xxxx
Home / İhale Danışmanı Ankara / Birim Fiyat Teklif Mektubunda İhale Konusu İşin Adının Yanlış Yazılmış Olması Durumunda Teklifin Geçerli Teklif Olarak Kabul Edilmesi Mevzuata Aykırıdır

Birim Fiyat Teklif Mektubunda İhale Konusu İşin Adının Yanlış Yazılmış Olması Durumunda Teklifin Geçerli Teklif Olarak Kabul Edilmesi Mevzuata Aykırıdır

Karar No              : 2021/UH.II-2210

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/431893 İhale Kayıt Numaralı “Kulp İlçesi Merkez ve Merkeze Bağlı Köy ve Köy Altı Yerleşim Birimlerindeki 3377 Öğrencinin 14 Taşıma Merkezi Okula (14 Kısım) 353 Hat (Araç) İle 182 İş Günü Taşınması  İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Kulp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 02.09.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Kulp İlçesi Merkez ve Merkeze Bağlı Köy ve Köy Altı Yerleşim Birimlerindeki 3377 Öğrencinin 14 Taşıma Merkezi Okula (14 Kısım) 353 Hat (Araç) İle 182 İş Günü Taşınması  İşi” ihalesine ilişkin olarak Öz Özlem Taşımacılık İnşaat Gıda Tekstil Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin 15.10.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 25.10.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 02.11.2021 tarih ve 50991 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 01.11.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1805 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihaleye teklif veren Pasur Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti.nin birim fiyat teklif mektubunda ihale konusu işin adının yanlış yazılmış olması nedeniyle tüm kısımlar itibariyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının gerektiği iddiasına yer verilmiştir.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Başvuru ve teklif mektuplarının şekli” başlıklı 53’üncü maddesinde, “(1) Başvuru ve teklif mektupları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlar esas alınarak hazırlanır.

(2) Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

a) Yazılı olması.

b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi.

c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması.

ç) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması.

d) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin vergi kimlik numarasının belirtilmesi.

e) Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.

(3) Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişilerce imzalanması gerekir.

(4) Konsorsiyumlarda, konsorsiyum ortakları teklif mektubunu, işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedeli ayrı ayrı yazmak suretiyle imzalarlar. Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedellerin toplamı, konsorsiyumun toplam teklif bedelini oluşturur.

(5) Teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere ve teklif mektubu standart formuna uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Taşıması zorunlu hususlardan herhangi birini taşımayan teklif mektuplarının değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulamaz. Teklif mektubu usulüne uygun olmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü,

Aynı Yönetmelik’in eki standart formlar arasında da Birim Fiyat Teklif Mektubu, Birim Fiyat Teklif Cetveli için “Standart Form KİK015.3/H” yer almaktadır.

İdari Şartname’nin”İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde, “2.1. İhale konusu hizmetin; a) Adı: Kulp ilçesi merkez ve merkeze bağlı köy ve köyaltı yerleşim birimlerindeki 3377 öğrencinin 14 taşıma merkezi okula (14 Kısım) 353  Hat (araç) ile 182 iş günü taşınması işi” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu…” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Teklif ve sözleşme türü” başlıklı 19’uncu maddesinde, “19.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

Pasur Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti  tarafından sunulan teklif mektubunda isteklinin adı-soyadı/ticaret unvanı ile vergi kimlik numarası bilgilerine yer verildiği,  teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak belirtildiği, “Standart Form KİK015.3/H” kullanıldığı ve yer alması gerekli ibarelerin de bulunduğu, tüm kısımlar için teklif verildiği görülmüştür.

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinden ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelerden; isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale dokümanının ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektuplarını sunmaları gerektiği, teklif mektubunun uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin ihale komisyonunca değerlendirme dışı bırakılacağı anlaşılmakta olup, yapılan inceleme neticesinde şikayete konu teklif mektupları ihale dokümanının ekinde yer alan “KİK0015.3/H” numaralı Birim Fiyat Teklif Mektubu Standart Forma uygun olduğu, ancak Pasur Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti  tarafından sunulan Teklif Mektubu’nda İhale Kayıt Numarasının 2021/431893 yerine 2021/434804 olarak, ihalenin adının ise “Kulp İlçesi Merkez ve Merkeze Bağlı Köy ve Köyaltı Yerleşim Birimlerindeki 1384 Öğrencinin 3 Taşıma Merkezi Ortaöğretim Okuluna 156 Hat (Araç) ile 182 İş Günü Taşınması İşi” olarak aynı idare tarafından gerçekleştirilen başka bir ihaleye ait olması nedeniyle Teklif Mektubu’nda taşıması zorunlu hususlardan olduğu ve yanlış beyanın teklifin esaslı unsurlarından birisinin ihlal edilmesine neden olduğu, değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulamayacağından idare tarafından teklifin geçerli teklif olarak kabul edilmesinin mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesinin ikinci fıkrası yönünden yapılan inceleme ve hukuki değerlendirme sonucunda herhangi bir aykırılık tespit edilmemiştir.

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, Pasur Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Check Also

İhalelere Katılmaktan Yasaklı Olup Olmadığı Teyit Edilmelidir.

İhaleye Katılan Vekil ve Temsilcilerinin İhalelere Katılmaktan Yasaklı Olup Olmadığı Teyit Edilmelidir

Karar No              : 2022/UH.II-1703 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/1073847 İhale Kayıt Numaralı “14 Güzergah Personel Taşıma …

Call Now ButtonBize ulaşın