Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / YAPIM İŞİ İHALELERİNDE SINIR DEĞERİN BELİRLENMESİ VE AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

YAPIM İŞİ İHALELERİNDE SINIR DEĞERİN BELİRLENMESİ VE AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 38. Maddesinde ihale komisyonuna yapılan teklifleri değerlendirmesinin ardından, diğer teklifler veya idarenin belirlediği yaklaşık maliyete göz önünde bulundurularak teklif fiyatı aşırı düşük olanların belirlenmesi ve teklif sahiplerine ulaşılarak teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenlerle alakalı ayrıntılı açıklamayı yazılı olarak istemesi gerektiği düzenlenmiştir.

Buna göre İhale komisyonu;

  1. a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,
  2. b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,
  3. c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü, gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir.

Kamu İhale Kurumu tarafından aşırı düşük teklif sorgulamasına dair verilen kararlarda, karmaşık Kamu İhale Mevzuatının konuya dair hükümleri istisnasız uygulanmaktadır. Bu durum çoğu firma açısından ihale dışı kalma tehlikesi ile karşı karşıya kalınması anlamını taşımaktadır. Teklifleri Aşırı düşük bulunan firmaların birçoğu İhale mevzuatı çerçevesinde açıklama yapamamakta, Kamu İhale Kurumu`nun önüne giden pek çok Aşırı Düşük Teklif Savunması da Kurum tarafından yetersiz bulunarak isteklilerin teklifi değerlendirme dışı bırakılmaktadır.

Kurum, ihale konusu işin türü, niteliği ve yaklaşık maliyeti ile ihale edilme usulüne göre aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değerler ve sorgulama kriterleri belirlemeye, ihalenin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılabilmesine, ayrıca yaklaşık maliyeti 8 inci maddede öngörülen eşik değerlerin yarısına kadar olan hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde sınır değerin altında olan tekliflerin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin reddedilmesine ilişkin düzenlemeler yapmaya yetkilidir. İhale komisyonu bu maddenin uygulanmasında Kurum tarafından yapılan düzenlemeleri esas alır.

Bu madde ışığında Kamu İhale Kurumu da, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45. maddesinde “Yapım İşleri İhalelerinde” sınır değerin nasıl hesaplanacağını ve bu değere göre ortaya çıkan aşırı düşük  teklifler konusunda idarenin sahip olduğu seçenekleri düzenlemiştir. Buna göre, ihale ilanında ve dokümanında düzenlenmesi koşuluyla, idareler sınır değerin altında olan tekliflerin değerlendirilmesi amacıyla şu opsiyonları kullanabilirler:

  1. a) Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Talep Etme: İhale ilanında, idari ve teknik şartnamelerde isteklilerin teklifleri belirlenen sınır değerin altında kalan isteklilerden açıklama isteneceğinin önceden belirtilmiş olduğu yapım işi ihalelerinde, sınır değerin altında olan teklifler ihale komisyonunca aşırı düşük teklif olarak tespit edilir ve bu isteklilerden Tebliğ’in 45.1.2- 45.2 maddelerinde belirtilen esaslara göre açıklama talep edilir. Bu halde idare, (i) imalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması; (ii) seçilen teknik çözümler ve yapım işinin yerine getirilmesinde kullanılacak avantajlı koşullar; (iii) teklif edilen yapım işinin özgünlüğü, gibi konularda isteklilerce hazırlanacak yazılı izahatlar da göz önünde bulundurularak aşırı düşük teklifler değerlendirir ve ihale nihayetlendirilir.
  2. b) Açıklamaya Gerek Görülmeden İhale Sürecinin Sonuçlandırılması: İhale ilanında, idari ve teknik şartnamelerde ihalenin, aşırı düşük teklif açıklaması talep edilmeden sonuçlandırılacağının düzenlenmiş olduğu ihalelerde, sınır değerin altında olan teklifleri sorgulama yapılmaksızın ihale ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılır.
  3. c) Sorgulama Yapılmadan Tekliflerin Reddedilmesi: Yaklaşık maliyeti 4734 Sayılı Kanunun 8. Maddesinde düzenlenmiş olan “eşik değerin” yarısına kadar olan ihalelere özgü olmak üzere; ihale ilanında, idare ve teknik şartnamelerde sınır değerin altında olan tekliflerin reddedileceği hususnun düzenlenmiş olduğu hallerde, sınır değerin altında olduğu tespit edilen teklifler herhangi bir sorgulama yapılmaksızın reddedilir.

Sonuç olarak, sınır değer bir yapım işi ihalesinde sunulan tekliflerin aşırı oranda düşük olup olmadığının belirlenmesi amacıyla kullanılan bir kriterdir. Bu kriterin hesaplanmasında diğer teklifler ve idarenin belirlediği yaklaşık maliyet göz önüne alınmaktadır.

Sınır değerin altında kalan teklifler hakkında ise idare ya düşük teklif sahiplerinden açıklama isteyip buna göre bir karar verecek, ya aşırı düşük teklif verilmesini hiç dikkate almadan ihaleyi sonuçlandıracak ya da hiç açıklama istemeden ve sorgulama yapmaksızın aşırı düşük teklifleri reddedecektir.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın