xxxx
Home / İhale Danışmanı Ankara / Teklif Kapsamında A1 Yetki Belgesi Sunulması

Teklif Kapsamında A1 Yetki Belgesi Sunulması

Teklif Kapsamında A1 Yetki Belgesi Sunulması

Karar No              : 2020/UH.II-1405

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/261494 İhale Kayıt Numaralı “3 Yıl Süreli Yakıt Hariç, 1 Adet Sürücüsüz Sedan Tipi Otomobil ve 1 Adet Sürücülü 4X4 Çift Kabinli 4+1 Kişilik Pick-Up’ın Kiralanması İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürlüğü Alpaslan-1 Hes İşletme Müdürlüğü tarafından 22.06.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “3 Yıl Süreli Yakıt Hariç, 1 Adet Sürücüsüz Sedan Tipi Otomobil ve 1 Adet Sürücülü 4×4 Çift Kabinli 4+1 Kişilik Pick-Up’ın Kiralanması İşi” ihalesine ilişkin olarak Assos Yapı Tar. Hayv. Tem. Elekt. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 09.07.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 14.07.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 23.07.2020 tarih ve 32871 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.07.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/1158 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1 ) İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

  1. h) İstekliler A1 (A1K) ve K1 taşıma yetki belgesini teklif ekinde sunacaklardır…” düzenlemesinin yer aldığı,

A1 yetki belgesinin iki çeşidinin bulunduğu, ihale üzerinde bırakılan istekli ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli tarafından sunulan A1 yetki belgelerinin kamu kurum ve kuruluşları ile yapılan 4 adet şoförlü sözleşmesi olarak alınan yetki belgesi olmadığı, anılan belgelerin VIP tarzı araçlarda hizmet göstermeye ilişkin belgeler olduğu, bu nedenle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde “İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir…

İhale konusu işin niteliğine göre yukarıda belirtilen bilgi veya belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı, ihale dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilân veya davet belgelerinde belirtilir.” hükmü,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 28’inci maddesinin ikinci fıkrasında “(2) Yeterlik değerlendirmesi için istenecek belgelerin ve yeterlik değerlendirmesinde aranılacak kriterlerin, ihale veya ön yeterlik ilanı ile idari şartnamede veya ön yeterlik şartnamesinde ya da davet yazısında belirtilmesi zorunludur.” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “İstenecek belgeler” başlıklı 29’uncu maddesinde “…(4) Yukarıda sayılan belgeler dışında, Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan diğer belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılmak üzere isteneceği, ihale konusu işin niteliğine uygun biçimde ve bu Yönetmelikte düzenlenen esaslar çerçevesinde idare tarafından belirlenir…” hükmü,

  4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’na dayanılarak hazırlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde “…Yetki belgesi: Bu Yönetmelik kapsamında faaliyette bulunacak gerçek ve tüzel kişilere çalışma izni veren ve Bakanlıkça düzenlenen belgeyi…ifade eder ” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “Yetki belgesi alma zorunluluğu” başlıklı 5’inci maddesinde “(1) Bu Yönetmelik kapsamına giren taşımacılık, acentelik, taşıma işleri komisyonculuğu, taşıma işleri organizatörlüğü, nakliyat ambarı işletmeciliği, kargo işletmeciliği, lojistik işletmeciliği, dağıtım işletmeciliği, terminal işletmeciliği ve benzeri faaliyetlerde bulunacak gerçek ve tüzel kişilerin yapacakları faaliyetlere uygun olan yetki belgesini/belgelerini Bakanlıktan almaları zorunludur.” hükmü,

Aynı Yönetmelik’in “Yetki belgesi türleri” başlıklı 6’ncı maddesinde “(1) A türü yetki belgesi: Otomobille ticari tarifeli veya tarifesiz olarak, yurt içi veya uluslararası yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

A1 Yetki Belgesi : Yurtiçi tarifeli veya tarifesiz yapacaklara,…verilir. ” hükmü,

 dari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

  1. a) Adı: 3 Yıl Süreli Yakıt Hariç, 1 adet Sürücüsüz Sedan tipi Otomobil ve 1 adet Sürücülü 4×4 çift kabinli 4+1 kişilik Pick-upın Kiralanması İşi
  2. b) Miktarı ve türü: 3 Yıl Süreli Yakıt Hariç, 1 adet Sürücüsüz Sedan tipi Otomobil ve 1 adet Sürücülü 4×4 çift kabinli 4+1 kişilik Pick-up?ın Kiralanması İşidir. Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

pılacağı yer: EÜAŞ Alpaslan-1 HES İşletme Müdürlüğü MUŞ

ç) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

  1. h) İstekliler A1 (A1K) ve K1 taşıma yetki belgesini teklif ekinde sunacaklardır…” düzenlemesi yer almaktadır.

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif dosyasında sunulan belge incelendiğinde, Kandemirler Muş Vip Tur. İnş. Nak. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. adına düzenlenen ve 14.11.2016-14.11.2021 tarihleri arasında geçerli olan BKN.U-NET.A1.49.137 numaralı A1 yetki belgesinin sunulduğu  görülmüştür.

 Ekonomik açıdan en avantajlı 2. teklif sahibi olarak belirlenen istekli tarafından teklif dosyasında sunulan belge incelendiğinde, Kasımoğlu Dan. Taş. İnş. Sos. Hizm. Gıda Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. adına düzenlenen ve 18.09.2017-18.09.2022 tarihleri arasında geçerli olan BKN.U-NET.A1.21.193 numaralı A1 yetki belgesinin sunulduğu  görülmüştür.

İdari Şartname’nin 7.1.(h) maddesinde yer alan düzenlemeye göre isteklilerin teklif kapsamında A1 yetki belgesi sunmasına bir engel bulunmadığı, söz konusu düzenlemenin isteklilerce sadece A1K yetki belgesi sunulması gerektiği şeklinde değerlendirilemeyeceği, anılan istekliler tarafından sunulan yetki belgelerinin İdari Şartname’nin 7.1’inci maddesinde yer verilen düzenlemeye uygun olduğu anlaşılmış olup, başvuru sahibinin anılan iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Check Also

İhalelere Katılmaktan Yasaklı Olup Olmadığı Teyit Edilmelidir.

İhaleye Katılan Vekil ve Temsilcilerinin İhalelere Katılmaktan Yasaklı Olup Olmadığı Teyit Edilmelidir

Karar No              : 2022/UH.II-1703 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/1073847 İhale Kayıt Numaralı “14 Güzergah Personel Taşıma …

Call Now ButtonBize ulaşın