satışı yapılan toplam tutarının 233.965,25 TL, toplam miktarının 474,22 m3, ağırlıklı ortalama birim satış tutarının ise 472,28 TL/m3 olarak belirlenmis olduğu halde, davaya konu ihaleye ilişkin, aşırı düşük teklif sorgulamasına yönelik açıklamaları kabul edilerek teklifi ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenen Tamyapı Otomotiv Ins. Taah. Mad. San. ve Tic Anonim Şirketi – Seza Insaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İs Ortaklığı tarafından, açıklama istenilen analiz girdileri arasında bulunan aynı Çam Kerestesi (2. sınıf)’ne ilişkin olarak, aynı Yılmaz BAKIR’dan (Yılmaz Kerestecilik ve Nakliye) alınan 20.09.2019 tarihli ve teklif fiyatı 800,00 TL/m3 olan fiyat teklifinin dayanağını oluşturan ve aynı Serbest Muhasebeci Mali Müsavir Fırat BULUT tarafından düzenlenip imzalanan 20.09.2019 tarihli ve 01 sayılı EK-O.6 Satış Tutarı Tespit Tutanagı’nda(EK-9); aynı Çam Kerestesi (2. Sınıf)’nin 2019 yılı 2. dönemi (geçici vergi beyanname dönemi) için yevmiye defteri kayıt adedinin 3 (üç), 2019 yılı 2. döneminde satışı yapılan toplam tutarının 64.515,50 TL, toplam miktarının 87 m3, ağırlıklı ortalama birim satış tutarının ise 741,557 TL/m3 olarak belirlenmiş olması nedeniyle, gerek 10.09.2019 tarihli ve 02 sayılı ve gerekse 20.01.2019 tarihli ve 01 sayılı Ek-0.6 Satış tutarı Tespit Tutanaklarının gerçeğe aykırı düzenlendiğinin açık olduğu” ileri sürüldügü görülmektedir. Bu durumda, aşırı düşük teklif sorgulamasına yönelik açıklaması kabul edilerek teklifi geçerli sayılan Solmaz Taahhüt Inşaat Anonim Şirketi ile teklifi ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenen Tamyapı Otomotiv Ins. Taah. Mad. San. ve Tic Anonim Sirketi-Seza Insaat Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi İs Ortaklığı tarafından, açıklama istenilen analiz girdileri arasında yer alan Çam Kerestesi (2. sınıf) için; Yılmaz BAKIR’dan (Yılmaz Kerestecilik ve Nakliye) alınmış fiyat tekliflerinin dayanaklarını oluşturan ve aynı meslek mensubu olan Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Fırat BULUT tarafından 2019 yılı 2. Geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenen 10.09.2019 tarihli ve 02 sayılı ve 20.01.2019 tarihli ve 01 sayılı Ek-0.6 Satış Tutarı Tespit Tutanakların da aynı Çam Kerestesi (2. sınıf) için farklı miktar, tutar, hesaplama ve bilgilere yer verilmek suretiyle düzenlenen söz konusu Ek-0.6 Satış Tutarı Tespit Tutanakları’ndaki farklılığının araştırılması gerektiği, söz konusu tutanaklarının gerçekliğinin ilgili meslek mensubu ile ilgili mükelleften temin edilecek belgeler ile bir değerlendirme yapılarak karar verilmesi gerektiği anlaşıldığından eksik incelemeye dayalı olarak tesis edilen dava konusu Kurul kararının bu kısmında hukuka uyarlık görülmemiştir…” gerekçesiyle dava konusu işlemin 5’inci iddiasının (d) kısmının kısmen iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 11.03.2020 tarihli ve 2020/UY.II-515 sayılı kararının 5’inci iddianın (d) bölümüyle ilgili kısmının kısmen iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, ihale üzerinde bırakılan isteklinin “Ekskavatör ve dragline tipi makinalar 100 HP (1yd3)” ve “Ekskavatör ve dragline tipi makinalar 210 HP (21/2yd3)” analiz girdileri ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ve Solmaz Taah. İnş. A.Ş.nin “Yuvarlak Yapı Odunu 2. Sınıf Çam” ve “Çam Kerestesi 2. Sınıf” analiz girdilerine ilişkin olarak sunulan aşırı düşük teklif açıklamaları yönünden esasın yeniden incelenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

 

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

İdarenin Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması Mevzuata Uygundur

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

Call Now ButtonBize ulaşın