xxxx
Home / İhale Danışmanı / Yeterlik Kriteri Olarak Geçici Teminat Mektubu

Yeterlik Kriteri Olarak Geçici Teminat Mektubu

Yeterlik Kriteri Olarak Geçici Teminat Mektubu

Karar No              : 2021/UY.II-1070

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/127010 İhale Kayıt Numaralı “Bsk Yol Yapım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından 30.03.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Bsk Yol Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Yetimoğlu Mad. Yağ İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 09.04.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 15.04.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 21.04.2021 tarih ve 20429 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.04.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/731 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

3) Dmc Asfalt İnşaat Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti., Şanlı Asfalt San. ve Tic. A.Ş., Teyda İnşaat Taahhüt Elektromekanik San. Tic. A.Ş., Gurmesan Gıda Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti., Ardem Yapı Gayrimenkul İnşaat Taahhüt Akaryakıt Madencilik Tic. A.Ş. ve Turfen İnşaat San. ve Tic. A.Ş. tarafından sunulan geçici teminat mektubunun miktar, süre ve içeriğinin kamu ihale mevzuatı ile İdari Şartname’de belirlenen kriterleri sağlamadığı, standart forma uygun olarak düzenlenmediği, buna ek olarak teminat mektuplarında “… 4734 sayılı Kanun’un 34 üncü maddesi uyarınca, bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.” ifadesinin yer almadığı,

3) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Geçici Teminat” başlıklı 33’üncü maddesinde “İhalelerde, teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır. İhale dokümanında belirtilmesi şartıyla, danışmanlık hizmeti ihalelerinde geçici teminat alınması zorunlu değildir.” hükmü yer almaktadır.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Teminatlar” başlıklı 56’ncı maddesinde “(1) İhalelerde, teklif edilen bedelin yüzde üçünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır.

(3) Kanunun 34 üncü maddesindeki değerler teminat olarak kabul edilir.

(4) Teminat mektuplarının kapsam ve şeklinin, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlara uygun olması zorunludur. Standart formlara uygun olarak düzenlenmemiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez. İstekli tarafından sunulacak geçici teminatın Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması durumunda, mektuba kuruluş tarafından verilen ayırt edici numaranın sunulmayacak belgeler tablosunda belirtilmesi yeterlidir.

(5) Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz günden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “Elektronik İhale” başlıklı 60/A maddesinde “… (6) Geçici teminat mektuplarının Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması halinde, mektuba ilişkin ayırt edici numara;  anılan maddeye uygun olarak alınmaması halinde ise düzenlenen mektuba ilişkin bilgiler, yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilir. Geçici teminat mektubu dışındaki teminatların saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine yatırıldığına ilişkin bilgiler de aynı şekilde yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilir.” hükmü yer almaktadır.

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin “Geçici teminatlar” başlıklı 21’nci maddesinde “(1) Kanunun 34 üncü maddesindeki değerler teminat olarak kabul edilir.

(2) Geçici teminat mektupları Kurumla “EKAP Üzerinden Online Bilgi Alışverişine Yönelik İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol” imzalamış olan kuruluşlardan alınır. İlgilinin talebi halinde, kuruluş tarafından Ek-1’de yer alan “Geçici Teminat Mektubu Bilgileri Formu” düzenlenerek kendisine verilir. Geçici teminat mektupları, elektronik imza kullanılmak suretiyle elektronik veya ıslak imza kullanılmak suretiyle fiziki ortamda düzenlenebilir. Ancak düzenlenen geçici teminat mektubuna kuruluş tarafından ayırt edici bir numara verilerek mektuba ilişkin bilgilerin EKAP’a aktarılması ve verilen ayırt edici numaranın istekli tarafından e-teklif kapsamında EKAP üzerinden gönderilmesi gerekir. Geçici teminat mektuplarına ilişkin bilgilerin, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre merkezi takas kuruluşu olarak faaliyet gösteren kuruluşlar dâhil yetkilendirilmiş merkezi bir kuruluş tarafından EKAP’a aktarılması durumunda da düzenlenen mektupların bu fıkraya uygun olarak alındığı kabul edilir.” hükmü yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “Geçici teminat” başlıklı 26’ncı maddesinde “26.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

26.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam geçici teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda geçici teminat verilmesi zorunludur.

26.3. Geçici teminat olarak kullanılan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 26.08.2021 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

26.4. Geçici teminatı ihalede istenilen katılma şartlarını sağlamayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

26.5. Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektuplarının tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında idarenin talebi üzerine sunulması zorunludur. Bu zorunluluğa uymayanlar hakkında Kanunun 17 nci maddesi uyarınca işlem yapılır.” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Geçici teminatın verilmesi” başlıklı 28’inci maddesinde “28.1. Geçici teminat mektuplarının Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması halinde, mektuba ilişkin ayırt edici numara; anılan maddeye uygun olarak alınmaması halinde ise düzenlenen mektuba ilişkin bilgiler, yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilir.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Geçici teminatın serbest bırakılması/iadesi” 29’uncu maddesinde “29.1. İhale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan teminat mektupları ihaleden sonra Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen serbest bırakılır/iade edilir.

29.2. İhale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı ise gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzalaması halinde serbest bırakılır/iade edilir.

29.3. İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait geçici teminat, sözleşme imzalandıktan hemen sonra serbest bırakılır/iade edilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

Söz konusu ihaleye ilişkin düzenlenen İdari Şartname’nin 26’ncı maddesinde isteklilerin teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekleri, geçici teminatın geçerlilik süresinin 26.08.2021 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirleneceği düzenlenmiştir.

İhale üzerinde bırakılan Dmc Asfalt İnşaat Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifi kapsamında sunduğu yeterlik bilgileri tablosu incelendiğinde; “Teminata İlişkin Bilgiler” bölümünün “Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 21’inci maddesinin 2’nci fıkrasına uygun olarak alınan geçici teminat mektubu” kısmının doldurulduğu, geçici teminat mektubunun ayırt edici numarasının G0209-00012-00000002 olarak beyan edildiği tespit edilmiştir.

EKAP üzerinden anılan isteklinin elektronik ortamda beyan ettiği geçici teminat mektubu ayırt edici numarası ile yapılan sorgulamada, geçici teminat mektubunun tutarının 1.500.000,00 TL olduğu, geçerlilik tarihinin 26.08.2021 olduğu görülmektedir.

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Şanlı Asfalt San. ve Tic. A.Ş.nin teklifi kapsamında sunduğu yeterlik bilgileri tablosu incelendiğinde; “Teminata İlişkin Bilgiler” bölümünün “Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 21’inci maddesinin 2’nci fıkrasına uygun olarak alınan geçici teminat mektubu” kısmının doldurulduğu, geçici teminat mektubunun ayırt edici numarasının G0015-00467-10001775 olarak beyan edildiği tespit edilmiştir.

EKAP üzerinden anılan isteklinin elektronik ortamda beyan ettiği geçici teminat mektubu ayırt edici numarası ile yapılan sorgulamada, geçici teminat mektubunun tutarının 1.500.000,00 TL olduğu, geçerlilik tarihinin 26.08.2021 olduğu görülmektedir.

Teyda İnşaat Taahhüt Elektromekanik San. Tic. A.Ş.nin teklifi kapsamında sunduğu yeterlik bilgileri tablosu incelendiğinde; “Teminata İlişkin Bilgiler” bölümünün “Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 21’inci maddesinin 2’nci fıkrasına uygun olarak alınan geçici teminat mektubu” kısmının doldurulduğu, geçici teminat mektubunun ayırt edici numarasının G0209-0063-00000009 olarak beyan edildiği tespit edilmiştir.

EKAP üzerinden anılan isteklinin elektronik ortamda beyan ettiği geçici teminat mektubu ayırt edici numarası ile yapılan sorgulamada, EKAP’a kaydedilmiş geçici teminat mektubunun bulunmadığı görülmüştür.

Gurmesan Gıda Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Turfen İnşaat San. ve Tic. A.Ş.  teklifi kapsamında sunduğu yeterlik bilgileri tablosu incelendiğinde; “Teminata İlişkin Bilgiler” bölümünde geçici teminat mektubuna ilişkin herhangi bir beyanda bulunulmadığı tespit edilmiştir.

Ardem Yapı Gayrimenkul İnşaat Taahhüt Akaryakıt Madencilik Tic. A.Ş.nin teklifi kapsamında sunduğu yeterlik bilgileri tablosu incelendiğinde; “Teminata İlişkin Bilgiler” bölümünün “Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 21’inci maddesinin 2’nci fıkrasına uygun olarak alınan geçici teminat mektubu” kısmının doldurulduğu, geçici teminat mektubunun ayırt edici numarasının G0210-00064-00001257olarak beyan edildiği tespit edilmiştir.

EKAP üzerinden anılan isteklinin elektronik ortamda beyan ettiği geçici teminat mektubu ayırt edici numarası ile yapılan sorgulamada, idare tarafından İdari Şartname’nin 29’uncu maddesindeki düzenlemeler gereğince serbest bırakılmış geçici teminat mektubunun tutarının 1.300.000,00 TL olduğu, geçerlilik tarihinin 01.09.2021 olduğu görülmektedir.

İhale üzerinde bırakılan Dmc Asfalt İnşaat Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ihalenin iki kısmına sunduğu toplam teklif tutarı dikkate alındığında (19.225.000,00 + 13.376.000,00: 32.601.000,00 TL) en az 978.030,00 TL geçici teminat sunması gerektiği, isteklinin sunduğu geçici teminat tutarının ise 1.500.000,00 TL olduğu, dolayısıyla geçici teminat tutarının sağlandığı, geçerlik süresinin de Şartname’de belirtilen süreyi (26.08.2021) kapsadığı anlaşılmaktadır.

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Şanlı Asfalt San. ve Tic. A.Ş.nin ihalenin iki kısmına sunduğu toplam teklif tutarı dikkate alındığında (20.175.000,00 + 14.024.000,00: 34.199.000,00 TL) en az 1.025.970,00 TL geçici teminat sunması gerektiği, isteklinin sunduğu geçici teminat tutarının ise 1.500.000,00 TL olduğu, dolayısıyla geçici teminat tutarının sağlandığı, geçerlik süresinin de Şartname’de belirtilen süreyi (26.08.2021) kapsadığı anlaşılmaktadır.

Ardem Yapı Gayrimenkul İnşaat Taahhüt Akaryakıt Madencilik Tic. A.Ş.nin ihalenin iki kısmına sunduğu toplam teklif tutarı dikkate alındığında (23.455.000,00 + 17.173.250,00: 40.628.250,00 TL) en az 1.218.847,50 TL geçici teminat sunması gerektiği, isteklinin sunduğu geçici teminat tutarının ise 1.300.000,00 TL olduğu, dolayısıyla geçici teminat tutarının sağlandığı, geçerlik süresinin de Şartname’de belirtilen süreyi (26.08.2021) kapsadığı anlaşılmaktadır.

Teyda İnşaat Taahhüt Elektromekanik San. Tic. A.Ş.nin EKAP’a kaydedilmiş geçici teminat mektubunun bulunmadığı, Gurmesan Gıda Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Turfen İnşaat San. ve Tic. A.Ş.nin ise yeterlik bilgileri tablosu incelendiğinde; “Teminata İlişkin Bilgiler” bölümünde geçici teminat mektubuna ilişkin herhangi bir beyanda bulunmadığı görülmüş, 02.04.2021 tarihli ihale komisyonu kararında Gurmesan Gıda Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Turfen İnşaat San. ve Tic. A.Ş.nin yeterlik bilgileri tablosunda geçici teminata ilişkin satırlar doldurulmadığından ve EKAP üzerinden e-gtm bilgilerine ulaşılamadığından, Teyda İnşaat Taahhüt Elektromekanik San. Tic. A.Ş.nin ise geçici teminatı uygun bulunmadığından değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmış olup bu çerçevede idare tarafından gerçekleştirilen işlemlerin mevzuat hükümleri ile ihale dokümanına aykırı olmadığı sonucuna varılmıştır.

Ayrıca Dmc Asfalt İnşaat Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti., Şanlı Asfalt San. ve Tic. A.Ş. ve Ardem Yapı Gayrimenkul İnşaat Taahhüt Akaryakıt Madencilik Tic. A.Ş.ye ait elektronik ortamda düzenlenen geçici teminat mektubunun ihalede istenilen yeterlik kriterlerini karşıladığı, elektronik geçici teminat mektuplarının Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 21’inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak ilgili bankalarla EKAP arasındaki protokol kuralları uyarınca mevzuatta aranan koşulları sağlar şekilde elektronik olarak düzenlendiği, bu sebeple anılan Yönetmeliğin 21’inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan mektuplar gibi mevzuatta aranan tüm zorunlu unsurları ihtiva ettiği ve standart forma uygun şekilde düzenlendiğinin kabulünün gerektiği, bu kapsamda başvuru sahibinin iddiasında ileri sürülenin aksine standart forma aykırı olduğuna ilişkin bir sonuca varılamayacağı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Check Also

İhaleye Konu Malzemelerin Tek Bir Markayı İşaret Ettiği İddiası

İhaleye Konu Malzemelerin Tek Bir Markayı İşaret Ettiği İddiası

Karar No              : 2022/UM.II-990 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2016/224348 İhale Kayıt Numaralı “Aydınlatma Malzemesi Alımı” İhalesi …

Call Now ButtonBize ulaşın