xxxx
Home / İhale Danışmanı Ankara / Şartnamede Herhangi Bir Güzergah Değişikliği Gerekmesi Durumunda Yapılacak Değişikliğin Kilometre Miktarı İle Sınırlı Olduğunun Belirtilmesi İsteklilerin Maliyet Açıklamasını Etkilemez

Şartnamede Herhangi Bir Güzergah Değişikliği Gerekmesi Durumunda Yapılacak Değişikliğin Kilometre Miktarı İle Sınırlı Olduğunun Belirtilmesi İsteklilerin Maliyet Açıklamasını Etkilemez

Karar No              : 2021/UH.II-2097

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/474889 İhale Kayıt Numaralı “Personel Taşıma” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından 21.10.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Personel Taşıma” ihalesine ilişkin olarak Hayat Organizasyon ve Danışmanlık Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin 15.10.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 21.10.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 01.11.2021 tarih ve 50869 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 01.11.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1794 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

2) Sözleşme Tasarısı’nın 36.1’inci maddesinde “İdare, ihale dokümanında her güzergah için belirlenmiş tahmini kilometre miktarına kadar, her türlü güzergah değişiklikleri ile güzergahlarda istediği saat, durak ve yer değişikliklerini yapabilir. Yüklenici buna itiraz edemez ve bu değişiklikler için herhangi bir ek ücret talep edemez” düzenlemesinin yer aldığı, ancak yapılacak güzergah değişikliğinin kaç km olacağının bilinmemesi sebebiyle, maliyet çalışmasının yapılması ve sağlıklı teklif fiyatının oluşturulmasını engellediği, bu gider kalemini teklifine dahil eden istekliler ile dahil etmeyen istekliler arasında fırsat eşitliğini ortadan kaldırır mahiyette olduğu, bu nedenle söz konusu düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

Teknik Şartname’nin “İşin Yapılışı İle İlgili Diğer Hususlar” başlıklı 3’üncü maddesinde “…9) İdare gerekli gördüğü durumlarda; güzergâhlarda değişiklik yapmaya, yeni güzergâh ve durak ihdas etmeye, taşıt sayısını azaltmaya, taşıma saatlerinde değişiklik yapmaya yetkilidir. Bu doğrultuda;

a) İdare; servis hizmetinden yararlanacak personel sayısı, güzergâhın özellikleri, güzergâhın trafik yoğunluğu vb. hususları dikkate alarak, ihale dokümanında her güzergâh için belirlenmiş tahmini kilometre miktarına kadar, her türlü güzergâh değişiklikleri ile güzergâhlarda istediği saat, durak ve yer değişikliklerini yapabilir. Yüklenici buna itiraz edemez ve bu değişiklikler için herhangi bir ek ücret talep edemez.

b) İdare herhangi bir nedenle gerekli gördüğü takdirde, ilgili mevzuat çerçevesinde herhangi bir güzergâhı iptal ederek çalışan araçların sayısını azaltabilir.

c) Yüklenici İdarenin onayını almadan belirlenen araç güzergâhlarını değiştiremez.

d) Yüklenici idarece yapılacak; güzergâhların veya taşıma saatlerinin değiştirilmesi, yeni durak ihdas edilmesi vb. işlemleri gerekçesiyle yükümlülüğünden vazgeçemeyeceği gibi, taşıma fiyatlarının arttırılması veya herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz. Yüklenici yapılacak değişikliklere uymakla mükelleftir.” düzenlemesine yer verilmiş olup, ekinde güzergâh listesine yer verilmiştir. Söz konusu güzergah listesinde; bölge, güzergâh adı, araç kapasitesi, kilometre ve ayrıntılı güzergâh bilgilerine yer verildiği görülmüştür.

Sözleşme Tasarısı’nın “Diğer hususlar” başlıklı 36’ncı maddesinde “36.1. …*İdare, ihale dokümanında her güzergah için belirlenmiş tahmini kilometre miktarına kadar, her türlü güzergah değişiklikleri ile güzergahlarda istediği saat, durak ve yer değişikliklerini yapabilir. Yüklenici buna itiraz edemez ve bu değişiklikler için herhangi bir ek ücret talep edemez…” düzenlemesine yer verilmiştir.

Yukarıda aktarılan doküman düzenlemelerinden, idarenin Teknik Şartname’nin ekinde belirtilen kilometre miktarına kadar güzergah değişikliği yapabileceği, söz konusu düzenlemeler çerçevesinde herhangi bir güzergah değişikliğinin gerekmesi durumunda belirtilen kilometreye kadar değişiklik yapılacağı, dolayısıyla güzergah değişikliği durumunda mesafenin etkilenmeyeceği anlaşılmaktadır.

Aktarılan hususlar bir arada değerlendirildiğinde, güzergah değişikliğinin Teknik Şartname’de belirtilen kilometre miktarı ile sınırlı olduğu, bu bağlamda isteklilerin maliyetlerinin etkilenmesinin söz konusu olmadığı, bu durumun isteklilerin sağlıklı teklif hazırlamasını etkilemeyeceği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Check Also

İhalelere Katılmaktan Yasaklı Olup Olmadığı Teyit Edilmelidir.

İhaleye Katılan Vekil ve Temsilcilerinin İhalelere Katılmaktan Yasaklı Olup Olmadığı Teyit Edilmelidir

Karar No              : 2022/UH.II-1703 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/1073847 İhale Kayıt Numaralı “14 Güzergah Personel Taşıma …

Call Now ButtonBize ulaşın