xxxx
Home / AŞIRI DÜŞÜK / Yemek Aşırı Düşük Savunma  – Nakliye Mesafelerini Açıklamasına Gerek Bulunmadığı – Danıştay Kararı

Yemek Aşırı Düşük Savunma  – Nakliye Mesafelerini Açıklamasına Gerek Bulunmadığı – Danıştay Kararı

Karar No              : 2019/MK-159

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2011/115949 İhale Kayıt Numaralı “Malzeme Firmaya Ait Yemek Hitmeti Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından yapılan 2011/115949 ihale kayıt numaralı “Malzeme Firmaya Ait Yemek Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Aslan Tur Nak. Yem. Gıda Teks. İm. Tar. Hay. İnş. Tur. Orm. Ür. ve Pet. Ür. İth. İhr. ve San. Ltd. Şti. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 19.12.2011 tarih ve 2011/UH.I-4283 sayılı karar ile “Anılan Kanunun 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Davacı Turanlar Gıda San. Tic. ve Ltd. Şti.nin vekili tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 2. İdare Mahkemesinin 31.01.2013 tarih ve E:2012/62, K:2013/175 sayılı kararı ile “Davanın reddine” karar verilmesini müteakip anılan Mahkeme kararının temyizen incelenmesi neticesinde, Danıştay Onüçüncü Dairesinin 07.01.2019 tarihli E:2013/2092, K:2019/31 sayılı kararında “İlgililerin, hukuk düzeninin öngördüğü bir yükümlülüğü tam olarak yerine getirebilmeleri için bu yükümlülüğün kapsamının kendileri tarafından önceden açıkça bilinmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, kapsamı tam olarak bilinmeyen bir yükümlülüğün yerine getirilip getirilmediğinin objektif olarak değerlendirmesi yapılamayacağı gibi, bu yükümlülüğü farklı yöntemler kullanarak yerine getirmeye çalışan istekliler açısından da eşit muamele ilkesine uygun bir değerlendirme yapılamayacaktır. Bu durumun ise hukuki belirlilik, öngörülebilirlik ve hukuki güvenlik ilkelerinin ihlâli niteliğinde olacağı açıktır.

Dosyanın incelenmesinden, 04/10/2011 tarihli aşırı düşük teklif açıklama talep yazısında, Teknik Şartname’nin 11. maddesindeki giderler için açıklama talep edildiği ancak nakliye mesafesinin açıklanacağına ilişkin bir talebin yer almadığı, davacı şirket tarafından yapılan açıklamada ise, söz konusu yemekhaneler arasındaki nakliye mesafesi ile fiyat teklifi alınan Ankara ve Erzurum Ticaret Borsaları ile ihalenin yapıldığı yer olan Trabzon ili arasındaki nakliye mesafesinin açıklanmadığından bahisle davacının aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunmadığından teklifi değerlendirme dışı bırakılmıştır.

Öte yandan, söz konusu borsalardan alınan fiyat tekliflerinin, borsaların günlük bültenlerinde yayınlandığı ve davacı tarafından ihale kapsamında referans fiyat olarak sunulduğu görülmektedir.

Bu durumda, açıklama talep yazısında nakliye mesafesinin açıklanmasının istenmediği ve söz konusu fiyat teklifinin referans fiyat olarak kullandığı hususları birlikte değerlendirildiğinde, davacı şirketin nakliye mesafelerini açıklamasına gerek bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Bu itibarla, davanın reddi yönündeki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.” gerekçesiyle anılan Mahkeme kararının bozulmasına ve dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 19.12.2011 tarih ve 2011/UH.I-4283 sayılı kararının birinci iddiaya ilişkin kısmının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Aşırı Düşük Teklif

Check Also

İhaleye Konu Malzemelerin Tek Bir Markayı İşaret Ettiği İddiası

İhaleye Konu Malzemelerin Tek Bir Markayı İşaret Ettiği İddiası

Karar No              : 2022/UM.II-990 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2016/224348 İhale Kayıt Numaralı “Aydınlatma Malzemesi Alımı” İhalesi …

Call Now ButtonBize ulaşın