xxxx
Home / İhale Danışmanı / Yeterlik Bilgileri Tablosunun Usulüne Uygun Doldurulmadığı İddiası

Yeterlik Bilgileri Tablosunun Usulüne Uygun Doldurulmadığı İddiası

Yeterlik Bilgileri Tablosunun Usulüne Uygun Doldurulmadığı İddiası

Karar No              : 2021/UY.II-1070

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/127010 İhale Kayıt Numaralı “Bsk Yol Yapım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından 30.03.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Bsk Yol Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Yetimoğlu Mad. Yağ İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 09.04.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 15.04.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 21.04.2021 tarih ve 20429 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.04.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/731 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

4) Dmc Asfalt İnşaat Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti., Şanlı Asfalt San. ve Tic. A.Ş., Teyda İnşaat Taahhüt Elektromekanik San. Tic. A.Ş., Gurmesan Gıda Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti., Ardem Yapı Gayrimenkul İnşaat Taahhüt Akar yakıt Madencilik Tic. A.Ş. ve Turfen İnşaat San. ve Tic. A.Ş. tarafından yeterlik bilgileri tablolarının kamu ihale mevzuatı ile İdari Şartname’nin 7’nci maddesine uygun olarak doldurulmadığı, şöyle ki; beyan edilen ve teklif kapsamında sunulan Ticaret Sicil Gazetelerinde yer alan bilgilerin tüzel kişilerin ortakları, ortaklık oranları, ve tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlilerine ilişkin son durumu göstermediği, bu kapsamda e-teklifi imzalayan kişilerin yetkili olup olmadıklarının anlaşılamadığı, anonim şirketlerde ortaklara ilişkin son durumu gösterir belgelerde pay defterinin esas alınması gerektiği, ortaklık bilgilerindeki kişilerin temsile ve yönetime yetkili olmadığı, yönetimdeki görevliler tablosunun pay defteri ile uyumlu olmadığı,

4) Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

Yapım İşler İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinde “(1) İhalelere katılacak aday veya istekliler tarafından,

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin,

b) Tüzel kişi olması halinde, bu Yönetmelik ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin,

teklif kapsamında sunulması zorunludur. Ayrıca aday veya isteklilerin ihale tarihi itibariyle mesleki faaliyetlerini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürmesi gerekmekte olup, ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak sunması gerekmektedir.

(2) Vekaleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesinin sunulması zorunludur.

(3) İş ortaklığında, iş ortaklığı beyannamesinin ve iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından, ilgisine göre birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerindeki belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur. Konsorsiyumda ise konsorsiyum beyannamesinin ve konsorsiyumu oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından, ilgisine göre birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerindeki belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “Elektronik ihale” başlıklı 60/A maddesinde “… (10) Geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen tekliflerin sahiplerine, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektupları ile beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ile yeterlik sertifikası üzerinden değerlendirme yapılamayan veya yeterlik sertifikası kapsamındaki geçerlik süresi dolan belgelere ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları için makul bir süre verilir…” hükmü yer almaktadır.

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin “e-tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 24’üncü maddesinde “… (2) Teklif değerlendirmesinde öncelikle ilk oturumda 23 üncü madde uyarınca e-teklifinin açılamadığı veya belgelerinin eksik olduğu ya da geçici teminatının uygun olmadığı tespit edilenlerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve buna ilişkin kayıt yapılır.

(3) İhale dokümanında belirtilen katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile ilgili değerlendirme, e-teklif kapsamında yüklü olan belgelerin ve EKAP üzerinden ilgili kurum ve kuruluşların sistemlerinden sorgulama suretiyle elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi suretiyle yapılır.

(4) Yeterlik kriterlerinin istekliler tarafından karşılanıp karşılanmadığına ilişkin değerlendirme ihale dokümanında yer alan hükümler çerçevesinde yapılır. Yeterlik kriterlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve bu husus gerekçesi de açıkça belirtilmek suretiyle EKAP’a kaydedilir.” hükmü yer almaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tüzel kişilerin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 10/A maddesinde “10/A.1. İhaleye katılabilmek için başvuru veya teklif dosyasında sunulması gereken, tüzel kişi aday ve isteklilerin teklif vermeye yetkili olduğu hususunda son durumu gösterir belgelere ilişkin mevzuatta geçen “tüzel kişi ortakları” ifadesinden, bu ortakların ilgisine göre ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası ile ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç); “tüzel kişilerin yönetimindeki görevliler” ifadesinden ise, teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşme imzalamaya ve sözleşmenin yürütülmesi konusunda yetkili olanlar da dahil olmak üzere; tüzel kişiliği temsile ve yönetime yetkili kişilerin ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası anlaşılır. Ancak, bu bilgileri göstermek üzere teklif ekinde sunulan belgelerde T.C. kimlik numaralarının beyan edilmemesi veya beyan edilen T.C. kimlik numaralarının teyit edilememesi durumunda teklif bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılmaz.” açıklaması yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilginlerin e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.:

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri(anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri),…” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Tekliflerin sunulma şekli” başlıklı 22’inci maddesinde “22.1. e-teklifler istekliler tarafından EKAP üzerinden, yalnızca teklif mektubu ve ekleri doldurularak hazırlandıktan sonra e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar gönderilir. Ortak girişimlerde e-teklifin ortakların tamamı tarafından e-imza ile imzalanması zorunludur. Teklife ilişkin e-anahtar, e-teklif ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilir.

22.2. Yeterlik bilgileri tablosunda ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlar, teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar standart formunda ise açıklama istenen teknik özellikler için ayrı satırlar açılmış olup, istekliye ait hangi belgeler esas alınarak ihaleye katılım sağlanmış ise o belgelere ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgelerde yer alan gerekli bilgiler eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmek suretiyle ekli standart formalara uygun şekilde doldurulacaktır…” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 31’inci maddesinde “EKAP’a kaydedilir ve düzenlenen tutanakların bir çıktısı alınarak ihale komisyonu üyeleri tarafından imzalanır.

31.2. Teklif değerlendirmesinde öncelikle ilk oturumda 30 uncu madde uyarınca e-teklifinin açılamadığı veya teklif mektubu ile geçici teminatının uygun olmadığı tespit edilen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

31.3. İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ve istenilmişse teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalara ilişkin değerlendirme, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için, sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılır…” düzenlemesi yer almaktadır.

İhale işlem dosyası üzerinden yapılan incelemede, Dmc Asfalt İnşaat Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunun ticaret sicili bilgileri satırında, Sinan Dilberoğlu’nun şirketin tek ortağı ve yöneticisi olarak belirtildiği, söz konusu ortağın TC kimlik numarası bilgilerine yine bu satırda yer verildiği, yine aynı tabloda Ticaret Sicil Gazeteleri ile 09.02.2021 tarihli ve 2021-GD-809 numaralı ticaret sicil tasdiknamesine ilişkin bilgilerin yer aldığı satırların doldurulduğu tespit edilmiştir.

Şanlı Asfalt San. ve Tic. A.Ş. tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunun ticaret sicili bilgileri satırında, Dursun Çiçek’in şirketin tek ortağı ve yöneticisi olarak belirtildiği, söz konusu ortağın TC kimlik numarası bilgilerine yine bu satırda yer verildiği, yine aynı tabloda Ticaret Sicil Gazeteleri ile 26.11.2020 tarihli ve 28900 numaralı pay defteri ve 04.03.2021 tarihli ve 2021-GD-1373 numaralı ticaret sicil tasdiknamesine ilişkin bilgilerin yer aldığı satırların doldurulduğu tespit edilmiştir.

Teyda İnşaat Taahhüt Elektromekanik San. Tic. A.Ş. tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunun ticaret sicili bilgileri satırında, Bülent Ali Yıldırım ve Tarık Demirelli’nin şirketin ortakları, Tarık Demirelli’nin şirketin yöneticisi olarak belirtildiği, söz konusu ortakların TC kimlik numarası bilgilerine yine bu satırda yer verildiği, yine aynı tabloda Ticaret Sicil Gazeteleri ile 25.02.2021 tarihli ve 05455 numaralı pay defteri ve 11.01.2021 tarihli ve 00972 numaralı belgeye ilişkin bilgilerin yer aldığı satırların doldurulduğu tespit edilmiştir.

Gurmesan Gıda Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunun ticaret sicili bilgileri satırında şirketin ortaklarına ve yöneticilerine ilişkin herhangi bir beyanda bulunmadığı tespit edilmiştir.

Ardem Yapı Gayrimenkul İnşaat Taahhüt Akaryakıt Madencilik Tic. A.Ş. tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunun ticaret sicili bilgileri satırında, ATM İşletme İnş. San. ve Tic. A.Ş.nin şirketin tek ortağı, Tahsin Sezgel, Hüseyin Arslan ve Cüneyt Arslan’ın şirketin yöneticileri olarak belirtildiği ve söz konusu ortak ve yöneticilerin vergi kimlik ve TC kimlik numarası bilgilerine yine bu satırda yer verildiği, yine aynı tabloda Ticaret Sicil Gazeteleri ile 11.03.2020 tarihli ve 10035 numaralı pay defteri ve 11.03.2020 tarihli ve 10037 numaralı belgeye ilişkin bilgilerin yer aldığı satırların doldurulduğu tespit edilmiştir.

Turfen İnşaat San. ve Tic. A.Ş. tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunun ticaret sicili bilgileri satırında, Muammer Kazanç ve Mustafa Hakkı Baydilli’nin şirketin ortakları, Osman Alagöz’ün şirketin yöneticisi olarak belirtildiği ve söz konusu ortakların ve yöneticilerin TC kimlik numarası bilgilerine yine bu satırda yer verildiği, yine aynı tabloda Ticaret Sicil Gazeteleri ile 23.09.2014 tarihli ve 79 numaralı pay defterine ilişkin bilgilerin yer aldığı satırların doldurulduğu tespit edilmiştir.

Dmc Asfalt İnşaat Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen Ticaret Sicil Gazeteleri’ne ilişkin https://www.ticaretsicil.gov.tr adresinden yapılan sorgulamada beyan edilen bilgilerin şirketin ortaklık yapısını ve yöneticilerini gösterdiği anlaşılmakta olup ayrıca yeterlik bilgileri tablosunda 09.02.2021 tarihli ve 2021-GD-809 numaralı ticaret sicil tasdiknamesinin beyan edildiği, idare tarafından söz konusu istekliye gönderilen 31.03.2021 tarihli yazıyla beyan edilen belgelerin sunulmasının istenilmesi üzerine ilgili belgenin sunulduğu, söz konusu belgede şirket ortaklarının TC kimlik numaraları ile ortaklık oranlarının yer aldığı görülmüştür.

Şanlı Asfalt San. ve Tic. A.Ş. tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen Ticaret Sicil Gazeteleri’ne ilişkin https://www.ticaretsicil.gov.tr adresinden yapılan sorgulamada beyan edilen bilgilerin şirketin ortaklık yapısını ve yöneticilerini gösterdiği anlaşılmakta olup ayrıca yeterlik bilgileri tablosunda 26.11.2020 tarihli ve 28900 numaralı pay defteri ve 04.03.2021 tarihli ve 2021-GD-1373 numaralı ticaret sicil tasdiknamesinin beyan edildiği, idare tarafından söz konusu istekliye gönderilen 31.03.2021 tarihli yazıyla beyan edilen belgelerin sunulmasının istenilmesi üzerine ilgili belgelerin sunulduğu, söz konusu belgede şirket ortaklarının ortaklık oranlarının yer aldığı görülmüştür.

Teyda İnşaat Taahhüt Elektromekanik San. Tic. A.Ş., Ardem Yapı Gayrimenkul İnşaat Taahhüt Akaryakıt Madencilik Tic. A.Ş. ve Turfen İnşaat San. ve Tic. A.Ş. tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen Ticaret Sicil Gazeteleri’ne ilişkin https://www.ticaretsicil.gov.tr adresinden yapılan sorgulamada beyan edilen bilgilerin isteklilerin ortaklık yapısını ve yöneticilerini gösterdiği anlaşılmakta olup, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 60/A maddesindeki hüküm dikkate alındığında idare tarafından ilgili isteklilerin ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahibi olmadıklarından EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayan belgelerin sunulmasının istenilmediğinden ve ihale kapsamında ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahibi isteklilerde bir değişim gerçekleşmediğinden söz konusu istekliler tarafından beyan edilen bilgilerin pay defteriyle uyumlu olup olmadığına ilişkin detaylı inceleme ve araştırma yapılmasına gerek duyulmamıştır.

Gurmesan Gıda Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunun ticaret sicili bilgileri satırında şirketin ortaklarına ve yöneticilerine ilişkin herhangi bir beyanda bulunulmadığı, bununla birlikte 02.04.2021 tarihli ihale komisyonu kararıyla söz konusu isteklinin yeterlik bilgileri tablosunda geçici teminata ilişkin satırlar doldurulmadığından ve EKAP üzerinden e-gtm bilgilerine ulaşılamadığından değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüş olup bu çerçevede idare tarafından başvuru sahibinin iddiasına ilişkin herhangi bir işlem yapılmamasının mevzuat hüküm ve açıklamaları ile ihale dokümanına aykırı olmadığı sonucuna varılmıştır.

Yukarıda aktarılan inceleme ve tespitler ile hukuki değerlendirmeler bir arada değerlendirildiğinde başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Check Also

İdarece Düzeltme İlanı Yapılmaksızın Zeyilname Yapılmak Suretiyle değiştirilmesi

İhale Sürecine Etki Eden Esaslı Unsurun İdarece Düzeltme İlanı Yapılmaksızın Zeyilname ile Değiştirilmesi Mevzuata Aykırıdır

Karar No              : 2022/UH.II-1605 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/952006 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Yemek Pişirme Servis …

Call Now ButtonBize ulaşın