Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / Analiz Girdisinin Resmi Rayiç Fiyatla Yapılmadığı İddiası

Analiz Girdisinin Resmi Rayiç Fiyatla Yapılmadığı İddiası

Analiz Girdisinin Resmi Rayiç Fiyatla Yapılmadığı İddiası

Karar No              : 2021/UY.II-881

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/575403 İhale Kayıt Numaralı “Bursa İli Mustafakemalpaşa İlçesi Millet Bahçesi ve Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 03.12.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Bursa İli Mustafakemalpaşa İlçesi Millet Bahçesi ve Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi” ihalesine ilişkin olarak Dido-Ray Yapı San. Tic. A.Ş.nin 03.03.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 9.03.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 18.03.2021 tarih ve 14350 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.03.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/511 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

24) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklamalarında Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman girdilerine ilişkin açıklamaların Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.13.17’nci maddesine aykırı olduğu,

22) Başvuru sahibinin 24’üncü iddiasına ilişkin olarak:

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.13.17’nci maddesinde, “Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman (İş makinesi) analiz girdilerine ilişkin açıklamalar; resmi rayiçler veya isteklinin kendi malı olan iş makineleri için satın alma bedeli üzerinden yapılabilir. Üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi ancak resmi rayici bulunmayan iş makineleri için kullanılabilir.

İsteklilerin kendi malı olan iş makinesinin satın alma bedeli üzerinden yapacağı açıklamalarda, bu hususları tevsik eden belgelerin açıklama kapsamında sunulması zorunludur. Ayrıca, bu açıklamada iş makinesine ilişkin tutar olarak;

a)   İş makinesinin satın alma tarihinden sonra amortisman süresinin dolmuş olması halinde, amortisman maliyeti katsayısı dışında kalan maliyet katsayıları (yedek parça, tamir-bakım, sermaye faizi-sigorta, nakil-montaj-demontaj)  toplamı (ilgili analizde miktar kısmına yazılarak) ile  resmi rayicin çarpılması sonucu bulunacak tutar,

b)   İş makinesinin satın alma tarihinden sonra amortisman süresinin dolmamış olması halinde ise, (a) bendinde hesaplanan tutarın altında olmamak koşuluyla, iş makinesinin satın alma bedeli ile analiz girdi miktarının çarpılması sonucu bulunacak tutar,

kullanılabilecektir.” açıklamasına yer verilmiştir.

Yukarıda yer verilen açıklama doğrultusunda, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından makine ekipman vb. imalatlar için, idare tarafından sorgulanan B.15.44-AN poz numaralı “Her nevi zeminde tesfiye ve ince reglaj yapılması ve silindir ile sıkıştırılması” iş kaleminin analiz girdisi olan 10.120.1012 poz numaralı “Motor Greyder” ile 43.526.1104-AN poz numaralı “0 400 mm Muflu Beton Kanalizasyon Borularının Döşenmesi (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, başbağlama ve sızdırmazlık bedeli dahil)” iş kaleminin 10.120.1008 poz numaralı “Ekskavatör” analiz girdilerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2020 yılı resmi rayiç fiyat ile yapıldığı anlaşıldığından iddianın yerinde olmadığına karar verilmiştir.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın