Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / İhalenin Covid-19 Salgını Nedeniyle İptal Edilmiş Olması

İhalenin Covid-19 Salgını Nedeniyle İptal Edilmiş Olması

Karar No              : 2020/UH.I-740

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/106734 İhale Kayıt Numaralı “Yemek Hazırlama Dağıtım ve Sonrası Temizlik Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından 03.04.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Yemek Hazırlama Dağıtım ve Sonrası Temizlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Etçiler Turizm İnşaat Otomotiv Hayvancılık Gıda Tarım Nak. Tic. ve San. Ltd. Şti. nin 10.03.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 11.03.2020 tarihli yazısı ile üzerine, başvuru sahibince 23.03.2020 tarih ve 14970 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.03.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/547 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) İhale İlanı’nın 4.4.1’inci maddesi ile İdari Şartname’nin  7.6’ncı maddesinde benzer işe ilişkin “Hizmet alımı şeklinde gerek taşımalı gerekse yerinde üretim olarak üniversitelerde  gerçekleştirilen malzemeli yada malzeme hariç yemek yapımı servisi ve servis sonrası hizmetler benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesine yer verildiği, söz konusu düzenlenenin rekabeti kısıtladığı, özel kurumlarda veya kamu kurumlarında aynı hizmetin verildiği, benzer iş kavramı çerçevesinde, benzer iş tanımının yalnızca üniversitelere hizmet sunan isteklilerin değil, rekabetin ve katılımın arttırılması amacıyla malzeme yemek hizmeti sunan tüm isteklilerin katılımına imkan verecek şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiği,

2) Teknik Şartname’de yemeklerden ve yemeklerde kullanılacak malzemelerden numune alınıp analiz yapılacağı ve analiz maliyetlerinin yükleniciye ait olacağının düzenlendiği, ancak hangi yemeklerde hangi analizlerin yapılacağı, analizlerin hangi sıklıkla yapılacağı ve hangi laboratuvarda yapılacağı hususunun düzenlenmediği, söz konusu düzenlemeler esas alınarak sağlıklı teklif oluşturulmasının mümkün olmadığı,

3) Teknik Şartname’nin 2.28’inci maddesinde “İş ve işyerlerinin korunmasına ilişkin sorumluluk; Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’ne göre düzenlenen esaslar dahilinde yükleniciye aittir. Ayrıca, iş ve işlerinin sigortalanması da yükleniciye aittir.” düzenlemesine yer verildiği, ancak Sözleşme Tasarısı’nın 21’inci maddesinde sigorta yükümlülüğüne ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği, Tip Sözleşme Tasarısı’na göre sigorta yapılmasının öngörülmesi halinde bu hususun düzenlenmesi gerektiği, mevcut dokümanın tip sözleşmenin ilgili hükümlerine aykırı olduğu, ayrıca Sözleşme Tasarısı ile Teknik Şartname’nin birbiri ile çeliştiği, bu düzenleme esas alınarak sağlıklı bir şekilde teklif fiyatı belirlemenin mümkün olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi” başlıklı 16’ncı maddesinde “İdarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere hemen ilân edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce idareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

İhalenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden ihaleye çıkılabilir.” hükmü yer almaktadır.

Başvuruya konu ihaleye ilişkin olarak 26.03.2020 tarihli ve E.2020/5416 sayılı Kurum yazısı ile ihale işlem dosyası istenilmiş, söz konusu dosya idare tarafından 06.04.2020 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan 30.03.2020 tarihli ve E.976 sayılı yazı ekinde Kuruma gönderilmiştir.

Ancak, İdare tarafından KEP üzerinden Kurum’a gönderilen ve 06.04.2020 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan 02.04.2020 tarihli ve E. 1003 sayılı yazıda, ihalenin 01.04.2020 tarihinde Covid-19 salgını nedeniyle iptal edildiği belirtilmiş olup, söz konusu yazı ekinde ihale yetkilisinin ihalenin iptaline ilişkin kararına yer verilmiştir. Bahse konu yazı ekinde yer alan iptal kararı incelendiğinde ihale yetkilisi tarafından ihalenin “Çin Halk Cumhuriyeti’nde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan Korona Virüs (Covid-19) salgınına karşı ülkemiz tarafından etkin bir şekilde yürütülen mücadele kapsamında;  ülkemizde yetkili otoriteler tarafından kamuoyu ile paylaşılan tedbir yanında, Kamu İhale Kurumu’nun Korona Virüs  (Covid-19) tedbirleri hakkındaki duyuruda belirtildiği üzere salgına karşı alınacak tedbirler kapsamında yeni yapılacak olan ihalelerin e-ihale olarak yapılması gerektiği karara bağlanmıştır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesinde belirtilen rekabeti ve eşit muameleyi sağlama yükümlülüğü idarenin sorumluluğu altında olduğunu hükme bağlamıştır. Bu bağlamda şehirlerarası seyahatlerin Valilik iznine tabi olmasından dolayı isteklilerin tekliflerini vermek için belirli izinlere tabi olması da rekabeti ve eşit muameleyi engelleyici bir karar oluşturmuştur.

Sonuç olarak halk sağlığını tehlikeye atmamak ve rekabeti sağlamak idarelerin öncelikli görevlerindendir. İhalenin Üniversitemiz öğrenci ve personelin öğle yemeği ihtiyacını karşılamak için yapılacak olması; öğrencilerin derslerinin uzaktan eğitim ile yapılması ve personeli nöbetleşe çalışıyor olması sebepleri ile Kamu İhale Kurumu’na 2020/106734 İhale Kayıt Numaralı ile kayıtlı ihalenin iptal edilmesi uygun görülmüştür.” gerekçesiyle iptal edildiği anlaşılmıştır.

Bu çerçevede, başvuruya konu ihalenin, ihale tarihinden önce idare tarafından iptal edildiği anlaşıldığından, bu aşamada, bir ihale ve bu ihaleye ilişkin bir süreç kalmadığı ve Kurum’a yapılan başvurunun da ihalenin iptali işlemine karşı olmadığı dikkate alındığında, yapılan başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığından başvurunun reddedilmesi gerekmektedir. Ayrıca belirtmek gerekir ki, başvuru sahibinin iddiaları ihale ilanı ve ihale dokümanına yöneliktir. 4734 sayılı Kanun’un 29’uncu maddesi çerçevesinde ihale dokümanında değişiklik ancak zeyilname yoluyla yapılabilmekte olup, zeyilnamenin de ihaleden önce yapılması zorunludur. Bu sürenin geçirilmiş olması halinde, dokümandaki hukuka aykırılıkları ortadan kaldırılabilmesi için ihalenin iptal edilmesi gerekmektedir. Somut olayda, ihalenin idarece iptal edilmemiş olması ve başvuru sahibinin iddialarının incelenmesi ve yerinde bulunması ihtimalinde de zeyilname süresi geçirilmiş olacağından ihalenin iptaline karar verilmesi gerekecek olup, bu itibarla ihalenin idarece iptal edilmesi nedeniyle itirazen şikayet başvurusun bu yönüyle de reddi gerektiği anlaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın