Basın duyuruları
xxxx
Home / DANIŞMANLIK İŞLERİYLE İLGİLİ AŞIRI DÜŞÜK AÇIKLAMASI / Danışmanlık Hizmet İşi İhalesi – Metodoloji Olarak İş Planının Sunulması – İdarenin Takdir Yetkisini Kamu Yararı Ve Hizmet Gereklerine Uygun Olarak Kullanıldığını Gösteren Gerekçeler Sunması Gerektiği

Danışmanlık Hizmet İşi İhalesi – Metodoloji Olarak İş Planının Sunulması – İdarenin Takdir Yetkisini Kamu Yararı Ve Hizmet Gereklerine Uygun Olarak Kullanıldığını Gösteren Gerekçeler Sunması Gerektiği

Karar No              : 2019/MK-309

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/349439 İhale Kayıt Numaralı “Avrupa Birliği Ab Mali İmkân Kaps Frıt Fonu Bünyesinde Kfw Yürütücülüğü İle Kriz Zamanında Herkes İçin Eğt Iı Prj Çerçevesinde (Gkas) Eğt Alt Yap Dstk Amacı İle Yapılacak Olan Eğitim Binaları Danışmanlık Hizmetleri İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi  Başkanlığı tarafından yapılan  2018/349439 ihale kayıt numaralı “Avrupa Birliği AB Mali İmkân Kaps FRIT Fonu Bünyesinde KfW Yürütücülüğü İle Kriz Zamanında Herkes İçin Eğt II Prj Çerçevesinde (GKAS) Eğt Alt Yap Dstk Amacı İle Yapılacak Olan Eğitim Binaları Danışmanlık Hizmetleri İşi” ihalesine ilişkin olarak, Tümaş Türk Mühendislik Müşavirlik ve Müteahhitlik A.Ş. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 10.07.2019 tarihli ve 2019/UH.II-784 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle, davacı Tümaş Türk Mühendislik Müşavirlik ve Müteahhitlik A.Ş. tarafından açılan davada, Ankara 18. İdare Mahkemesinin 27.09.2019 tarihli ve E:2019/1538, K:2019/1871 sayılı kararı ile “Uyuşmazlıkta her ne kadar dava konusu Kurul kararında metodoloji puanlamasında tüm istekliler açısından eşitlik ilkesi gözetilerek yapılan değerlendirmeler çerçevesinde idarenin takdir yetkisinin olduğu, bu takdir yetkisinin ise her bir komisyon üyesi tarafından ayrı ayrı yapılan puanlama ile somutlaştığı belirtilmiş ise de, ihale komisyonu tarafından davacı şirkete 15 tam puan üzerinden puanlanan “İhale konusu iş kalemlerinin tanımlanması ve bunların gerçekleştirilmesinde izlenecek yöntemin belirtilmesi” kriteri için 5 puan verilmesinin gerekçesinin metodoloji olarak iş planının sunulması şeklinde genel bir ifade ile belirtilmesine rağmen metodoloji ile iş planını ayıran noktaların neler olduğu, davacı şirketin sunmuş olduğu raporda belirtilen metodolojinin hangi noktalarda eksik hususlar içerdiğinin açıklanmadığı, bu haliyle takdir yetkisinin somutlaştırıldığından söz edilemeyeceği, kaldı ki en avantajlı teklif sahibi iş ortaklığına projenin amacı ve öneminin açıklanmaması, iş programında süreçler detaylı gösterilmemesine rağmen tam puana yakın bir puan takdir edilmesiyle davacı şirketten genel yaklaşım ve yöntemin tanımlanmadığından bahisle 10 puan kesilmesinin kendi içerisinde tezat bir durum yansıttığı, idarenin takdir yetkisini kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olarak kullanıldığını gösteren gerekçeler sunması gerektiği; ayrıca ihale dokümanında proje müdürü (inşaat mühendisi) için “Benzer danışmanlık işlerinde proje müdürü veya proje müdür yardımcısı veya sorumlu müdür veya sorumlu müdür yardımcısı pozisyonlarında çalışmak” düzenlemesi dışında Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 39. maddesi hükmü uyarınca kamuda geçen hizmet sürelerinin değerlendirilmesi noktasında herhangi bir sınırlayıcı düzenlemenin yer almadığı ve davacı şirket tarafından proje müdürü olarak gösterilen Serdar Akalp Tekalev’in kamuda çalıştığı pozisyonların değerlendirilmesi sonrasında hizmet süresinin tespitinin gerektiği sonucuna varılmaktadır.

Bu durumda, davacı şirketin itirazen şikayet başvurusu üzerine düzeltici işlem belirlenmesine ilişkin dava konusu Kurul kararının davacı şirkete “İhale konusu iş kalemlerinin tanımlanması ve bunların gerçekleştirilmesinde izlenecek yöntemin belirtilmesi” ve “Yönetici kadrosu ve teknik personel” kriteri için verilen puanların irdelenmesine ilişkin kısımlarında hukuka uygunluk bulunmamaktadır.” şeklinde gerekçe belirtilerek dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle,

1- Kamu İhale Kurulunun 10.07.2019 tarihli ve 2019/UH.II-784 sayılı kararının “İhale konusu iş kalemlerinin tanımlanması ve bunların gerçekleştirilmesinde izlenecek yöntemin belirtilmesi” ve “Yönetici kadrosu ve teknik personel” kriterleri için verilen puanların irdelenmesine ilişkin kısımlarının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince, Tümaş Türk Mühendislik Müşavirlik ve Müteahhitlik A.Ş.nin teknik teklifinin “İhale konusu iş kalemlerinin tanımlanması ve bunların gerçekleştirilmesinde izlenecek yöntemin belirtilmesi” kriteri yönünden yeniden puanlanması ve “Yönetici kadrosu ve teknik personel” kriteri için yapılan puanlamada Serdar Akalp Tekalev’in kamuda çalıştığı pozisyonların da dikkate alınması yönünde düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın