Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı Ankara / Aşırı Düşük Teklif Açıklamasında Sunulan Fiyat Teklifinde Toplama İşleminde Hesaplama Hatası Yapılmış Olması

Aşırı Düşük Teklif Açıklamasında Sunulan Fiyat Teklifinde Toplama İşleminde Hesaplama Hatası Yapılmış Olması

Aşırı Düşük Teklif Açıklamasında Sunulan Fiyat Teklifinde Toplama İşleminde Hesaplama Hatası Yapılmış Olması

Karar No              : 2020/UH.II-1498

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/309181 İhale Kayıt Numaralı “Araç ve İş Makinası Kiralama Hizmet Alımı İşi (43 Adet Araç)” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Bayraklı Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 14.07.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Araç ve İş Makinası Kiralama Hizmet Alımı İşi (43 Adet Araç)” ihalesine ilişkin olarak Fikri Altundağ’ın 07.08.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 12.08.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 17.08.2020 tarih ve 36278 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.08.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/1256 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, 05.08.2020 tarihli ihale komisyonu kararından, aşırı düşük teklif açıklamasının “önemli bileşenlerden olan araç giydirme işlemi için piyasadan alınmış teklifte genel toplama yapılırken aritmetik hata yapıldığı” gerekçesiyle idarece uygun bulunmadığının ve tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığının öğrenildiği, ancak aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olduğu,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Aritmetik Hata ve Yuvarlama” başlıklı 16.5’inci maddesinde yer alan açıklamada hangi koşullarda teklifin aritmetik hata gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılacağının açıkça belirtildiği, ancak aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan fiyat tekliflerinde aritmetik hata bulunması durumunda söz konusu Tebliğ maddesine atıfta bulunularak teklifin değerlendirme dışı bırakılamayacağı, bilgisayar programlarından kaynaklanan aritmetik hatalar konusunda bile söz konusu hususun yumuşatıldığı dikkate alındığında üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinde aritmetik hata bulunması dolayısıyla teklifin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu, teklif tutarına oranla yüz binde 7,8 bir farklılık olduğu, bunun da asıl teklifi etkilemediği,

Diğer taraftan, anılan Tebliğ’in “İdarelerce belgelerdeki eksik bilgilerin tamamlatılması” başlıklı 16.6’ncı maddesi gereğince üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifinin dayanağı olan tutanağın incelenmesi durumunda, söz konusu fiyat teklifi üzerinde fiyat teklifini veren firma ve meslek mensubunun imza ve kaşesinin bulunduğu, asli unsurları bakımından anılan Tebliğ’e uygun olan fiyat teklifini düzenleyen firmadan kaynaklanan hatadan dolayı teklifin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı, fiyat teklifinin teklif tutarının sadece %0,42’sini oluşturduğu, firma kârının 4.789,58 TL, fiyat teklifinin ise 5.450,00 TL olması gerekirken sehven 5.350,00 TL olduğu, aradaki 100,00 TL’lik farkın firma kârından karşılanabileceği, bu durumun teklifin mahiyetini değiştirmediği, ayrıca idare tarafından firma ile iletişime geçilmesi durumunda firmanın teklifini 5.350,00 TL’ye düşürebileceği,

İdarece gönderilen aşırı düşük sorgulama yazısında önemli teklif bileşenlerinin damga vergisi, karar pulu, KİK payı, amortisman, yedek parça, tamir bakım, sigorta, araç giydirme, araç takip cihazı ve hattı, tam kasko, koltuk sigortası ile motorlu taşıtlar vergisi olarak belirlendiği, önemli teklif bileşenlerinin toplam maliyetinin 1.187.680,93 TL olduğu, teklif tutarının ise 1.282.559,16 TL olduğu, araç giydirme giderinden kaynaklanan 100,00 TL’lik farkın önemli teklif bileşenlerinin toplam tutarına eklendiğinde ise 1.187.780,93 TL olduğu, bu tutarın dahi teklif tutarının altında olduğu, anılan Tebliğ’in 45.1.8’inci maddesinde yer alan “Aşırı düşük teklifine ilişkin olarak yaptığı açıklamada sunduğu analizler, ihale dokümanı kapsamındaki analiz formatına, birim fiyat tariflerine, idarece tanımlanan yapım şartlarına veya teknik şartnameye uygun olmayan, analiz fiyat tutarları teklif fiyatların üzerinde olan isteklilere ait teklifler reddedilecektir. Analizler üzerinde yapılan incelemede; çarpım ve toplamlarda hesaplama hatası bulunması durumunda, analiz girdilerine ait fiyatlar esas alınarak, hesaplama hatası ihale komisyonu tarafından re’sen düzeltilir. Bu şekilde düzeltilmiş analiz fiyatı, teklif fiyatın üzerinde olan isteklilerin teklifleri reddedilir.” açıklaması gereğince ihale komisyonunca düzeltme yapılabileceği ve düzeltilmiş tutarın teklif fiyatının üzerinde olmadığının görüleceği,

İdarece şikâyete cevapta şikâyeti reddetme gerekçesine yer verilmediği, sadece anılan Tebliğ’in 45.1.8’inci maddesine atıf yapılarak ve bu madde gereğince analiz fiyatının düzeltilmesi sonucunda ortaya çıkan fiyatın teklif fiyatının üzerine çıktığı gerekçesiyle aşırı düşük teklif açıklamasının uygun görülmediğinin belirtildiği,

Sonuç olarak, tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu, ihale komisyonu kararının iptal edilerek tekliflerinin değerlendirmeye alınması ve ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenmeleri gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Başvuru sahibi Fikri Altundağ’a ait teklifinin idarece “aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında önemli teklif bileşenlerinden olan araç giydirme giderine ilişkin sunulan fiyat teklifinde toplama aşamasında aritmetik hata yapıldığı ve bu sebeple aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunmadığı” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

Yapılan incelemede, sınır değerin altında teklif sunan başvuru sahibi istekliye idare tarafından “aşırı düşük teklif açıklama talebi” başlıklı yazının 17.07.2020 tarihinde gönderildiği, söz konusu yazıda “…birim fiyat teklif cetveli içinde yer alan çalışma ücretleri, araç bedeli ücretleri ve ayrıca idari şartname madde 25’de belirtilen Damga vergileri, Karar pulu, Kik payı, ilgili mevzuatı gereğince yapılacak ulaşım, vergi, resim ve harç giderleri isteklilerce teklif edilecek fiyata dahildir. Tüm araçların yakıtı idare tarafından karşılanacaktır. İşin yürütülmesi için gerekli olan yüklenicinin temin edeceği araç ve iş makinalarının amortisman, yedek parça, tamir-bakım, sigorta ve vb. diğer giderleri, araç giydirme giderleri ile araç takip cihazı ve hat giderleri teklif fiyata dahildir. İdari Şartnamenin ve Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan ve ihale dokümanı ile birlikte sunulan “Teknik Şartname”nin ilgili maddelerinde Yükleniciye ait olduğu ve Yüklenici tarafından karşılanacağı belirtilen tüm giderler yüklenici tarafından karşılanacak ve teklif birim fiyata dahil edilecektir. Maddeleri ile Teknik şartnamenin G. Araçlarla ilgili genel hususlar maddesinin 14. bendinde belirtilen Tam Kasko (uzun süreli araç kiralama yöntemine göre %100 esaslı), koltuk sigortaları ile motorlu taşıtlar vergileri gibi teklif fiyata dahil olan giderler için ayrıntılı açıklama yapılması, teklif ettikleri bedelle bu işi nasıl gerçekleştirecekleri, verilen hizmet yönteminin nasıl ekonomik olacağı, seçilen teknik çözümler ve hizmetin temini sırasında kullanacakları avantajlı koşulların, teklif edilen hizmet işinin özgünlüğü hususlarında belgelendirilmek suretiyle, kamu ihale genel tebliğinin 79. maddesine ve Hizmet Alımları ihaleleri uygulama yönetmeliği 59. maddede belirtilen kriterlere göre  düzenleyerek … yazılı açıklama sunulması istenmiştir.” ifadelerinin yer aldığı görülmüştür.

Bu çerçevede, İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde düzenlenen araç giydirme giderinin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında açıklanması gereken önemli teklif bileşeni olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

Başvuru sahibi tarafından 23.07.2020 tarihinde idareye sunulan aşırı düşük teklif açıklama dosyası incelendiğinde;

 Şeklinde olduğu, maliyet analizinde ise “araç üstü logo ve yazı maliyetinin Bir Reklam Tabela-Mobilya-Tente Yılmaz Polat firmasından alınan fiyat teklifine göre teklifimiz oluşturulmuştur. Toplam maliyet: 5.350,00 TL” ifadesinin yer aldığı görülmüştür.

Söz konusu fiyat teklifi incelendiğinde ise; fiyat teklifinin 07.07.2020 tarihinde Bir Reklam Tabela- Mobilya-Tente Yılmaz Polat tarafından düzenlendiği, üzerinde meslek mensubu imza ve kaşesi ile Tebliğ’in yukarıda aktarılan 79.2.2.1’inci maddesinde yer alan ibarenin bulunduğu, belge ekinde ise Yılmaz Polat’a ait imza beyannamesinin ve meslek mensubuna ait faaliyet belgesinin yer aldığı görülmüştür.

Söz konusu fiyat teklifinin içeriğine bakıldığında ise; fiyat teklifinin 16 kalem muhtelif logo ve yazı işleminden oluştuğu, toplam tutarın ise 5.350,00 TL olarak belirtildiği görülmüştür.

apılan hesaplamada, fiyat teklifi toplam tutarının ise 5.450,00 TL olduğu tespit edilmiş olup, hesaplanan toplam tutarın fiyat teklifinin üzerinde yazılı olan toplam tutardan fazla olduğu anlaşılmıştır.

Yapılan değerlendirmede, birim fiyat teklif cetvellerinde teklif edilen birim fiyatlar ile miktarların çarpımlarında ve çarpım sonuçlarına ilişkin toplamlarda hata olması durumunun aritmetik hata olduğu ve teklifinde aritmetik hata bulunan isteklilerin teklifinin değerlendirme dışı bırakılacağının açık olduğu anlaşılmakla birlikte üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifinde çarpım ve toplamlarda yapılan hatanın aritmetik hata olarak kabul edileceğine dair mevzuatta bir düzenleme bulunmadığı, bu durumun bir hesaplama hatası olarak ele alınması gerektiği anlaşılmıştır.

Bu çerçevede, başvuru sahibi istekli tarafından önemli teklif bileşeni olan araç giydirme giderine ilişkin olarak aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan fiyat teklifinde toplama işleminde bir hesaplama hatası yapıldığı ve bu hesaplama hatası sonucunda aşırı düşük teklif açıklamalarına ilişkin toplam maliyetin toplam teklif fiyatının üzerine çıktığı tespit edilmiştir.

Sonuç olarak, aşırı düşük teklif açıklamasının amacının, istekliler tarafından teklif edilen fiyatlarla ihale konusu işin yapılabilirliğinin belgelendirilmek suretiyle ortaya konulabilmesi olduğu ve bu noktada sorumluluğun isteklide olduğu değerlendirilmiş olup, başvuru sahibi tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında yapılan hesaplama hatasının toplam teklif bedelinin eksik açıklanmasına neden olduğu anlaşılmıştır. Dolayısıyla, idarece yapılan değerlendirme dışı bırakma işleminin yerinde olduğu anlaşılmış olup başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Diğer taraftan, her ne kadar başvuru sahibi istekli tarafından “aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında sunulan fiyat teklifindeki bilgilerde yer alan eksikliğin tamamlatılabileceği” iddia edilmekte ise de, yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri uyarınca belgelerde bilgi eksikliğinin tamamlatılması yönteminin, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasına özgü olduğu ve incelemeye konu hususta tamamlatmaya konu olacak bir bilgi eksikliğinin bulunmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın