Basın duyuruları
xxxx
Home / DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMA / Değerlendirme Dışı Bırakılma – İtirazen Şikayet – Teklif Mektubu Sunan İsteklinin İtirazen Şikayet Hakkının Bulunduğu

Değerlendirme Dışı Bırakılma – İtirazen Şikayet – Teklif Mektubu Sunan İsteklinin İtirazen Şikayet Hakkının Bulunduğu

Karar No              : 2019/MK-142

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/1 İhale Kayıt Numaralı “Zonguldak-Amasra-Kurucaşile Yolu Çakraz (T2-T3) Ve Amasra Tünelinin Enerji, Havalandırma, Tünel Ve Yaklaşımları Aydınlatılma, Haberleşme, Yangın, Telekontrol, Trafik Kontrol, Scada Ve Diğer Kontrol Sistemlerine İlişkin Elektrik Ve Elektromekanik İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2018/1 ihale kayıt numaralı “Zonguldak-Amasra-Kurucaşile Yolu Çakraz (T2-T3) ve Amasra Tünelinin Enerji, Havalandırma, Tünel ve Yaklaşımları Aydınlatılma, Haberleşme, Yangın, Telekontrol, Trafik Kontrol, Scada Ve Diğer Kontrol Sistemlerine İlişkin Elektrik ve Elektromekanik İşi” ihalesine ilişkin olarak Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 30.01.2019 tarihli ve 2019/UY.IV-137 sayılı karar ile “Başvurunun reddine” karar verilmiştir.

Anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle, Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından açılan davada, Ankara 4. İdare Mahkemesinin 03.04.2019 tarihli E: 2019/444 sayılı kararı ile “ … yargı kararı gereği yapılan incelemede 28/11/2018 gün ve 2018/UY.II-1985 sayılı karar ile düzeltici işlem ile davacı şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, davacı şirket tarafından 07/01/2019 tarihli dilekçesi ile şikayet başvurusunda bulunulduğu, şikayetinin 08/01/2019 günlü karar ile reddi üzerine itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu, itirazen şikâyet başvurusunun ‘tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı ve ekli vekaletnamede Kamu İhale Kurumu nezdinde itirazen şikayet başvurusunda bulunma yetkisinin bulunmadığı’ gerekçeleri ile reddi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.  Uyuşmazlıkta davacının başvurusunun iki sebeple reddedildiği görüldüğünde her bir sebep üzerinden ayrı ayrı inceleme yapılacaktır :

Birinci sebep davacı şirketin ehliyetinin bulunmadığı gerekçesi incelendiğinde;

Bakılan davada davacı şirketin Karayolları Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü’nce 12.02.2018 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Zonguldak-Amasra-Kurucaşile Yolu Çakraz (T2-T3) ve Amasra Tünelinin Enerji, Havalandırma, Tünel Ve Yaklaşımları Aydınlatılma, Haberleşme, Yangın, Telekontrol, Trafik Kontrol, SCADA ve Diğer Kontrol Sistemlerine İlişkin Elektrik ve Elektromekanik İşi”  ihalesine katılıp teklif mektubu sunduğu; ihale süreci içerisinde gerek ihale makamı tarafından, gerekse davalı idare tarafından hem davacı şirketin teklifine hem de söz konusu ihaleye katılan diğer bir isteklilerin teklifine ilişkin olarak bir takım kararlar alındığı, davacının istekli konuma geldiği, ihalenin üzerinde kaldığı, davalı idare kararı ile davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmış olmasının ihale ile arasındaki menfaat ilgisinin kesilmesi sonucunu doğurmayacağı; ihale ile hâli hazırda meşru, güncel ve korunması gereken bir menfaat bağı bulunduğu sonucuna varılmıştır.

Bu durumda teklifinin geçersiz teklif durumunda olduğu, dolayısıyla bu hususta hukuki menfaatinin ve başvuru ehliyetinin bulunmadığı nedeniyle davacının itirazen şikayet başvurusunun ehliyet yönünden reddine ilişkin dava konusu Kurul kararının bu kısmında hukuka uyarlık görülmemiştir.

İkinci sebep davalı şirket yetkilisinin kuruma sunduğu vekaletnamede yetkili olmadığı gerekçesi incelendiğinde;

Yukarıda anılan hükümlerden; itirazen şikayet başvurusunda bulunan tarafın yetkili olduğuna ilişkin belgeleri, imza sirkülerinin aslı veya yetkili merciler tarafından onaylı örneklerinin başvuru belgesine eklenmesi gerektiği, özel ortak tarafından yapılan başvurularda bu ortağa özel yetki verildiğine dair belgenin eklenmesi gerektiği, tespit edilen eksikliklerin son başvuru günü mesai bitimine kadar giderilmesinin mümkün olduğu, başvurular üzerine Kurum tarafından yapılan inceleme neticesinde başvurunun belirlenen usullere göre yapılmadığının tespit edilmesi durumunda başvurunun reddine karar verileceği sonucuna ulaşılmaktadır.

Davalı idare tarafından dosyaya sunulan ve davacı şirket yetkilisi tarafından itirazen şikayet başvurusuna eklenen Kartal 2. Noterliğinde tasdik edilen 27/06/2018 gün ve 10030 yevmiye nolu vekaletnamenin yine aynı noter tarafından aslı gibidir onaylı suretinin incelenmesinden, vekaletnamenin özel yetki içeren ve şirketi temsile yetkili Kemal SOYLU ve diğer kişileri 01/01/2022 tarihine kadar yetkili kılan süreli vekâletname olduğu, verilen yetkiler içerisinde “Kamu İhale Kurulu’nda iş ve işlem yapma yetkisinin” bulunmadığı, vekaletnamede belirtilen kişilerin, yalnızca Karayolları Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü- Kastamonu idaresi nezdinde işlem yapmak üzere yetkilendirildikleri görülmektedir. Bu durumda, davacı şirket yetkilisi tarafından yapılan başvuru dilekçesine ekli vekaletnamede Kamu İhale Kurumu’nda başvuruya bulunmaya yetkilendirilmediği görüldüğünden, davacı şirketin itirazen şikayet başvurusunun yetkili kişi tarafından yapılmadığı gerekçesiyle usul yönünden reddedilmesinde mevzuata ve hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.” gerekçesiyle karardaki itirazen şikayet başvurusunun ehliyet yönünden reddine ilişkin kısım için yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, Kamu İhale Kurulunun 30.01.2019 tarihli ve 2019/UY.IV-137 sayılı kararının başvurunun ehliyet yönünden reddine ilişkin kısmının iptaline,

Oybirliği ile karar verildi.

Aşırı Düşük Teklif

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

yaklaşık maliyet hesabı

Doküman İndirme İşleminin, Aynı IP Adresine Sahip Cihaz Üzerinden Yapılması Dışında, İsteklilerin İrade Birliği İçinde Hareket Ettiğini Ortaya Koyan Başkaca Somut Bilgi Ve Belge Dosyaya Sunulamamış Olması

Doküman İndirme İşleminin, Aynı IP Adresine Sahip Cihaz Üzerinden Yapılması Dışında, İsteklilerin İrade Birliği İçinde …

Call Now ButtonBize ulaşın