Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / Aşırı Düşük Teklif Savunmasında Nakliye Girdisi

Aşırı Düşük Teklif Savunmasında Nakliye Girdisi

Aşırı Düşük Teklif Savunmasında Nakliye Girdisi

Karar No              : 2021/UY.II-881

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/575403 İhale Kayıt Numaralı “Bursa İli Mustafakemalpaşa İlçesi Millet Bahçesi ve Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 03.12.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Bursa İli Mustafakemalpaşa İlçesi Millet Bahçesi ve Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi” ihalesine ilişkin olarak Dido-Ray Yapı San. Tic. A.Ş.nin 03.03.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 9.03.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 18.03.2021 tarih ve 14350 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.03.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/511 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

22) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan açıklamalarda açıklama istenilen iş kalemlerine ilişkin nakliye girdilerine ait bir fiyat/maliyet öngörülmediği, nakliye hesaplamaları hayali olduğu ve gerçekle bağdaşmadığı, savunma kapsamında sunulan analizlerde nakliye mesafeleri için idarenin belirlemiş olduğu nakliye mesafelerinden daha düşük nakliye mesafeleri kullanılarak açıklama yapıldığı, satış ve maliyet tespit tutanaklarında ilgili malların hangi üretim tesisinde üretildiği ve işin yapılacağı yere olan uzaklığı belgelendirilmediği ve nakliye mesafeleri mevzuata uygun olarak hesaplanmadığı, açıklama istenilen iş kalemi/iş gruplarına ait malzeme vs. için üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinde nakliye dahil fiyat alınmadığı, nakliye dahil alınan fiyatlarda ise müstakil olarak nakliye formülleri ile gerçek mesafelere uygun olarak açıklanması gerektiği, açıklanması istenilen iş kalemlerine ait analiz formatlarında nakliye girdisine özel olarak yer verilmediği, dolayısıyla analiz kapsamında ayrıca açıklanması gerektiği, ancak nakliyeye ilişkin iş kalemlerinin farklı tür ve miktarda girdiler içeren iş kalemleri olması sebebiyle nakliye iş kalemlerine ilişkin fiyat teklifi alınması gerçekçi olamayacağı, fiyat teklifindeki nakliye bedellerinin daha önce gerçekleştirilmiş aynı yer, aynı mesafe, aynı tür ve girdileri içeren nakliye işleri sebebiyle teklif edilmiş olamayacağından, geleceğe dair bir fiyatlandırma yapılmasının mevzuata da uygun olmadığı, nakliye işlerine ait fiyatların liste halinde sunulmadığı,

20) Başvuru sahibinin 22’nci iddiasına ilişkin olarak:

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.13.15’inci maddesinde, “Sözleşme veya eklerinde, taş, kum, çakıl, gravye, balast, stabilize vb. yapı malzemelerinin idarenin belirlediği ocaklardan temininin öngörüldüğü haller dışında, bu Tebliğin 45.1.2 maddesi gereğince nakliye girdilerine ilişkin idarece belirtilen mesafelerden daha düşük mesafe kullanarak açıklama yapan isteklilerin, ihale konusu işe özgü alanlara ilişkin açıklamalarını kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen veya onaylanan belgeler ile tevsik etmeleri gerekmektedir.” açıklamasına yer verilmiştir.

Yukarıda yer verilen açıklama doğrultusunda, İdare tarafından aşırı düşük teklif sorgulama yazısı ve ekinde, 15.150.1055 poz numaralı  C 16/20, C 20/25 C 25/30, C 30/37 iş kalemleri için nakliye dahil açıklama istenildiği, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından da bu doğrultuda aşırı düşük teklif açıklaması yazısına uygun olarak, C 16/20, C 20/25 C 25/30, C 30/37 gri renkte, normal hazır beton dökülmesi iş kalemleri için Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2020 yılı beton nakli dahil resmi birim fiyatları ile açıklandığı, anılan Bakanlığın bu iş kalemleri için düzenlediği birim fiyat analizlerinin de nakliye fiyatı dahil analizler olduğu anlaşıldığından iddianın yerinde olmadığına karar verilmiştir.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

İdarenin Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması Mevzuata Uygundur

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

Call Now ButtonBize ulaşın