xxxx
Home / İhale Danışmanı / Aşırı Düşük Teklifte Sigorta Giderlerinin Tevsikine Yönelik Poliçe Ve Poliçeye İlişkin Teyit Belgesi Sunulmalıdır

Aşırı Düşük Teklifte Sigorta Giderlerinin Tevsikine Yönelik Poliçe Ve Poliçeye İlişkin Teyit Belgesi Sunulmalıdır

Karar No              : 2022/UH.II-641

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2022/160476 İhale Kayıt Numaralı “Atabey Gençliği Projesi Kapsamında 2022 Yılı Araç Kiralanması” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 24.03.2022 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Atabey Gençliği Projesi Kapsamında 2022 Yılı Araç Kiralanması” ihalesine ilişkin olarak Konya Turizm Oto Nakliyat ve Petrol Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.nin 14.04.2022 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 25.04.2022 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 25.04.2022 tarih ve 20463 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.04.2022 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2022/434 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) İhale konusu iş kapsamında kullanılacak araçların zorunlu mali trafik sigortası ile karayolu yolcu taşımacılığı zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası giderleri için Firuzen Oto Kir. Tur. Kuy. Mad. Nak. Tic. Ltd. Şti. tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında açıklama yapılmadığı, sunulan açıklamalar kapsamında işin başlama veya bitiş sürelerinin dikkate alınmadığı, sunulan fiyat tekliflerinin sözleşme sürelerini kapsamadığı, poliçelerin sigorta acentalarından alındığı, poliçe ekine sigorta şirketinin bölge müdürlüğü veya genel müdürlük teyidi ile teyit yazısında yetkililerin imzasının yer almadığı, bu sebeplerle açıklamaların eksik ve hatalı olduğu,

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir…” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “79.2. İhale ilanında ve dokümanında teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden açıklama isteneceği belirtilen hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında aşağıdaki düzenlemelere göre işlem tesis edilmesi gerekmektedir. 

79.2.1. Aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtilmesi zorunludur. Aşırı düşük teklif açıklaması sunulması için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere uygun bir süre verilir.

79.2.2. İstekliler aşırı düşük olarak tespit edilen tekliflerini aşağıdaki yöntemleri kullanarak açıklayabilirler.

79.2.2.1. Üçüncü Kişilerden Alınan Fiyat Teklifleri: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınması durumunda, öncelikli olarak fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu mal veya hizmet için maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.6) düzenlenecektir. Tutanaklar fiyat teklifinin dayanağı olarak düzenlenecek olup, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulacaktır.

Maliyet tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için, fiyat teklifinin mamul/mala ilişkin olması halinde mamul/malın birim fiyatının, tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması; fiyat teklifinin hizmete ilişkin olması halinde ise bu hizmetin birim fiyatının, tutanakta tespit edilen toplam birim maliyetin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.5) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı maliyet tespit tutanağındaki ortalama/toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satış tutarı tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.6) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup, bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.

Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.2.2.3.  Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından İlan Edilen Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilan edilmiş fiyat tarifeleri açıklama yöntemi olarak kullanılabilir. Bu usulle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için ilan edilen fiyatların ihalenin ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur.

79.2.3. Meslek mensubu; üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi üzerindeki beyanın ve emsal bedel beyanı ile Ek-O.5, Ek-O.6 ve Ek-O.7 numaralı tutanaklardaki bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Meslek mensubu ibaresinden Yeminli Mali Müşavirler veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler anlaşılır”

79.2.4. Ek-O.5, Ek-O.6 ve Ek-O.7 numaralı tutanakların son veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmesi zorunludur. Son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminin tespitinde; 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (d) ve (e) bentlerine göre pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ilk yazılı fiyat tekliflerinin alındığı tarih, diğer ihale usulleri ile yapılan ihalelerde ise ihale tarihi esas alınır.

79.3. İdarelerin aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirilmesine ilişkin aşağıdaki düzenlemeleri de dikkate almaları gerekmektedir.

79.3.1. Teklifi aşırı düşük olarak tespit edildikten sonra yukarıdaki yöntemlere göre usulüne uygun açıklama yapan isteklilerin teklifleri geçerli kabul edilir. Hayatın olağan akışına veya ticari gereklere aykırılık gibi nedenlerle teklifler reddedilemez.

79.3.4. Hizmet alım ihalelerinde herhangi bir sigorta giderinin aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilmesi durumunda, isteklilerce sigorta acentelerinden alınan poliçe, fiyat teklifi veya sözleşmelerin ekine ihale dokümanında yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla sigorta hizmetini gerçekleştirebileceklerine ilişkin, ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmesi ve bu yazının yetkili kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Ancak sigorta şirketlerinin genel müdürlük veya bölge müdürlükleri tarafından imzalanmış poliçe veya fiyat teklifleri için teyit alınması zorunlu değildir. Sigorta giderinin tevsiki için sunulan belgenin işin süresinin tamamını kapsaması gerekmektedir. Ancak birden fazla yılı kapsayan ya da ihale tarihi ile işin başlangıç tarihinin farklı yıllara ait olduğu işlerde ilk yıl için alınan sigorta teklifinin ihale tarihi itibarıyla en son açıklanmış olan Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi “On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı (%)” tablosundaki oran esas alınmak suretiyle güncellenerek diğer yıllar için kullanılması mümkündür.

79.3.5. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarına ilişkin yapılan aşırı düşük teklif açıklamasında, sözleşme giderleri ve genel giderlerin % 4 oranında hesaplanması söz konusu olmayacak, sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanmak suretiyle açıklama yapılacaktır…” açıklaması,

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: Atabey Gençliği Projesi Kapsamında 2022 Yılı Araç Kiralanması

b) Türü: Hizmet alımı

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır.

d) Kodu:

e) Miktarı:

6 kalem araç kiralanması

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca belirlenecek olan güzergahlar / Mevlana Kültür Merkezi” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “İhaleye ilişkin bilgiler” başlıklı 3’üncü maddesinde “3.1.

a) İhale kayıt numarası: 2022/160476

b) İhale usulü: Açık ihale.

c) İhale (son teklif verme) tarihi ve saati: 24.03.2022

Saat: 10:30

ç) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yerleşkesi İhale Salonu (Horozluhan Mah. Yeni İstanbul Cad. No:64 Selçuklu/KONYA)

3.2. Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden e-teklif olarak sunulur. İhale (son teklif verme) saatine kadar EKAP’a yüklenemeyen teklifler değerlendirmeye alınmaz…” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 33’üncü maddesinde “33.1. Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu;

a) Verilen hizmetin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifi reddedilir.” düzenlemesi,

Sözleşme Tasarısı’nın “İşin süresi” başlıklı 9’uncu maddesinde “9.1. İşin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 240 (İkiYüzKırk) gündür

9.2. Bu sözleşmenin uygulanmasında sürelerin hesabı takvim günü esasına göre yapılmıştır.” düzenlemesi,

Teknik Şartname’nin “İşin süresi” başlıklı 4’üncü maddesinde “İş sözleşme imzalanmasıyla başlar, sözleşmenin feshini gerektirecek hukuki neden olmadığı sürece 31.12.2022 tarihine kadar devam edecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

İhale dokümanının ekinde yer alan birim fiyat teklif cetveli aşağıda yer verildiği şekilde düzenlenmiştir.

İhale kayıt  numarası :2022/160476

hale işlem dosyası incelendiğinde, ihale konusu işin adının “Atabey Gençliği Projesi Kapsamında 2022 Yılı Araç Kiralanması” olduğu, 24.03.2022 tarihinde gerçekleştirilen ihalede 5 adet ihale dokümanının EKAP’tan indirildiği, 4 istekli tarafından ihaleye teklif sunulduğu, ihale komisyonunca tekliflerin değerlendirilmesi neticesinde, Tekinler Turizm Nakliyat Temizlik Gıda İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yeterlik bilgileri tablosunun geçici teminat bilgilerine ilişkin kısmına bilgi girişi gerçekleştirilmediği gerekçesiyle anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, hesaplanan sınır değerin altında teklif sunduğu tespit edilen Firuzen Oto Kir. Tur. Kuy. Mad. Nak. Tic. Ltd. Şti.den aşırı düşük teklif açıklaması talep edildiği, istekli tarafından sunulan açıklamaların değerlendirilmesi neticesinde teklifinin uygun olduğuna ve ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi istekli olduğuna karar verildiği anlaşılmıştır.

30.03.2022 tarihinde EKAP üzerinden Firuzen Oto Kir. Tur. Kuy. Mad. Nak. Tic. Ltd. Şti.ye gönderilen “aşırı düşük teklif açıklamalarının sunulması” başlıklı yazı incelendiğinde, ihale konusu iş kapsamında kiralanacak “45+1 (2008 Model ve Üzeri) adet 2.000”, “45+1 (2010 Model ve Üzeri) adet 350”, “27+1 ( 2008 Model ve Üzeri ) adet 200”, “27+1 (2010 Model ve Üzeri) adet 50”, “16+1 (2014 Model ve Üzeri) adet 250” ile “8+1 (2015 Model ve Üzeri) adet 50” araçlara ait kiralama veya kendi malı olması halinde amortisman giderleri,  sigorta giderleri (zorunlu trafik sigortası, motorlu taşıtlar vergisi ve karayolu yolcu taşımacılığı zorunlu koltuk ferdi kaza sigorta poliçesi) ile periyodik bakım giderlerinin önemli teklif bileşenleri olarak belirlendiği ve anılan giderler için aşırı düşük teklif açıklaması talep edildiği anlaşılmıştır.

Firuzen Oto Kir. Tur. Kuy. Mad. Nak. Tic. Ltd. Şti.’ye ait aşırı düşük teklif açıklamalarının 06.04.2022 tarihinde idareye sunulduğu görülmüştür.

Sunulan açıklamalar incelendiğinde,

İstekli tarafından ihale konusu iş kapsamında aşırı düşük teklif açıklamalarına esas olmak üzere, “Mercedes Benz Travego 15 shd 47+1 koltuk kapasiteli 2010 model” 20 adet araç, “Mercedes Benz Travego 15 shd 47+1 koltuk kapasiteli 2011 model” 4 adet araç, “Temsa Prestige 2008 model 29+1 koltuk kapasiteli” 2 adet araç, “Temsa Prestige 2010 model 29+1 koltuk kapasiteli” 1 adet araç, Renault Master 2014 model ve üzeri 16+1 koltuk kapasiteli” 3 adet araç ile “Mercedes Vito 2016 model 8+1 koltuk kapasiteli” 1 adet aracın çalıştırılmasının öngörüldüğü anlaşılmıştır.

İhale konusu iş kapsamında çalıştırılması öngörülen araçların zorunlu trafik sigortası ve karayolu yolcu taşımacılığı zorunlu koltuk ferdi kaza sigorta poliçesi giderlerine ilişkin aşırı düşük teklif açıklamaları incelendiğinde,

İstekli tarafından anılan giderlerin tevsiki için Semih Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından 04.04.2022 tarihinde düzenlenmiş “Sigorta fiyat teklifi” başlıklı belgenin, Neova Sigorta A. Ş. Konya Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş “Karayolları Motorlu Araçlar zorunlu mali sorumluluk katılım sigorta teklifi”(poliçe) başlıklı belgelerin, Neova Sigorta A. Ş. Konya Bölge Müdürlüğü tarafından Semih Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.nin yetkili acente olduğunu bildirir acente yetki belgesinin ve yine Neova Sigorta A. Ş. Konya Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş teyit belgesinin sunulduğu görülmüştür.

Semih Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından 04.04.2022 tarihinde düzenlenmiş “Sigorta fiyat teklifi” başlıklı belge incelendiğinde, anılan belgede ihale konusu iş kapsamında çalıştırılması öngörülen araçlara ilişkin zorunlu mali sorumluluk (trafik) sigortası ile koltuk ferdi kaza sigortası fiyat tekliflerinin yer aldığı görülmüştür.

Neova Sigorta A. Ş. Konya Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş “Karayolları Motorlu Araçlar zorunlu mali sorumluluk katılım sigorta teklifi”(poliçe) başlıklı belgeler incelendiğinde, anılan poliçelerin ihale konusu iş kapsamında çalıştırılması öngörülen “47+1, 29+1 ve 16+1 koltuk kapasiteli” araçların dikkate alınarak hazırlandığı, ayrıca anılan poliçeler için Neova Sigorta A. Ş. Konya Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş teyit belgesinin sunulduğu görülmüş olmasına rağmen ihale konusu iş kapsamında çalıştırılması öngörülen “8+1 koltuk kapasiteli” araç için Neova Sigorta A. Ş. Konya Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş poliçe, anılan poliçeye ilişkin teyit belgesi ve Semih Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından 04.04.2022 tarihinde düzenlenmiş “Sigorta fiyat teklifi” başlıklı fiyat teklifine ilişkin fiyat tevsiki amacı taşıyacak bir teyit belgesinin de aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında sunulmadığı görülmüştür.

Yukarıda yer verilen tespit ve değerlendirmeler dikkate alındığında, ihale konusu iş kapsamında çalıştırılması öngörülen “8+1 koltuk kapasiteli” araca ilişkin zorunlu mali sorumluluk (trafik) sigortası ile koltuk ferdi kaza sigortası giderlerinin tevsikine yönelik poliçe ve poliçeye ilişkin teyit belgesi sunulmadığından açıklamaların mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmediği sonucuna ulaşılmıştır.

Check Also

İhaleye Konu Malzemelerin Tek Bir Markayı İşaret Ettiği İddiası

İhaleye Konu Malzemelerin Tek Bir Markayı İşaret Ettiği İddiası

Karar No              : 2022/UM.II-990 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2016/224348 İhale Kayıt Numaralı “Aydınlatma Malzemesi Alımı” İhalesi …

Call Now ButtonBize ulaşın