xxxx
Home / 14 GÜNLÜK MENÜ / Yemek Aşırı Düşük Hazırlama – Teknik Şartname’de Yemeklerin İçerikleri İle Ana Girdi Miktarlarına Yer Verilmemesi

Yemek Aşırı Düşük Hazırlama – Teknik Şartname’de Yemeklerin İçerikleri İle Ana Girdi Miktarlarına Yer Verilmemesi

Karar No              : 2019/UH.II-188

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/463282 İhale Kayıt Numaralı “Yemek Hazırlama ve Dağıtım” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Hamidiye Kaynak Suları San. Tur. ve Tic. A.Ş. tarafından 08.11.2018 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Yemek Hazırlama ve Dağıtım” ihalesine ilişkin olarak Başal Gıda İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 13.12.2018 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 17.12.2018 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 25.12.2018 tarih ve 62187 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.12.2018 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2018/1870 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının uygun olmadığı, ilgili ihaleye ait İdari ve Teknik Şartname’de ifade edilen bilgilerle Kamu İhale Genel Tebliğine uygun bir şekilde açıklama verilmesinin olanaksız olduğu,

1) İhale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasında malzemeli yemek sunumu hesap cetvelini Tebliğde belirtilen oranlara uygun şekilde vermediği, ana çiğ girdi, işçilik ve yardımcı gider oranları hesaplanırken hata yapıldığı, malzemeli yemek sunumu hesap cetveli ve maliyet tablolarında bulunan malzeme birim fiyatları ile tevsik edici belgelerde bulunan birim fiyatların birbiriyle örtüşmediği,

2) Açıklama kapsamında ana girdi maliyeti hesaplamalarında Teknik Şartname’ye uygun olarak salatabar hizmetiyle ilgili herhangi bir maliyete yer verilmediği, bu eksik maliyet nedeniyle ana girdi maliyetinin olması gereken tutardan az hesaplandığı,

3) Teknik Şartname’nin ilgili maddesine uygun olarak çorba ikramıyla ilgili herhangi bir maliyete yer verilmediği ve bu nedenle ana girdi maliyetinin olması gereken tutardan az hesaplandığı,

4) Teknik Şartname’nin ilgili maddesine uygun olarak kavurma-pilav-tatlı ve ayran ikramıyla ilgili herhangi bir maliyete yer verilmediği ve bu nedenle ana girdi maliyetinin olması gereken tutardan az hesaplandığı,

5) Söz konusu isteklinin ana girdi maliyet hesaplamasında 2 haftalık örnek yemek mönüsünde yer alan gıda maddelerine ait diğer giderlere yer vermediği,

6) İşçilik maliyeti hesaplamalarında Teknik Şartname’de belirtilen 1 gıda mühendisine ait herhangi bir maliyete yer verilmediği, bu nedenle işçilik maliyetinin hatalı hesaplandığı,

7) İşçilik maliyeti hesaplamalarında Teknik Şartname’nin 3.18’inci maddesinde belirtilen maaş tutarları ve yol ücretlerine yer verilmediği, bu nedenle işçilik maliyetinin hatalı hesaplandığı,

8) 2019 yılı için resmi tatil gün sayısının 18,5 gün olduğu, işçilik maliyeti hesaplaması içerisinde bu maliyet hesaplamasına yer verilmeyerek işçilik maliyetinin yanlış hesaplandığı,

9) Açıklama kapsamında sunulan kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin internet çıktısı fiyat listelerinin ihale ilan tarihi ile ihale günü arasında olmadığı veya teyit edilemediği,

10) Kullanılan toptancı hal fiyatlarının 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca toptancı hali idaresi tarafından düzenlenmediği,

11) Açıklama kapsamında ilgili borsada kemiksiz et fiyatının alınması gerekirken kemikli et fiyatı ile açıklama yapıldığı,

12) Hammadde maliyetlerinin açıklamasında kullanılan fiyatların ihale tarihinden önceki son 12 ayın herhangi bir işlem gününe ait ortalama fiyat yerine, en düşük fiyatla açıklama yapıldığı,

13) İlgili meslek mensubu tarafından tanzim edilen maliyet tespit tutanağı ve satış tutarı tespit tutanağının Tebliğ’in ilgili maddesine uygun olmadığı, çiğ girdi maliyetlerine dayanak olarak Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.7’nci maddesine göre yapılan açıklamanın geçerli olabilmesi için isteklinin son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde ihale konusu işte kullanılmasını öngördüğü mal miktarının en az yarısı kadar alım yapmış olması gerekirken bu miktarın tutturulamadığı, incelemeye konu gelir vergisi döneminin eksik bırakıldığı, sunulan belgede ürün kalemlerinin birimlerinin belirtilmediği, ilgili meslek mensubu ve isteklinin kaşe ve imzalarının bulunmadığı, ilgili meslek mensubuna ait faaliyet belgesinin sunulmadığı iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar birlikte değerlendirildiğinde, malzemeli yemek hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere Teknik Şartname’de asgari iki haftalık örnek menü düzenlemesi yapılacağı ve bu menüde yer alan yemeklerin içerikleri ile çiğ girdi miktarlarının belirtileceği, teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin “ana girdi”, “işçilik” ve “yardımcı gider” oranlarının belirtildiği Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetvelini (Ek-H.4) hazırlayarak açıklaması kapsamında sunması, bu açıklamanın geçerli kabul edilebilmesi için “(Ana Girdi Maliyeti+İşçilik Maliyeti)/Toplam Teklif Tutarı” oranının 0,80’den az ve 0,95’ten çok olmaması gerektiği, ana girdi ibaresi kapsamında, kırmızı et; beyaz et; balık; işlenmiş et ürünleri, kuru gıdalar, sebze, meyve, toz şeker, süt, yoğurt, ayran, yağ ürünleri, kahvaltı malzemeleri, pet su ve ekmeğin açıklama yapılacak unsurlar olarak dikkate alınması gerektiği, buna göre yemek pişirilmesi için gerekli enerji giderleri (doğalgaz, LPG gibi), temizlik malzemeleri, su, sigorta giderleri, ilaçlama ve hijyen sağlama giderleri, bakım onarım, amortisman, nakliye, sözleşme giderleri ve genel giderler, portör muayenesi ve tali çiğ girdiler (tuz, baharat, tatlandırıcı vb.) gibi unsurların “yardımcı girdiler” başlığı altında değerlendirileceği ve bu unsurlar için açıklama sunulmasının gerekmediği anlaşılmaktadır.

İhale dokümanı düzenlemeleri uyarınca, teklifi sınır değerin altında kalan 3 istekliden biri olan Ataşlar Catering Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.ye 09.11.2018 tarihinde gönderilen aşırı düşük teklif açıklaması talep yazısında, verilen teklifin sınırın değerin altında olduğunun tespit edildiği, Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde aşırı düşük olarak tespit edilen teklife istinaden maliyet bileşenleri ile ilgili açıklamaların belgeleriyle birlikte 3 iş günü içerisinde verilmesi istenilmiştir.

Teknik Şartname incelendiğinde, Ek-2’de iki haftalık örnek menü listesine ve Ek-1’de sadece çiğ et gramajları ile diğer yemek çeşitlerinin sadece porsiyon olarak gramajlarına yer verildiği, ancak anılan Şartname’de yemeklerin içerikleri ile çiğ girdi miktarlarının verilmediği görülmüştür.

Bu itibarla, idarece Teknik Şartname’de yemeklerin içerikleri ile ana girdi miktarlarına yer verilmemesinin istekliler tarafından sağlıklı teklif hazırlanmasına, ihale dokümanına uygun olarak aşırı düşük teklif açıklaması yapılmasına ve isteklilerin açıklamalarının mevzuata uygunluğunun değerlendirilmesine engel teşkil ettiği, bu hususun Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.6’ncı maddesine aykırı olduğu anlaşılmış olup, bu gerekçe ile söz konusu ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

Oybirliği ile karar verildi.

Aşırı Düşük Teklif

Check Also

İhaleye Konu Malzemelerin Tek Bir Markayı İşaret Ettiği İddiası

İhaleye Konu Malzemelerin Tek Bir Markayı İşaret Ettiği İddiası

Karar No              : 2022/UM.II-990 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2016/224348 İhale Kayıt Numaralı “Aydınlatma Malzemesi Alımı” İhalesi …

Bize ulaşın