Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı Ankara / İlkelere Uygun Olarak İhale İşlemlerinin Yerine Getirilmemesi Durumunda Kanunla İdareye Tanınan İhaleyi İptal Yetkisinin Kullanılması Gerektiği

İlkelere Uygun Olarak İhale İşlemlerinin Yerine Getirilmemesi Durumunda Kanunla İdareye Tanınan İhaleyi İptal Yetkisinin Kullanılması Gerektiği

İlkelere Uygun Olarak İhale İşlemlerinin Yerine Getirilmemesi Durumunda Kanunla İdareye Tanınan İhaleyi İptal Yetkisinin Kullanılması Gerektiği

Karar No              : 2020/MK-258

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/198033 İhale Kayıt Numaralı “İstanbul Mezarlıklarının Parselasyonu, Rehabilitasyonu,Lahit Ve Mezar Üst Yapısı Yapım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mezarlıklar Daire Başkanlığı Mezarlıklar Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan 2020/198033 ihale kayıt numaralı “İstanbul Mezarlıklarının Parselasyonu, Rehabilitasyonu, Lahit ve Mezar Üst Yapısı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Trans-Of Ulusal Nakliyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 08.07.2020 tarihli ve 2020/UY.I-1173 sayılı karar ile “İhalenin iptali kararının iptaline” karar verilmiştir.

Davacı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 5. İdare Mahkemesinin 15.10.2020 tarihli E:2020/1438, K:2020/1442 sayılı kararında “Uyuşmazlıkta, davacı idare tarafından ihalenin iptal edilmesine yönelik işlemin, Covid-19 salgınının genelde ekonomiye, özelde ise davacı idare bütçesine olan etkisi neticesinde idarenin finansal dengesinin temini ile kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılmasından bahisle tesis edildiği; söz konusu salgının küresel boyutu ve ekonomiye olan etkileri göz önünde bulundurulduğunda gerek merkezi idarenin gerekse mahalli idarelerin salgınla mücadele kapsamında öngörülemeyen gider kalemlerinin doğduğunun ve bu kapsamda hukuki, idari ve mali tedbirlerin alındığının herkesçe malum olduğu; bu sebeple davacı idarenin de 2020 yılı bütçesinde birtakım kısıntılara gitmesinin, bu çerçevede, aciliyeti bulunmadığı davacı idarece de ifade edilen dava konusu ihalenin iptal edilmesinin makûl ve meşru sebeplere dayandığı; 4734 sayılı Kanun uyarınca ihaleyi yapan idarenin, anılan Kanun’un 5. maddesinde belirtilen ilkeleri gözetmek zorunda olduğu, söz konusu ilkelere uygun olarak ihale işlemlerinin yerine getirilmemesi durumunda kanunla idareye tanınan ihaleyi iptal yetkisinin kullanılması gerektiği, idarelerin kamu kaynağının verimli ve ekonomik şekilde kullanılmasını sağlamakla yükümlü oldukları, öte yandan anılan salgın sebebiyle alınan mali tedbirlerin hukuken geçerli kabul edilebilecek somut bir gerekçe olarak ortaya konulduğu, dolayısıyla ihalenin iptali işlemine karşı yapılan itirazen şikâyet başvurusunun kabulüne ve ihalenin iptali kararının iptaline yönelik dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 08.07.2020 tarihli ve 2020/UY.I-1173 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın