Basın duyuruları
xxxx
Home / DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMA / Değerlendirme Dışı Bırakılma – Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Teklif Miktarının Yalnızca Yazıyla Yazılmış Olması

Değerlendirme Dışı Bırakılma – Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Teklif Miktarının Yalnızca Yazıyla Yazılmış Olması

Karar No              : 2019/UH.I-78

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/501895 İhale Kayıt Numaralı “Tc Msb Ant Batı Bölge Eskişehir İşletme Müdürlüğü Ve Bağlıları İçin 2019 Yılı Personel Taşıma Servis Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

T.C. MSB Akaryakıt İkmal ve Nato Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı Batı Bölge Müdürlüğü Eskişehir İşletme Müdürlüğü tarafından 05.11.2018 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “TC MSB Ant Batı Bölge Eskişehir İşletme Müdürlüğü ve Bağlıları İçin 2019 Yılı Personel Taşıma Servis Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Alçavuşlar Taşımacılık Pet. Ürünleri İnş. San. Tic. Ltd. Şti. nin 13.12.2018 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 13.12.2018 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 20.12.2018 tarih ve 61416 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.12.2018 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2018/1842 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihalenin itirâzen şikâyete konu 1, 2 ve 4’üncü kısımlarının Berkaya Şafak Servis İşletmeciliği Tur. Gıd. Hayv. Nak. Pet. Ürün. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, ancak söz konusu isteklinin teklifinin uygun olmadığı şöyle ki;

2) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan teklif mektubunda, teklif edilen bedelin yalnızca yazı ile yazıldığı,

  1. A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin hazırlanması ve sunulması” başlıklı 30’uncu maddesinde “… Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.  …” hükmü,

Aynı Kanun’un “Tekliflerin alınması ve açılması” başlıklı 36’ncı maddesinde “…İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet tutarı açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.” hükmü,

Anılan Kanun’un “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinde “… Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir…” hükmü,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Başvuru ve teklif mektuplarının şekli” başlıklı 53’üncü maddesinde “(1) Başvuru ve teklif mektupları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlar esas alınarak hazırlanır.

(2) Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

  1. a) Yazılı olması.
  2. b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi.
  3. c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması.

ç) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması.

  1. d) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin vergi kimlik numarasının belirtilmesi.
  2. e) Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.

(5) Teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere ve teklif mektubu standart formuna uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Taşıması zorunlu hususlardan herhangi birini taşımayan teklif mektuplarının değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulamaz. Teklif mektubu usulüne uygun olmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü,

İdari Şartname’nin “Teklif mektubunun şekli ve içeriği” başlıklı 23’üncü maddesinde “23.1. Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.

23.2. Teklif Mektubunda;

  1. b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, …

zorunludur. …” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Tekliflerin alınması ve açılması” başlıklı 30’uncu maddesinde “… 30.2.3. İhale konusu işin yaklaşık maliyeti açıklandıktan sonra zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik olan veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ve teklif bedelleri açıklanarak tutanağa bağlanır. Düzenlenen bu tutanaklar ihale komisyonunca imzalanır ve ihale komisyon başkanı tarafından onaylanmış bir sureti isteyenlere imza karşılığı verilir.

30.2.4. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez. Teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler değerlendirilmek üzere ilk oturum kapatılır. …” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 31’inci maddesinde “31.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. …” düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıda aktarılan mevzuat ile şartname hüküm ve düzenlemelerinde, istekliler tarafından verilen teklif mektuplarının taşıması gereken şartlar sayma suretiyle hüküm altına alınmıştır. Bu çerçevede teklif mektuplarında, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması gerektiği hususu, teklif mektubunun taşıması gereken şartlardan bir tanesi olarak belirlenmiştir.

Bu doğrultuda, teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere ve teklif mektubu standart formuna uygun olmamasının teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edileceği, taşıması zorunlu hususlardan herhangi birini taşımayan teklif mektuplarının değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulamayacağı, teklif mektubu usulüne uygun olmayan isteklilerinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılacağı açıkça hüküm altına alınmıştır.

Berkaya Şafak Servis İşletmeciliği Tur. Gıd. Hayv. Nak. Pet. Ürün. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif dosyası kapsamında sunulan birim fiyat teklif mektubu incelendiğinde, teklif edilen bedelin yalnızca yazı ile “dörtyüzotuzbeşbinbeşyüzyetmişbeş” şeklinde yazıldığı, rakam ile yazılan herhangi bir ibarenin ise bulunmadığı görülmüştür.

Anılan mevzuat düzenlemelerinde teklif mektubunda teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmış olup, Berkaya Şafak Servis İşletmeciliği Tur. Gıd. Hayv. Nak. Pet. Ürün. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan birim fiyat teklif mektubunda yer alan bedelin bu kurala uygun olarak yazılmadığı görüldüğünden başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin birinci, ikinci ve dördüncü kısımlarında Berkaya Şafak Servis İşletmeciliği Tur. Gıd. Hayv. Nak. Pet. Ürün. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1) 4734 sayılı Kanunun 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Fazla ödenen başvuru bedelinin başvuru sahibinin yazılı talebi halinde iadesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Aşırı Düşük Teklif

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

İsteklinin Kendi Malı Olan Araçların Ruhsatlarının Aslını Değil Noter Onaylı Fotokopisini Sunmuş Olması – Değerlendirme Dışı Bırakılma

Karar No              : 2017/MK-20 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2016/205589 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 9, Bölge Müdürlüğü …

Call Now ButtonBize ulaşın