xxxx
Home / İhale Danışmanı Ankara / Aynı İdarenin Yakın Tarihlerdeki Başka İhalesinin de Aynı Komisyon Tarafından Değerlendirme Esnasında Belgelerinin Karıştırılmış Olabileceği İddiası

Aynı İdarenin Yakın Tarihlerdeki Başka İhalesinin de Aynı Komisyon Tarafından Değerlendirme Esnasında Belgelerinin Karıştırılmış Olabileceği İddiası

Karar Tarihi         : 24.11.2021

Karar No              : 2021/UY.II-2089

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/388573 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 5(Mersin) Bölge Müdürlüğü 51(Silifke) ve 52(Mersin) Şube Şeflikleri Yollarında Rutin Yol Bakım, Yapım ve Onarımı ile Kar ve Buzla Mücadele İşlerinin Yapılması” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü tarafından 05.08.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Karayolları 5(Mersin) Bölge Müdürlüğü 51(Silifke) ve 52(Mersin) Şube Şeflikleri Yollarında Rutin Yol Bakım, Yapım ve Onarımı ile Kar ve Buzla Mücadele İşlerinin Yapılması” ihalesine ilişkin olarak Güven İnş Turz Mad. Taş San. Tic. Ltd. Şti – İm-Sa İnş. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının 25.10.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusuna idare tarafından cevap verilmemesi üzerine, başvuru sahibince 03.11.2021 tarih ve 51240 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.11.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1815 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) Kesinleşen ihale kararında iş ortaklıklarının sunmuş olduğu iş ortaklığı beyannamesinin “Karayolları 5(Mersin) Bölge Müdürlüğü 51(Silifke) ve 52(Mersin) Şube Şeflikleri Yollarında Rutin Yol Bakım, Yapım ve Onarımı ile Kar ve Buzla Mücadele işlerinin Yapılması yapım işine” ait olmadığı gerekçesi ile tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu, aynı gün ihalesi yapılan “Karayolları 5(Mersin) Bölge Müdürlüğü 53(Antakya) ve 54(Gaziantep) Şube Şeflikleri Yollarında Rutin Yol Bakım, Yapım ve Onarımı ile Kar ve Buzla Mücadele İşlerinin Yapılması işine” ait kesinleşen ihale kararında da aynı gerekçe ile tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, iş ortaklığı beyannamelerinin başka bir ihale dosyası içinde bulunması nedeniyle aynı komisyon tarafından yapılan değerlendirmeler sırasında iş ortaklığı beyannamelerinin karıştırılmış olabileceği, ayrıca bu hususun teklifin esasına etkili bir husus olmadığından bilgi eksikliği mahiyetinde değerlendirilmesinin gerektiği, ayrıca, aynı komisyon tarafından aşırı düşük teklif açıklaması ekinde de iş ortaklığı beyannamelerinin bulunduğu, bunun da irade tekrarı olduğundan tekliflerinin değerlendirme kapsamına alınmasının gerektiği,

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş ortaklığı” başlıklı 32’nci maddesinin üçüncü fıkrasında, “İş ortaklığı başvuru veya teklifiyle birlikte pilot ortağın da belirlendiği İş Ortaklığı Beyannamesini vermek zorundadır.” hükmü,

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinin 1’inci fıkrasının f bendinde, “İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde, “2.1. İhale konusu işin

a) Adı:Karayolları 5(Mersin) Bölge Müdürlüğü 51(Silifke) ve 52(Mersin) Şube Şeflikleri Yollarında Rutin Yol Bakım ,Yapım ve Onarımı ile Kar ve Buzla Mücadele İşlerinin Yapılması

b) Yatırım proje no’su/kodu:

c) Miktarı (fiziki) ve türü:

3 yıl süre ile Rutin Yol Bakım ve Onarımı ile Kar ve Buzla Mücadele İşlerinin Yapılması Yapım İşi

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Yapılacağı yer:Karayolları 5(Mersin) Bölge Müdürlüğü 51(Silifke) ve 52(Mersin) Şube Şeflikleri Yollarında

d) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin teklif kapsamında sunmuş olduğu belgelerin incelenmesinde, teklif kapsamında sunulan İş Ortaklığı Beyannamesi’nin aynı idare tarafından ihalesi gerçekleştirilen “Karayolları 5 (Mersin) Bölge Müdürlüğü 53 (Antakya) ve 54 (Gaziantep) Şube şeflikleri Yollarında Rutin Yol Bakım, Yapım ve Onarımı ile Kar ve Buzla Mücadele İşlerinin Yapılması” işi için 2021/388762 İKN belirtilerek düzenlendiği ve Güven İnş. Turz. Mad. Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile İm-Sa İnşaat ve Tic. Ltd. Şti.leri tarafından imzalandığı görülmüştür. İncelemeye konu ihalenin ihale kayıt numarasının ise 2021/388573 olduğu anlaşılmıştır.

Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri ve doküman düzenlemelerinden KİK021.0/Y numaralı standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesinin teklifi kapsamında sunulması ve teklif verilen ihaleye uygun olarak düzenlenmesinin gerektiği açıktır. Her ne kadar başvuru sahibi tarafından aynı idarenin yakın tarihlerdeki başka ihalesinin de aynı komisyon tarafından değerlendirme esnasında belgelerinin karıştırılmış olabileceği savı ileri sürülmüşse de, mevcut ihale dosyası üzerinden söz konusu iddianın doğruluğunun tespiti mümkün bulunmadığı gibi, söz konusu belgelerin istekli tarafından teklif aşamasında da karıştırılmış veya hatalı düzenlenmiş olabileceği ve mezkur belgenin teklifi kapsamında sunulması gereken yeterlik kriterleri arasında sayıldığından bu durumun bilgi eksikliği mahiyetinde de değerlendirilemeyeceği anlaşıldığından iddia yerinde görülmemiştir.

Check Also

İhalelere Katılmaktan Yasaklı Olup Olmadığı Teyit Edilmelidir.

İhaleye Katılan Vekil ve Temsilcilerinin İhalelere Katılmaktan Yasaklı Olup Olmadığı Teyit Edilmelidir

Karar No              : 2022/UH.II-1703 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/1073847 İhale Kayıt Numaralı “14 Güzergah Personel Taşıma …

Call Now ButtonBize ulaşın